Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Research methodology:Quantitative and mixed research methodology, 5 credits

Kursen syftar till att diskutera studiedesign och olika steg i genomförandet av studier inom forskningsfält där kvantitativ och mixed metod ingår. Kursen går igenom hypotesutveckling som en grund för att skapa frågeformulär, för kodning och hantering av insamlad data. Hantering av insamlad data avser univariat och bivariat analys samt en introduktion till multivariat analys. Analysmomenten utförs med och utan relevanta dataprogram. Vidare fokuserar kursen på olika strategier inom mixed methods som sekventiell och samtidig strategi. Dessutom riktas fokus mot kritisk granskning av vetenskapliga arbeten som använder ovan beskrivna metoder.

Syllabus 
Schedule
Course dates: