Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Dokument

 • Alkohol-, narkotika- och dopningspolicy (160212)
 • Anställningsordning på Malmö högskola (171013) (engelsk version)
 • Ansökningar, externa medel - checklista (120607)
 • Antagningsordning för utbildning på forskarnivå (110103)
 • Anvisningar för utbildningsprogram och huvudområde samt tillstånd av utfärda examen vid Malmö högskola
 • Anvisningar för utformning av kurs- och programbenämningar
 • Anvisningar för kursplaner vid Malmö högskola
 • Anvisningar för utbildningsplaner vid Malmö högskola
 • Arbete vid annat område/enhet, regler för (030605)
 • Arbetsordning för Malmö högskola (eng. rev 14-12-17)
 • Arbetsmiljöpolicy(111006) 
 • Arbetstidsavtal för lärare och doktorander (140228)

 • Betalningsprocessen vid Malmö högskola (171130)
 • Bisysslor, instruktion, Beslut angående egenrapportering av bisysslor (110308) delegation av beslut (050511)
 • Brandfarlig vara - se Säkerhetspolicy, längre ner på sidan.
 • Breddad rekrytering, handlingsplan 2008-2010 (081127)
 •  

 • Delegationsordning vid Malmö högskola
 • Dödsfall - student

 • Ekonomihandbok
 • Elektronisk publicering, avtal om
 • Ersättning till sakkunniga vid anställningar (060209)
 • Ersättning till sakkunniga vid docentprövning (110627)
 • Ersättning till skrivningsvakter
 • Examensordning 1993, grundläggande högskoleutbildning (020627)
 • Examensordning 2007 - gäller för utbildning påbörjad efter 2007-07-01 (070531)
 • Examensordning 2011 - gäller för utbildning påbörjad efter 2011-07-01 (110714)
 • Examensordning 2014 - gäller för utbildning påbörjad efter 2014-07-01 (141002)

 • Facility Service, beslut om gemensam service (130515)
 • Flextid (Arbetstidsbestämmelser för vissa arbetstagare) (990204)
 • Forskarkurser, övergripande riktlinjer för högskolegemensamma kurser. (000413)
 • Friskvård, beslut (090109)
 • Förvaltningsdokumentation

 • Högskolepedagogisk utbildning (070913)

 • Informationspolicy med bilagorna
  - Riktlinjer för publicering på Malmö högskolas webbplats
  -Checklista för kriskommunikation
 • Inköp och upphandling, delegationsordning (001020)
 • Inköpspolicy (140904)
 • Inriktningsbeslut: 2014 års utbildningsutbud (130206)
 • Internationell handlingsplan (061024)
 • Internationalisering på hemmaplan - pilotstudie om internationella inslag i utbildningarna hösten 2002 (våren 2003)
 • Internationaliseringsarbetet på Malmö högskola 1999-2003, kartläggning (040331)
 • Inventeringspolicy
 • Inventering anläggningstillgångar Rutinbeskrivning

 • Juridisk person, lokala regler ang. anlitande av (030605)

 • Kostnad uteblivet deltagande vid kurs/utbildning inom MAH (090115)
 • Kvalitetsplan för Malmö högskola 2008-2012 (081125)
 • Kvalitetsarbete då och nu - med sikte på framtiden (060926)
 • Kursplaner, anvisningar (100311)
 • Kursrapport, mall 
 • Kris- och beredskapsplaner, handlingsplaner (för information, kontakta Leif Wulff)

 • Lokaler, information för studenter och medarbetare (100323)
 • Lokalt avtal om lönesättning av doktorander 
  - Beslut om lönepolitiska riktlinjer (090212)
 • Jämställdhet och lika villkor – medarbetare 2016-2018
  - Beslut 
 • Lönekriterier (engelsk version)
 • Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning
 • Lönerevision – lathund för Primulaanvändare 
 • Lönetillägg för chefer, avtal (140430) samt tillägg till avtalet

