Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

11.1 Beställning av varor och tjänster

11.1.1 Inköp och beställning

Inköp av varor och tjänster ska göras från de leverantörer universitetet har avtal med, se gällande avtal i Proceedo under Inköp.

Inköp görs enligt Malmö universitets Inköpspolicy som utgår ifrån Lagen om offentlig upphandling, LoU. Upphandlingsfunktionen ska medverka i och kontaktas vid upphandlingar/inköp som överstiger gränsvärdet för direktupphandlingar (för närvarande 586 907 kr). Vid inköp understigande gränsen för direktupphandling finns Rutiner för direktupphandling

Mer information finns på Inköp och upphandling

Alla inköp ska godkännas av ansvarig chef innan beställning görs. Det ska framgå för chefen vad syftet är, pris samt hur kostnaden ska konteras. Görs beställningen i e-handelssystemet Proceedo så sker kontering och godkännande där. För köp i butik upp till 10 000 kr finns Rekvisitionsblankett.
Beställning av varor och tjänster, inklusive investering i materiella och immateriella anläggningstillgångar, ska göras i enlighet med områdets attestordning och delegationsordning.

Information om delegation vid Malmö universitet finns på Delegationsordning.

Vid investeringar i anläggningstillgångar som ska aktiveras och skrivas av enligt plan ska ansvarig för anläggningsregister (fastighetsekonom) vid ekonomiavdelningen kontaktas.