Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Medarbetarundersökning

Med start 2018 gör universitetet gemensamma medarbetarundersökningar. Målet är att kunna arbeta bättre med ledarskap och medarbetarskap, och kunna följa upp och utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. I förlängningen ska det leda till bättre arbetsmiljö och att vi når våra verksamhetsmål.

Malmö universitets första universitetsövergripande medarbetarundersökning genomfördes under 2018. Upphandlad leverentör var Springlife. Enkäten besvarades i maj och under hösten 2018 påbörjades arbetet med resultatet.

Medarbetarundersökningen ger underlag till förbättringar

Resultatguide Malmö universitet

Malmö universitets övergripande resultat plus benchmarkin

Frågor och svar om medarbetarundersökningen

Bakgrund

Medarbetarundersökningen ska följa upp relevanta områden i förhållande till uppdrag, rådande arbetsmiljö - och diskrimineringslagstiftning, vision och kärnvärden och bidra till verksamhetsutveckling genom att identifiera viktiga förbättringsområden. Medarbetarundersökningens resultat kan på så sätt utgöra underlag för ett pågående förbättringsarbete som utvecklar Malmö som universitet från och med 2018.

Förstudie

Hösten 2016 och våren 2017 genomfördes ett förarbete för att ta fram förslag på metod och uppföljningsområden, förslag på organisation och plan för genomförande inklusive kommunikationsplan, och formulera krav på verktyg och stöd samt kartläggning av modeller som används på andra lärosäten inför upphandlingen som pågår under höstterminen 2017.

Krav på medarbetarundersökningen

Före medarbetarundersökningen och innan upphandlingen gjordes en förstudie där en mängd krav på undersökningen identifierades – exempelvis jämförbarhet med andra lärosäten, att den skulle ha en relevant vetenskaplig grund och det skulle finnas metodstöd för att arbeta med resultatet.

Tidsplan

VT 2018
Genomförande av medarbetarundersökning, analys.

HT 2018
Börja arbetet med resultatet.

2019
Arbetet med arbetsmiljön fortsätter.