Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

14. Mervärdesskatt

Momsbeskattningen regleras i Mervärdesskattelagen (1994:200). Lagen reglerar bland annat vem som är skyldig att registrera sig för moms, vilka varor och tjänster som omfattas av skatteplikt samt när och hur redovisning och inbetalning av moms till staten ska ske.

De flesta näringsidkare som bedriver yrkesmässig verksamhet inom landet är skattskyldiga, det vill säga de är skyldiga att leverera in moms till staten. Statliga myndigheters redovisningsskyldighet regleras i Förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt. I förordningen regleras bland annat vilka myndigheter som har rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt samt hur redovisningen av moms ska gå till.

Varje år ger Skatteförvaltningen ut en momsbroschyr som kortfattat informerar om de regler och eventuella nyheter som gäller för året. Denna kan beställas via skatteförvaltningens servicetelefon 020-567 000 eller hämtas via www.skatteverket.se.