Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Medarbetarundersökning

Med start under våren 2018 ska universitetet göra gemensamma medarbetarundersökningar. Målet är att kunna arbeta bättre med ledarskap och medarbetarskap, och kunna följa upp och utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. I förlängningen ska det leda till bättre arbetsmiljö och att vi når våra verksamhetsmål.

Frågor och svar om medarbetarundersökningen

Våren 2018: medarbetarenkät

Malmö universitets första medarbetarundersökning kommer att genomföras under 2018. Den 3 maj skickas det ut en enkät som du kan svara på till och med den 24 maj. Hösten 2018 påbörjas arbetet med resultatet.

Bakgrund

Medarbetarundersökningen ska följa upp relevanta områden i förhållande till uppdrag, rådande arbetsmiljö - och diskrimineringslagstiftning, vision och kärnvärden och bidra till verksamhetsutveckling genom att identifiera viktiga förbättringsområden. Medarbetarundersökningens resultat kan på så sätt utgöra underlag för ett pågående förbättringsarbete som utvecklar Malmö som universitet från och med 2018.

Förstudie

Hösten 2016 och våren 2017 genomfördes ett förarbete för att ta fram förslag på metod och uppföljningsområden, förslag på organisation och plan för genomförande inklusive kommunikationsplan, och formulera krav på verktyg och stöd samt kartläggning av modeller som används på andra lärosäten inför upphandlingen som pågår under höstterminen 2017.

Krav på medarbetarundersökningen

Genom förstudien har en mängd krav på undersökningen identifierats – exempelvis jämförbarhet med andra lärosäten, att den ska ha en relevant vetenskaplig grund och det ska finnas metodstöd för att arbeta med resultatet. Sedan har en upphandling gjorts.

Tidsplan

VT 2018
Genomförande av medarbetarundersökning, analys.

HT 2018
Börja arbetet med resultatet.