Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lönekriterier vid Malmö universitet

För samtliga medarbetare vid Malmö universitet ska lönesättning ske baserat på Malmö universitets lönekriterier. De skyldigheter som följer av anställningsavtalet utgör inte lönekriterier. 

Kriterierna gäller samtliga medarbetare, men kan ha olika stor bety­delse för olika verksamheter och personalkategorier. En viktning av dem bör därför göras av respektive verksamhetschef i dialog med medarbetarna. Det är alltid i förhållande till det önskade resultatet i verksamheten som kriterierna ska värderas.

Den relativa viktningen sker utifrån den enskildes uppdrag och individuella mål och efter överenskommelse i medarbetarsamtalet. Lönesättande chefer ansvarar för att föra en dialog med sina medarbetare om och konkretisera lönekriterierna på den egna arbetsplatsen i förhållande till olika yrkesroller och uppdrag.

Det överordnade lönekriteriet som gäller för samtliga medarbetare:

Uppnått resultat i verksamheten 
Medarbetarens arbetsprestation och bidrag till verksamheten kopplat till verksamhetens resultat och mål. Detta innefattar också en bedömning av kvaliteten i det utförda arbetet.

Övriga kriterier gällande samtliga medarbetare:

Kunskaps- och kompetensutveckling 
Hur medarbetaren använder sin yrkesskicklighet och utvecklar relevant kunskap och kompetens i förhållande till den egna rollen och håller sig uppdaterad inom sitt yrkesområde.

Helhetssyn och rollförståelse 
Hur medarbetaren utvecklar sin kunskap om att befinna sig i ett större sammanhang. Förståelse för den egna rollen i förhållande till verksamheten, kunskapsområdet, universitetet och samhället. 

Omvärldsorientering 
Hur medarbetaren bevakar det som händer i omvärlden och aktivt utifrån sitt uppdrag söker externa kontakter och bygger nätverk nationellt och internationellt. 

Kommunikation 
Hur väl dialogen med omgivningen fungerar såväl internt som externt. Hur väl medarbetaren lyckas skapa intresse och förståelse för Malmö universitets verksamhet hos olika målgrupper. 

Initiativ och kreativitet 
Hur medarbetaren bidrar till verksamhetsförbättrande processer genom att själv lyfta frågor och driva dem, påtalar behov av förändringar och möjliga vägar att genomföra dem samt löser problem och bidrar till nytänkande.

För undervisande och forskande medarbetare samt för chefer finns ett antal tillkommande lönekriterier:

Undervisande och forskande medarbetare

Genomför, leder och utvecklar forskning och utbildning med hög kvalitet

Hur medarbetaren utifrån sitt uppdrag:

 • Driver och påverkar utvecklingen inom ämnesområdet.
 • Deltar aktivt i forskning och publicerar forskningsresultat. Utvecklar forskningssamarbeten för Malmö universitet och har genomslag i forskarsamhället nationellt och internationellt.
 • Samverkar med andra samhällsaktörer.
 • Arbetar för att Malmö universitet ska attrahera externa medel inom forskning och utbildning.
 • Bidrar till att skapa forsknings- och lärandemiljöer och lärandesituationer som är inkluderande och främjar internationalisering och breddat deltagande.
 • Bidrar aktivt till högskolepedagogiskt utvecklingsarbete som är förankrat i aktuell forskning.
 • Bidrar till utveckling genom att arbeta i olika lednings- eller administrativa uppdrag. 

Chefer

Driver och utvecklar verksamheten i linje med Malmö universitets strategier
Hur chefen utifrån sitt uppdrag:

 • Uppmuntrar medarbetarnas engagemang och stärker initiativförmågan för att skapa förutsättningar för verksamhetens utveckling
 • Arbetar för att skapa en jämlik och inkluderande arbetsmiljö
 • Arbetar så att medarbetarna görs delaktiga i verksamhetens planering och utveckling
 • Använder tillgängliga resurser på ett ansvarsfullt sätt utifrån såväl ekonomiska som arbetsmiljömässiga aspekter
För samtliga medarbetare vid Malmö högskola ska lönesättning ske baserat på Malmö högskolas lönekriterier. De skyldigheter som följer av anställningsavtalet utgör inte lönekriterier.