Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Arbetsskada, arbetssjukdom eller tillbud

Om du skadar dig under arbetstid eller på väg till eller från din arbetsplats ska du anmäla det till din chef och till HR-avdelningen. Detsamma gäller om du blir sjuk av din arbetsmiljö, även den psykosociala, eller om det händer något som hade kunnat leda till en skada eller sjukdom.

Vad är en arbetsskada eller arbetssjukdom?

Som arbetsolyckor räknas olyckor som inträffar på arbetsplatsen eller när du är på väg till eller från arbetsplatsen. Olycksfall innebär oftast en plötslig, kortvarig och oväntad händelse där du kommer till fysisk eller psykisk skada. Det kan till exempel vara en skada som resulterar i en fraktur, en bränn- eller stickskada, fall eller halkningsskada, eller chocktillstånd föranlett av hot eller våld. Ett olycksfall kan leda till såväl en lindrig skada som till dödsfall.

En arbetssjukdom har orsakats av något i arbetsmiljön som är skadligt för hälsan, som till exempel farliga ämnen, buller, vibrationer, ensidigt arbete eller psykiskt påfrestande förhållanden.

Tillbud

Ett tillbud är en händelse som hade kunnat resultera i en olycka eller sjukdom. Allvarliga tillbud ska också anmälas till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Tillbud som föranleder sjukskrivning ska alltid anmälas.

Anmäla arbetsskada, arbetssjukdom eller tillbud

För att kunna få ersättning från arbetsskadeförsäkringen eller AFA måste en arbetsskadeanmälan finns registrerad hos Försäkringskassan.

Vem ska anmäla?

Enligt 3 kap. 3a § arbetsmiljölagen har arbetsgivaren anmälningsplikten vid händelse av olycksfall som lett till dödsfall, svårare personskada eller som samtidigt drabbat flera arbetstagare eller om tillbud inneburit allvarlig fara för liv och hälsa.

Anmälan görs via gemensam länk till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Det är ansvarig chef som ska göra anmälan och även arbetsmiljöombudet ska skriva under anmälan. Vid behov kan HR-specialist hjälpa till.

Hur anmäler jag?

  • Du anmäler arbetsolycka, allvarligare tillbud och arbetssjukdom i ett formulär på webben. Här gör du anmälan
  • Skriv ut din anmälan. Både arbetsmiljöansvarig chef och arbetsmiljöombud ska ta del av och skriva på anmälan.
  • Skicka påskriven anmälan till HR-specialist.
  • Om det är en student som råkar ut för skada eller tillbud ska anmälan göras till både Försäkringskassan och Kammarkollegiet.

Interna anmälningar

Mindre allvarliga tillbud ska anmälas internt i DeDu. Detta gör Malmö universitet för att kunna föra intern statistik och använda som ett led i att förbättra det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Här gör du din anmälan

Arbetsskadeförsäkring

Medarbetare på Malmö universitet som råkar ut för en arbetsskada kan vända sig till AFA försäkring för att få sitt ärende prövat. AFA försäkring prövar rätten till ersättning enligt sina kriterier, och en förutsättning för att få eventuell ersättning är att Försäkringskassan har bedömt skadan som en arbetsskada.

Det är medarbetaren själv som anmäler ärendet till AFA via deras hemsida. AFA kommer därefter att skicka blanketter till dig som ansvarig chef ska fylla i.

Studenter vid Malmö universitet har en skadeförsäkring hos Kammarkollegiet. Skadeanmälan är den studerandes försäkringshandling och bör förvaras av studenten. En skadeanmälan måste inkomma inom 3 år från och med skadedagen. Om det inte är gjort, kan Kammarkollegiet inte ersätta framtida men.