Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

11.6 Utlandsbetalningar

Utländska leverantörsfakturor behandlas på samma sätt som svenska (se ovan). Observera dock reskontraposttypen beroende på om leverantören finns inom eller utanför EU.
Momskoderna är: M5=varor, M6=tjänster inom EU, Alltid M0 utanför EU.

Vid beställning av varor från ett annat EU-land ska alltid universitetets momsregistreringsnummer (VAT-nr) anges så att moms inte debiteras på fakturan.

Tiden det tar för betalningen att nå leverantören beror dels på till vilket land betalningen görs, dels vilket betalningssätt som används. De olika betalningssätt som används vid utlandsbetalningar är:

11.6.1 SWIFT/BIC

Ett elektroniskt betalningssystem som de alla banker har tillgång till. Det används huvudsakligen för överföring av pengar till utländska bankkontor. SWIFT/BIC måste uppges för att betalningen ska kunna vidarebefordras till rätt bankkontor. De uppgifter som krävs är kontonummer, bankens namn samt i vilken stad banken finns. Vid betalning inom EU ska mottagarens kontonummer alltid anges som IBAN. (International Bank Account Number är en internationellt fastställd standard för angivande av bankers kontonummer i samband med betalningar mellan olika länder).

11.6.2 Check

Detta betalningssätt används när mottagaren saknar både postgiro- och bankkontonummer. Checken sänds per brev till mottagaren och kan lösas in på närmaste bankkontor. Inom Malmö universitet används checkar endast i undantagsfall.

11.6.3 Kursdifferenser gällande leverantörsfakturor i utländsk valuta

När universitetet erhåller leverantörsfaktura i utländsk valuta räknas denna om till SEK utifrån valutakurs som finns i Raindance, och bokförs sedan i SEK enligt denna kurs. Då betalningen till leverantören görs vid ett senare tillfälle sker detta oftast till en annan valutakurs än den som fakturan ursprungligen bokfördes till. Detta innebär att beloppet i SEK blir högre eller lägre än det som initialt bokfördes, det uppstår alltså en kursdifferens. Denna bokförs för varje enskild faktura på konto 8220 Kursdifferenser, och i övrigt med urspungsfakturans kodsträng. Detta för att få en rättvisande kostnad per faktura, och för att inte andra fakturor/projekt ska bli felaktigt belastade med kursvinster/kursförluster.

11.6.4 Valutakurser

Valutakurserna avseende utländska valutor uppdateras i Raindance med given periodicitet utifrån SEBs avistakurser. De vanligaste förekommande valutorna uppdateras en gång per månad och övriga valutor en gång per kvartal.

Dessa kurser används vid behov även för övriga omräkningar av valutakurser vid Malmö universitet.