Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lönesättning

Innehåll på sidan:

När sätts lön?
Lönerevision genom lönesättande samtal eller lönesamtal
Utbetalning av ny lön

Medarbetarnas löner ska vara individuellt bestämda utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna samt arbetstagarens resultat i förhållande till verksamhetsmålen. En väl fungerande lönebildning förutsätter en regelbunden dialog mellan chef och medarbetare.  

Årshjul för lönerevision

När sätts lön?

Lönen sätts första gången då en medarbetare anställs vid universitetet och ses över i samband med lönerevision, RALS.

Lärare som avlagt doktorsexamen eller blivit antagen till oavlönad docent

Lönehöjning för lärare som avlagt doktorsexamen eller blivit antagen som oavlönad docent vid Malmö universitet eller vid annat lärosäte sker enligt särskilt beslut. Den enskilde läraren skickar själv in kopia på erhållet bevis till sin HR-administratör efter områdesprefekts (eller motsvarande) attest.

Doktorand

För doktorander gäller lokalt kollektivavtal om doktorandstege. Höjning av den individuella lönen sker i enlighet med det lokala doktorandavtalet. En generell höjning av lönen för samtliga doktorander sker vanligtvis i samband med lönerevision.

ST-tandläkare

För ST-tandläkare gäller lokalt kollektivavtal om lönesättning av ST-tandläkare. Höjning sker enligt stege. För lönehöjning ska HR-avdelningen meddelas vid uppnådd lönenivå av enskild ST-tandläkare och styrkas genom intyg från avdelningsföreståndaren.

Lönerevision

I de centrala löneavtalen inom staten, RALS (Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statligaavtalsområdet) ges förutsättningarna för det lokala arbetet med lönerevision. Med utgångspunkt i dessa diskuterar arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna principer för lönerevisionerna, t ex ekonomiska förutsättningar och behov av prioriteringar, samt kommer överens om förhandlingsordning.

Lönesättande samtal och lönesamtal

I samband med den årliga lönerevisionen ska lönesättande chef hålla lönesättande samtal eller lönesamtal med varje medarbetare. Lönesättande samtal ska hållas med SACO-medlemmar och oorganiserad medarbetare. Lönesamtal ska hållas med medarbetare som är medlemmar i OFR (ST) och Seko. Lönesättningen ska ske på samma grund oavsett om det är ett lönesättande samtal eller lönesamtal.

Samtalets innehåll

Både det lönesättande samtalet och lönesamtalet ska utgöra en dialog kring medarbetarens arbetsprestation och uppnådda mål med utgångspunkt från universitetets lönekriterier. Syftet med samtalet är att medarbetaren ska förstå på vilka grunder lönen sätts och vad medarbetaren kan göra för att påverka sin egen löneutveckling. Samtalet har ett samband med det regelbundet återkommande medarbetarsamtalet och andra eventuella samtal under året. 

Vad kännetecknar ett bra samtal?

  • En ömsesidig dialog där båda parter får komma till tals
  • En tydlig motivering från chef av den bedömning av prestation som är gjord efter medarbetarsamtal
  • En möjlighet för medarbetaren att lämna sina synpunkter på chefens bedömning
  • En tydlig information från chefen vad medarbetaren behöver förbättra eller utveckla för att kunna påverka sin löneutveckling.

Skillnaden mellan lönesättande samtal och lönesamtal

Skillnaden mellan lönesättande samtal och lönesamtal är att i det lönesättande samtalet presenterar chefen den nya lönen. I lönesamtalet diskuteras enbart prestation och inte den nya lönen.

Hur kan du förbereda dig?

För att samtalet ska bli bra krävs att både chef och medarbetare förbereder sig.

  • Det är prestationen mellan de två senaste medarbetarsamtalen som ska värderas
  • Utgå från din arbetsprestation i förhållande till satta mål och Malmö universitets lönekriterier som gjordes vid det senaste medarbetarsamtalet.
  • Fundera på om du uppnått något mål eller delmål efter senaste medarbetarsamtalet som skulle kunna påverka din lön

Vad händer sen?

Om chef och medarbetare blir överens om ny lön i det lönesättande samtalet fastställs lönen i samtalet och blanketten ”Underlag för ny lön utifrån lönesättande samtal” skrivs under av båda parter. I de fall dialogen mellan chef och SACO-medlem inte resulterar i en överenskommelse om lön kan frågan om lön prövas i ett fyrpartssamtal mellan chef, medarbetare, SACO-företrädare och HR-avdelningen. Det är SACO-medlemmen som initierar och kontaktar SACO-företrädare.

Oorganiserade medarbetare kan inte få sin lön prövad då ny lön för oorganiserade är ett ensidigt arbetsgivarbeslut.

I lönesamtalet diskuteras enbart prestation och inte den nya lönen. Lönen avgörs i en traditionell förhandling mellan arbetsgivaren (ansvarig chef med stöd av HR-avdelningen) samt OFR ST respektive Seko.

När förhandlingarna är avslutade är det respektive chef som är ansvarig för att meddela förhandlingsresultat, det vill säga den nya lönen till sin medarbetare.

Utbetalning av lön efter revision

Under förutsättning att parterna är överens i RALS 2019 utbetalas den nya lönen i november/december månad och gäller retroaktivt från oktober månad.