Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det systematiska arbetsmiljöarbetet regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1. Definitionen av detta ges i 2 §:

”Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.”

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Rektor ansvarar för arbetsmiljön och för att planera, leda och följa upp arbetsmiljöarbetet. Rektor fördelar arbetsmiljöuppgifter till dekan/motsv. som i sin tur ansvarar för att fördela arbetsmiljöuppgifterna vidare inom sin fakultet eller motsvarande.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter sker med hjälp av centralt framtagna mallar. Arbetsmiljöuppgifter kan fördelas på olika nivåer. Vissa kan endast fördelas till chefer medan andra kan fördelas till specialister eller motsvarande. En schematisk översikt har tagits fram över hur långt olika arbetsmiljöuppgifter kan fördelas. Den som fått en arbetsmiljöuppgift fördelad till sig ansvarar för att den blir utförd. Det är därför viktigt att den som tar emot en arbetsmiljöuppgift bedömer sig ha tillräcklig kompetens, resurser och befogenheter för att utföra den. I annat fall ska den återföras till nivån högre upp.

Medarbetarnas skyldigheter

Som medarbetare på Malmö universitet har du skyldighet att medverka till en god arbetsmiljö. Du är också skyldig att följa arbetsmiljöregler och rutiner på arbetsplatsen. Beroende på ditt arbetsinnehåll ingår olika arbetsmiljöuppgifter i din anställning. Som lärare kan du t ex ha ansvar för att de studenter du undervisar har kunskaper om eventuella riskmoment samt använder skyddsutrustning. Om du på grund av brist på kompetens, resurser eller befogenheter inte kan utföra en arbetsmiljöuppgift ska du påtala detta för din närmaste chef.

Allmänna skyldigheter

Som medarbetare vid Malmö universitet förväntas du:

 • Aktivt verka för en god arbetsmiljö
 • Vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot i arbetsmiljön till din närmaste chef eller till ett arbetsmiljöombud.
 • Rapportera ohälsa, arbetsskador, tillbud, personskador samt dödsfall till närmaste chef.
 • Närvara vid arbetsplatsträffar och ta upp arbetsmiljöfrågor.

Studentmiljö

Du som är involverad i undervisning av studenter är också ansvarig för att:

 • Synliggöra relevant information avseende studenternas arbetsmiljö inom ditt verksamhetsområde.
 • Informera de studenter du är ansvarig för om var de kan hitta information om universitetets rutiner och instruktioner samt att studenter ska rapportera eventuella risker och hot till kursansvarig lärare och/eller studerandearbetsmiljöombud avseende studenternas arbetsmiljö.
 • Vidarerapportera risker och hot som studenterna anmäler till din närmaste chef.
 • Informera att studenter att de även kan vända sig till studerandearbetsmiljöombud om studenten anser att arbetsmiljölagens krav inte uppfylls eller om studenten har synpunkter på arbetsmiljön.
 • Vara medveten om och informera om att studenter ska påtala andra studenter eller andra på arbetsplatsen som inte följer de föreskrifter, instruktioner och rutiner som gäller på arbetsplatsen.
 • Informera studenter de studenter du är ansvarig för om de arbetsförhållanden som kan medföra speciella arbetsskaderisker, om eventuella skyddsanordningar och dess funktion samt var första hjälpen, brandsläckare och samlingsplatser finns.
 • Tillse att studenter som vistas i farliga miljöer får information och nödvändig utbildning. 
 • Tillse att studenter använder befintlig skyddsutrustning.
 • Informera de studenter du är ansvarig för om att de omedelbart ska anmäla ett inträffat olycksfall eller tillbud till kursansvarig lärare eller studerandearbetsmiljöombud för upprättande av skadeanmälan till kammarkollegiet.

Riskbedömning, åtgärder och uppföljning enligt AFS 2001:1

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. Dessutom ska arbetsgivaren då ändringar i verksamheten planeras bedöma om dessa medför risk för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas (8 §). Arbetsgivaren ska omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt vidta de åtgärder som behövs. Åtgärder som inte genomförs omedelbart ska föras in i en skriftlig handlingsplan (10 §). Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp och uppföljningen dokumenteras skriftligen (11 §).

Undersökning av arbetsmiljön

För att upptäcka risker i arbetsmiljön ska olika typer av undersökningar göras av såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö. Detta ska göras i samverkan med medarbetare och arbetsmiljöombud. Medarbetarens upplevelse av arbetsmiljön ska tas upp vid medarbetarsamtal. På APT förs en dialog om arbetsmiljömål och vilka risker som finns för att inte uppnå dem. Andra metoder för undersökning av arbetsmiljön är arbetsmiljöronder, analys av sjukstatistik, tillbudsrapportering, arbetsmiljöenkäter mm. 

Riskbedömning

Det risker i arbetsmiljön som upptäcks ska dokumenteras och det ska anges om de är allvarliga eller inte. För de risker som inte omedelbart åtgärdas ska en handlingsplan upprättas.

Uppföljning av arbetsmiljöarbetet

En årscykel för Malmö universitets arbetsmiljöarbete har lagts fast som innebär att målen för arbetsmiljöarbetet ses över och utvärderas årligen. Efter riskbedömning av verksamheten görs en handlingsplan för de risker som inte kan åtgärdas omedelbart. Handlingsplanen följs upp kontinuerligt.

Om det finns risker som inte kan åtgärdas på arbetsplatsnivå ska dessa redovisas till fakultetsnivå. De risker som inte kan åtgärdas på fakulteten redovisas till universitetsgemensam nivå. I samband med verksamhetsförändringar görs särskilda riskbedömningar.

Arbetsmiljöarbetet följs upp centralt en gång per år enligt en fastlagd mall.