Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Riktlinjer för hantering av trakasserier och sexuella trakasserier mot medarbetare

Malmö högskola präglas av ett öppet och inkluderande synsätt där respekt för allas lika värde är en självklarhet. Malmö högskola kännetecknas av fyra kärnvärden: Mångfald, kreativitet, kvalitet och samhällsengagemang. För att högskolan ska kunna stå för dessa kärnvärden krävs en arbetsmiljö som är fri från diskriminering och alla former av trakasserier. Det handlar om att skapa en god arbetsmiljö där alla är sedda och behandlas lika eller likvärdigt.

Detta dokument utgör riktlinjer för högskolans hantering av trakasserier och sexuella trakasserier mot en medarbetare. Utgångspunkten är diskrimineringslagens krav på utredning och åtgärder vid trakasserier.

Ansvar

Vid Malmö högskola har rektor det yttersta ansvaret för att diskrimineringslagen efterlevs. Närmaste chef har ett ansvar för att se till att eventuella fall av trakasserier eller sexuella trakasserier utreds och åtgärdas. Medarbetare har en skyldighet att medverka till en arbetsmiljö som är fri från diskriminering.

Anmälan om trakasserier

En medarbetare som upplever sig utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier ska i första hand vända sig till sin närmaste chef. Om en medarbetare upplever sig utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier av sin närmaste chef ska hon eller han vända sig till chefens överordnade.

Medarbetare kan välja att anmäla trakasserier eller sexuella trakasserier till rektor.

Det finns inga formella krav på hur en anmälan ska göras. Den kan ske muntligen, men ska då antecknas och godkännas av anmälaren. En skriftlig anmälan eller antecknad och av anmälaren godkänd muntlig anmälan utgör offentlig handling och ska diarieföras.

Det finns inte heller några formella krav på hur anmälan ska utformas. För att underlätta utredningen är det dock önskvärt att anmälan innehåller namnuppgifter på berörda parter, en beskrivning av händelseförloppet samt åberopad diskrimineringsgrund. Det bör tydligt framgå när, i vilket sammanhang och på vilket sätt samt av vem eller vilka trakasserier eller sexuella trakasserier har ägt rum.

Om medarbetaren som upplever sig utsatt önskar vara anonym kan ingen utredning med eventuella påföljder mot utpekade individer inledas i det enskilda fallet. Däremot kan generella åtgärder för att motverka diskriminering vidtas på en arbetsplats och/eller en utredning av arbetsmiljön göras om närmaste chef, den överordnade chefen eller rektor bedömer att det behövs. 

Åtgärder

Den chef som får kännedom om ett eventuellt fall av trakasserier eller sexuella trakasserier mot en medarbetare inom sitt ansvarsområde ska utan dröjsmål göra en inledande utredning av omständigheterna. Om det kan konstateras att trakasserier förekommit ska chefen vidta lämpliga åtgärder för att få dem att upphöra och förhindra dem i framtiden.   

Förebyggande åtgärder

Arbetsklimatet vid Malmö högskola kännetecknas av öppenhet och respekt för allas lika värde. Chefer vid Malmö högskola har ett särskilt ansvar för att skapa ett sådant arbetsklimat genom att i ord och handling visa att de omfattar dessa grundläggande värderingar.

På Malmö högskola är arbetsmiljö- och likabehandlingsfrågorna för medarbetare inkluderade i alla verksamhets- och medarbetarfrågor. Det systematiska arbetsmiljöarbetet för likabehandling och hälsa ska bedrivas på ett sådant sätt att sexuella trakasserier och andra trakasserier förebyggs. Det bedrivs i samverkan med medarbetare och arbetsmiljöombud och arbetsmiljö- och likabehandlingsfrågor inkluderas i alla verksamhetsfrågor som tas upp vid arb etsplatsträffar och i samverkansgrupper på alla nivåer.

Stöd

Chefer som får kännedom om eventuella trakasserier eller sexuella trakasserier som rör medarbetare kan få stöd av HR-specialisten på fakulteten/motsvarande t.ex. vid genomförandet av utredningen, för arbetsrättslig rådgivning mm. HR-avdelningen kan även vid behov förmedla kontakt med ytterligare resurspersoner, t.ex.  inom företagshälsovården.

Den medarbetare som utsatts för trakasserier eller sexuella trakasserier kan få stöd av sin fackliga representant eller arbetsmiljöombud t.ex. med att anmäla och driva på ärendet. Samtalsstöd ska erbjudas genom i första hand företagshälsovården.

Definitioner och tillämplighet

Diskrimineringsgrunder enligt lagen är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Trakasserier definieras som ”ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder”.

Sexuella trakasserier definieras som ”ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet”.

Med arbetstagare avses i lagen anställda, den som fullgör praktik eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft hos arbetsgivaren.

Om en arbetsgivare får kännedom om ett eventuellt fall av trakasserier eller sexuella trakasserier mot en arbetstagare finns en skyldighet att utreda omständigheterna och eventuellt vidta åtgärder i 2 kap 3 § diskrimineringslagen.

Här finns riktlinjerna som pdf (i Box)