 • Magisterexamen med bredd, riktlinjer (020627)
 • Malmö högskolas policy för hållbar utveckling inom miljöområdet (081211)
 • Medarbetarsamtalet (121119)
 • Meritportfölj: Värdering av vetenskapliga och pedagogiska meriter (2014) (engelsk version)
 • Mångfaldsplan - Se jämställdhetsplan ovan

 • Open Access-policy för Malmö högskola (2010-11-11)

 • Personalansvarsnämnden vid Malmö högskola
     – Arbetsordning
 • Personskadeförsäkring för studenter
 • Policy för kvalitetsbygge: kursutvärdering (2012-04-12)
 • Policy för utbildning på forskarnivå (2013-04-12)

 • Resepolicy
 • Riktlinjer för antagning av docent vid Malmö högskola (rev. 2017-11-14) (engelsk version)
 • Riktlinjer för rekryteringsprocessen på Malmö högskola
 • Riktlinjer för anpassnings- och rehabiliteringsarbete
 • Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola (2013-04-04)
 • Riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Malmö högskola (100304)
 • Rutin för arbetsmiljörond (2017-01-25)

 • Samverkansavtal (aktuell version) (120824)
 • Samverkansavtal (inaktuell version), Malmö högskola - SACO-S, OFR-S och SEKO-civil (070612)
 • Samverkansredovisning 2003 (040219)
 • Självvärdering 2008, Malmö högskolas kvalitetsarbete (080527)
 • "Sjuka hus", arbetsgång vid misstanke (040428)
 • Skrivningsvakter, ersättning till (081203)
 • Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola (2011-11-17)
  - English version (2011-11-17)
 • Studentinflytandepolicy för Malmö högskola (090326)
  - Implementering av Malmö högskolas studentinflytandepolicy (100318)
 • Stöldskyddsmärkning, policy för inventering (030508)
 • Systemförvaltning (2010-10-06)
 • Säkerhetspolicy (000414) [Handlingsplan, säkerhet]
  - Brandfarlig vara.
  - Beslut (040112)
  - Riktlinjer (040112)
  - Rutiner (040120)
 • Säkerhetsrutiner i samband med evenemang i våra hus. Revidering. (051201)
 • Säkerhetsrutiner vid evenemang på Malmö högskola (020916)

 • Tillgänglighetsplanen vid Malmö högskola 2009-2011, beslut (060221)
 • Tjänsteresor (lokalt kollektivavtal vid Malmö högskola om ersättning vid tjänsteresa m.m. 000620)

 • Uppdragsutbildning, beslut (030605) avtalsmall.
 • Upphovsrättspolicy avseende lärares undervisningsmaterial.
 • Utbildnings- och forskningsstrategier 2009-2012
 • Utvecklingssamtal - guide (inaktuell version, se medarbetarsamtalet) (2006-10-05)
 • Policy (inaktuell version, se medarbetarsamtalet) (2006-11-30)

 • Varumärkesplattform
 • Verksamhetsberättelse 2012
 • Verksamhetsstöd Malmö högskola - utredning av administration (120521)
 • Vision 2006-2015: Malmö högskola - där mångfald gör skillnad (060905)
 • Webbpolicy (se Informationspolicy)
 • Verksamhetsplan och fördelning av medel för budgetåret
  - 2001 (001018)
  - 2002 (011205)
  - 2003 (021213)
  - 2004 (031126)
  - 2005 (041116)
  - - Kompletteringsbeslut för budgetåret 2005 (041217)
  - 2006 (051124)

 • Årsredovisning för
  - 2001 (020213)
  - 2002 (030219)
  - 2003 (040219)
  - 2004 (050218)
  - 2005 (060220)
  - 2006 (070220)
  - 2007 (080220)
  - 2008 (090222)
  - 2009 (100222)
  - 2010 (110224)
  - 2011 (120306)
  - 2012 (130222) 
 • - 2013 (140219) 
  - 2014 (150219)
  - 2015 (160217)