Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bisyssla

Staten och ytterst allmänheten har ett intresse av att offentligt anställda inte har bisysslor som kan ha en negativ inverkan på det ordinarie arbetet eller myndighetens verksamhet. Det handlar bland annat om att kunna garantera saklighet och opartiskhet i utövandet av offentlig verksamhet, så att förtroendet för Malmö universitet dess anställda kan upprätthållas.

Bisyssla är i princip varje syssla du har vid sidan av anställningen. Huvudregeln är att du som anställd förfogar över din fritid och att bisysslor är tillåtna.

Bisysslor som normalt är tillåtna:

  • Fackliga förtroendeuppdrag
  • Politiska eller andra förtroendeuppdrag
  • Förtroendeuppdrag inom ideella föreningar, som idrotts- eller bostadsrättsföreningar
  • Uppdrag inom vetenskapliga sammanslutningar
  • Tillfällig medverkan i press, radio och tv
  • Arbete av enklare slag, exempelvis korrekturläsning

Däremot är det reglerat i ett flertal lagar och även i kollektivavtal om begränsningar i den offentliganställdes rätt till bisysslor.

Dessa begränsningar gäller tre slags bisysslor:

  • Förtroendeskadliga bisysslor
  • Arbetshindrande bisysslor
  • Konkurrensbisyssla

Det är viktigt att påpeka i sammanhanget att lagar och regler för de anställda vid Malmö universitet fungerar olika utifrån vilken befattning man har. Exempelvis är regelverket för lärare och forskare betydligt mer omfattande än för administrativ/teknisk personal. Och att den egna rapporteringen från dig som anställd är viktig för att säkerställa allmänhetens förtroende för Malmö universitet.

Rutin för anmälan av bisysslor

Senast den 31 december ska alla anställda vid Malmö universitet ha rapporterat bisysslor för kommande kalenderår. Detta görs i egenrapporteringen i Primula

”Bisyssla” finns som ett val under fliken ”Mina sidor”. När sidan Bisyssla är vald kommer det mer information om hur anmälan ska färdigställas. Även de medarbetare som inte avser ha någon bisyssla ska rapportera detta.

Om det sker någon förändring under året är du som medarbetare skyldig att lämna in en ny anmälan.

Senast den 28 februari kommande år ska din chef ha fattat beslut om bisysslan omfattas av regelverket gällande begränsningar eller inte.