Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Jämställdhetsintegrering

Malmö universitet har liksom andra högskolor och universitet påbörjat ett arbete med att jämställdhetsintegrera sin verksamhet. Målet är att vi år 2020 är ett universitet som arbetar jämställt genom att säkerställa likvärdiga möjligheter för kvinnor och män.

Vi har en policy och handlingsplan för jämställdhet och lika villkor 2016-2018 där vi skriver att universitetet ska använda jämställdhetsintegrering som metod, och att vi ska ha ett normkritiskt perspektiv i arbetet.

Genväg till frågor och svar om jämställhetsintegrering

Prioriterade områden

De områden som Malmö universitet valt att prioritera är våra forskningsmiljöer, karriärvägar i akademin och våra professionsutbildningar, med målet att skapa:

  • Jämställdhetsintegrerade forskningsmiljöer
  • Jämställda akademiska karriärvägar
  • Jämställdhetintegrerad professionsutbildning

Handlingsplan

I handlingsplanen fastställd i maj 2017 beskrivs hur universitetets problem/behov ser ut och vilka aktiviteter som vi avser att göra för att nå våra mål. Utgångspunkten är att det utvecklings- och förändringsarbete som beskrivs i handlingsplanen ska göras inom ramen för ordinarie verksamhet. Universitetet kommer årligen att redovisa vad vi gjort och vilket resultat vi åstadkommit, bland annat i dialoger och i årsredovisningen.

Läs handlingsplanen för jämställdhetsintegrering här (i Box) / Gender mainstreaming action plan 2017-2019 (Box)

Malmö universitet ska:

  • öka kunskapen om genus och hur ojämställdhet skapas i akademin
  • skapa mer proaktiva styr- och beslutsdokument och processer som stödjer ett jämställt arbete
  • erbjuda stödjande resurser, exempelvis riktade utbildningar och stödjande material.

Stöd från Göteborgs universitet

Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet har i uppdrag att stödja oss och övriga svenska lärosäten i arbetet med jämställdhetsintegrering. De har sedan tidigare gett stöd och vägledning i likande uppdrag till ett 50-tal svenska myndigheter under de senaste åren. Under hösten har sekretariatet träffat Malmö universitets ledningsgrupp för att föra en dialog om uppdraget och kommande arbete.

Frågor och svar

Vad är jämställdhetsintegrering?

Det är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla processer.

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 

Varför bara kön, inte etnicitet, funktionsnedsättning, klass, ålder?

Det ska universitetet också jobba med och det ingår i diskrimineringsgrunderna, men detta är ett riktat uppdrag för att jämställdhetsarbetet går för långsamt. Förmodligen kommer detta att hjälpa oss att bli bättre på att jobba även med de andra diskrimineringsgrunderna.

Fokuserar ni verkligen på rätt problem?

Som universitet har vi möjlighet att arbeta med orsakerna till problemen. Våra utbildningar kan ha stor effekt på vilka normer och värderingar som råder i samhället.

Varför får denna fråga så stort fokus?

Jämställdhetsintegreringen är ett nationellt uppdrag där alla svenska myndigheter förväntas bidra till att vi når de jämställdhetspolitiska målen. 

Ska politik få styra utbildningen på ett universitet?

Det är högskolelagen, högskoleförordningen och regleringsbrev som styr universitetets verksamhet. 

Vilka resurser får vi till detta?

Det kommer att finnas extra stöd för att genomföra arbetet men större delen av insatserna ska genomföras i samband med ordinarie utvecklingsarbete och revisioner.

Vad finns det för forskning när det gäller jämställdhet i arbetsliv och akademi?

Läs till exempel Konsten att upprätthålla löneskillnader mellan kvinnor och män av Lena Svenaeus (2017), Hans Excellens: om miljardsatsningarna på starka forskningsmiljöer av Agnes Wold, Birgitta Jordansson och Ulf Sandström (2010), och Vad innebär jämn könsfördelning på mellanchefsnivå för den
kvalitativa jämställdheten i organisationen?
av Tuija Muhonen, Cristina Liljeroth och Christina Scholten på Malmö universitet.

Mer litteratur och material hittar du på genus.se