Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ledning och styrdokument

Fakulteten leds av dekan, prodekan och två vicedekaner. Prodekan är dekans ställföreträdare enligt särskilt beslut.

Dekan är ytterst ansvarig för fakultetens verksamhet, föredragande vid fakultetsstyrelsens sammanträden och ordförande i fakultetens forskningsnämnd och anställningsnämnd. Dekan företräder fakulteten i universitetets gemensamma ledningsorgan samt i strategiska frågor. Ansvarar för frågor som rör fakultetens forskning. 

Prodekan är dekans ställföreträdare

Vicedekan för forskarutbildningen ansvarar för frågor som rör fakultetens forskarutbildning i enlighet med delegationsordningen. Representerar fakulteten i forskningsberedningen.

Vicedekan för utbildning är ordförande i fakultetens utbildningsnämnd och ansvarar för frågor som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå i enlighet med delegationsordningen.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen bereder ärenden för beslut av dekan. Gruppen har en rådgivande och koordinerande funktion i såväl operativa som strategiska frågor.

Fakultetsstyrelse

Fakultetsstyrelsen beslutar i vissa ärenden av övergripande karaktär och är därutöver rådgivande till dekan.

Strategier
Strategista prioriteringar 2018-2022 
Sökstrategier 2018-2020 



Arbetsordning
Bilaga 1 till arbetsordning 
Bilaga 2 till arbetsordning 

Beslutsordning
Attestordning

Rutiner för inlämning och fastställande av ny kursplan samt revidering av kursplan vid HS
Rutiner för kursvärderingar och kursrapporter vid hälsa och samhälle
Rutiner för startenkät och programvärdering vid HS     
Handledarkollegier vid HS
Begränsning att bevilja övertid
Organisationsschema