Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Inköp och upphandling

Inköp och beställning

Inköp av varor och tjänster ska göras från de leverantörer universitetet har avtal med samt följa Inköpspolicyn.

Vid inköp som överstiger gränsen för direktupphandling (för närvarande 586 907 kr) ska upphandlingsfunktionen kontaktas. En upphandling ska genomföras med hjälp av upphandlingsfunktionen. Använd följande blankett: Beställning av upphandling över direktupphandlingsgränsen

Vid inköp understigande gränsen för direktupphandling finns Rutiner för direktupphandling

Alla inköp ska godkännas av ansvarig chef innan beställning görs. Det ska framgå för chefen vad syftet är, pris samt hur kostnaden ska konteras. Görs beställningen i e-handelssystemet Proceedo så sker kontering och godkännande där. För köp i butik upp till 10 000 kr finns Rekvisitionsblankett.

När beställning görs hos leverantör ska universitetets fakturaadress samt referenskod (t ex 10NNNN) till den som ska sakgranska uppges.

Fakturaadress:

Malmö universitet
Box 50500
202 50 Malmö

Finns ej möjlighet att erhålla faktura kan betalning ske med privata medel/Eurocard och ersättning erhålls i efterhand. Se Kontantutlägg.

Rutiner för beställning inom vissa produktområden finns till vänster. Vid frågor och behov av hjälp så kan ni kontakta inköpssamordnaren på ert område eller upphandlingsfunktionen.

Upphandlingsfunktionen

Malmö universitet ska som myndighet följa Lagen om offentlig upphandling. Detta innebär att en upphandling måste göras vid inköp över lagstadgade beloppsgränser.

Upphandlingsfunktionen ansvarar för upphandlings- och inköpsprocessen vid Malmö universitet.
- Genomföra upphandlingar gällande ramavtal, köpeavtal och leveransavtal.
- Vägledning vid inköp, avrop, avtalsfrågor och leverantörer.
- Uppföljning och kontroll av avtalstrohet. Kundnöjdhet avseende leverans, produkt och uppfyllande av avtal samt fakturakvalitet.
- Återkommande uppföljningsmöten med beställare och leverantörer för utbyte av erfarenheter och statistik.
- Utbildning gällande regelverk och praktisk tillämpning av inköpspolicyn.

Avtal

Malmö universitet har avtal inom de flesta områden. Information om Malmö universitets aktuella avtal finns i E-handelssystemet Proceedo och är endast tillgänglig för medarbetare. I fliken "Avtal" finns samtliga avtal som gäller för inköp till universitetet. Det är av stor vikt att avtalen följs vilket framgår av Malmö universitets inköpspolicy. De statliga avtalen syns ej i Proceedo utan finns på www.avropa.se. 

Inloggning Proceedo