Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Om Centrum för akademiskt lärarskap

Centrum för akademiskt lärarskap (AKL) är en centrumbildning vid Malmö universitet. Vi arbetar högskoleövergripande och erbjuder en rad olika möjligheter till pedagogisk kompetensutveckling genom att anordna:

  • Högskolepedagogisk utbildning för lärare, via poänggivande kurser
  • Högskolepedagogisk kompetensutveckling, via workshops, temadagar och konferenser
  • Forskarutbildningskurser
  • Utbildning för handledare på forskarnivå
  • Högskolepedagogiskt utvecklingsstöd

Vår verksamhet ska svara mot den undervisande personalens behov av pedagogisk kompetensutveckling men också kunna stimulera till nytänkande genom att skapa mötesplatser där högskolepedagogiska frågor kan diskuteras. Vi är därför både beroende av och intresserade av att ni kommer med förslag på temakurser, workshops/temadagar och föreläsare.

Vår arbete utgår från Boyers teori om Scholarship of Teaching, på svenska Akademiskt lärarskap. 

Vad är akademiskt lärarskap?

Akademiskt lärarskap är den svenska motsvarigheten till den idag väletablerade internationella termen Scholarship of Teaching and Learning (SoTL). Begreppet används för att definiera det lärarskap som bygger på ett vetenskapligt förhållningssätt. Det betyder att man som lärare inledningsvis reflekterar kring den egna praktiken och relaterar den till annan högskolepedagogisk forskning, för att i nästa steg skriftligt och muntligt kommunicera med kollegor. Det ökande antalet pedagogiska utvecklingskonferenser pekar på att dagens komplexa akademiska undervisningssituation har skapat behov av ett systematiskt och mer formaliserat erfarenhetsutbyte, vilket ligger i linje med definitionen av Akademiskt lärarskap. Utvecklingen av akademiskt lärarskap kan också ses mot bakgrund av ett ökat krav på dokumenterad pedagogisk kompetens och formell pedagogisk utbildning.

Vad är den övergripande pedagogiska profilen?

De tidigare lagstadgade kraven på tio veckors högskolepedagogisk utbildning har drivit fram ett behov av kompetensutveckling bland oss högskolelärare. Det har också expansionen av högre utbildning. Idag är studentgrupperna betydligt mer heterogena. Vi arbetar därför under kursen Akademiskt lärarskap med att adressera den pedagogiska utmaning som breddad rekrytering innebär, och som länge varit Malmö universitets profil. En central pedagogisk fråga är här hur heterogeniteten kan användas som en resurs i lärandeprocesserna. Våra kurser bygger på en aktivitetsbaserad pedagogik. Detta innebär att kurserna har ambitionen att stimulera till kollektiv kunskapsbildning genom att använda kursdeltagares erfarenheter i undervisningssammanhanget. Vi vill på så sätt göra kursinnehållet konkret och tillämpbart i era respektive undervisningssammanhang.