Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Intresseanmälan: deltidsanställning i forskningsdataprojekt

Till projektet Tillgängliggörande av forskningsdata - lokal funktion för arbetet gentemot Svensk Nationell Datatjänst (Dnr: LED 1.4-2018/107) sökes två disputerade till deltidsanställningar om ca 20 % under läsåret 2018-2019. Arbetet innebär primärt att med forskarperspektiv delta i utvecklingsarbetet kring en lokal funktion för arbete mot SND-infrastrukturen som är under framväxt. Delar av arbetet kan utformas utifrån egna forskningsintressen och ämnesbakgrund, i relation till projektets syfte.

Forskarperspektivet är viktigt i uppbyggnaden av den lokala stödfunktionen. Att göra nytta för lärosätets forskare är en viktig utgångspunkt, och forskningsdatafrågor  berör forskningens kärna. Varken projektet eller den kommande funktionen har till uppgift att driva frågor kring tillgängliggörande av forskningsdata, det handlar om att bygga upp en stödfunktion som forskare kan nyttja vid behov, när finansiären eller tidskriften ställer krav på datatillgängliggörande.

Frågor kring forskningsdata och tillgängliggörande av forskningsdata ligger nära metodfrågor, men också juridik och forskningsetik. Det är ett område i utveckling, just nu sker det mycket både på det nationella planet och vid olika lärosäten. De stora svenska finansiärerna kommer troligen nästa år börja ställa krav kring forskningsdata, EU:s Horizon2020 gör det redan.

För mer information kontakta:

Projektledare Jonas Fransson, fil dr, verksamhetsutvecklare vid biblioteket
Styrgruppens ordförande Sara Kjellberg, fil dr, bibliotekschef