Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Arbetstid för olika yrkeskategorier

Inom Malmö universitet har arbetsgivaren och de fackliga organisationerna träffat arbetstidsavtal. Syftet med avtalen är att anpassa arbetstiden på bästa sätt utifrån verksamhetens behov. Detta innebär att arbetstiden för olika arbetstagare kan vara olika beroende på vilka arbetsuppgifter personen har, för lärare gäller lokalt arbetstidsavtal och för teknisk/administrativ personal gäller flextidsavtal.

Arbetstid för lärare

Den totala årsarbetstiden för lärare är:

1700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar,

1732 timmar för arbetstagare med 31 semesterdagar,

1756 timmar för arbetstagare med 28 semesterdagar.

Utgångspunkter för det lokala avtalet är att skapa förutsättningar så att tillgängliga resurser utnyttjas på ett för verksamheten bästa sätt och så att det finns en god balans mellan en lärares olika arbetsuppgifter och mellan olika kategorier av lärare.

Arbetet ska organiseras så att det medför ansvar och samtidigt ger möjlighet till variation och stimulans. Detta innebär att vid fördelningen av arbetstiden utöver undervisningsuppgifter ska utrymme ges för bland annat forskning och kompetensutveckling.

Arbetstid för teknisk/administrativ personal

För teknisk/administrativ personal inom Malmö universitet som omfattas av villkorsavtalet tillämpas flexibel arbetstid (undantag arbetstagare inom lokalvården samt lärare, doktorander, amanuenser och assistenter med utbildningsbidrag).

Med flexibel arbetstid ges arbetstagare möjlighet att inom givna tidsramar själv bestämma arbetstidens förläggning med hänsyn tagen till verksamhetens krav. Flexibel arbetstid ska anpassas till arbetets krav, arbetsgivaren kan beordra arbetstagare att tjänstgöra på flextid.

Flextiden för arbetets början är klockan 07.00-09.00 och för arbetets slut klockan 15.00-19.30. Lunchflex är tiden mellan klockan 11.00-13.30. Lunchrast ska tas ut med minst 30 minuter.

Här hittar du hela flextidsavtalet

Rapportering av flextid

Flextidsblankett 2019 med anvisning till Korrigera saldoöverföring juni 2019

Lägg in din flexrapport månadsvis i mappen för den avdelning du tillhör. Namnge filen enligt modellen efternamn, förnamn, år (till exempel Nilsson Nils 2016). Bara chefer kan se de inlämnade flexrapporterna i mappen. Chefen bjuder själv in sina medarbetare i mappen.

Avdelningar Fakultetskanslier
Bygg och service  HS
Ekonomi   KS/TS
Facility Service  KS/TS studieadm
HR  LS
UFS
 OD
IT
Kansliet  
Kommunikationsavdelningen  
Studentcentrum