Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Jämställdhet och lika villkor

Malmö universitet ska vara ett inkluderande lärosäte genom att skapa en öppen och inkluderande universitetskultur med lika villkor bland såväl studenter som medarbetare och där verksamheten är jämställdhetsintegrerad.

Vår arbetsplats ska vara fri från diskriminering, kränkningar, sexuella trakasserier och trakasserier. Våra chefer har ansvar för att verka för ett arbetsklimat där alla känner delaktighet, trygghet och tillit till varandra och alla medarbetare bidrar i detta arbete.

Rekrytera medarbetare jämställt
Jämställdhetsintegrera forskningen
Jämställdhetsintegrera utbildningen
Organisera och fördela arbetet jämställt
Fatta beslut och arbeta jämställt
Tidsplan för jämställdhetsintegreringsarbetet

Arbetet med att integrera jämställdhets- och lika villkorsfrågorna ska ske i hela verksamheten, så väl i mötet mellan människor som i styr- och beslutsdokument. Möten som till exempel samverkansgrupper, arbetsplatsträffar (APT), medarbetarsamtal, ledningsgrupper och arbetsgruppsmöten ska organiseras och genomföras på ett sådant sätt att alla medarbetare deltar, kommer till tals och blir lyssnade på.

Samverkansprogram

Tillsammans med KI och KTH medverkar Malmö universitet i ett forskningsbaserat samverkansprogram kring sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin startat 2019. Se en film från lanseringen av programmet

Stödmaterial

Rekrytera medarbetare jämställt

Att rekrytera jämställt handlar om att göra bedömningar och värderingar där kön inte blir ett ofta dolt kriterium i urvalsprocessen. Det har visat sig tidigare i utvärderingar och undersökning att kvinnor och män inte bedöms likvärdigt i urvalsprocesser av sakkunniga och rekryteringsgrupper. Genom att medvetandegöra hur kön, genus och makt görs i akademin samt skapa tydliga processer och rutiner för hur meriter ska värderas och bedömas ökar möjligheterna att rekrytera utifrån de meritokratiska värdena i akademin.

Stödmaterial

Gå Diskrimineringsombudsmannes e-utbildning om lönekartläggning

Fördjupning

Jämställdhetsintegrera forskningen

Det är framförallt genom forskning som högskolans akademiker meriterar sig och ges möjlighet att göra akademisk karriär. Malmö universitet arbetar för att kvinnor och män ska ha likvärdiga möjligheter vid meritering, befordran och rekrytering till lärosätet. Kön och/eller bakgrund ska inte vara ett dolt kriterium vid bedömning av meriter. Vad behöver du tänka på när du ska ansöka om forskningsmedel eller delta i bedömning av forskningsansökningar?

Stödmaterial

Fördjupning

Jämställdhetsintegrera utbildningen

Målet är att Malmö universitets studenter ska lämna sina utbildningar med tillräckliga kunskaper om genus och jämställdhet för att säkerställa ett likvärdigt och professionellt agerande i sitt kommande arbetsliv. 

Stödmaterial

E-utbildning om lika rättigheter för studenter

Den här e-utbildningen är ett stöd för de lärosäten som vill utveckla arbetet för lika rättigheter och möjligheter för alla studenter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Kursen riktar sig till studenter och anställda som har kontakter med studenter. En stor del av ansvaret för detta arbete vilar på universitetets ledning, men det är bara med hjälp av ditt bidrag som det går att uppnå lika rättigheter och möjligheter. 

Gå Diskrimineringsombudsmannens e-utbildning för universitetet

Fördjupning

Organisera och fördela arbetet jämställt

Genom att kartlägga och analysera hur arbetet leds och fördelas mellan kvinnor och män ges möjlighet att se om det finns skevheter i arbetsbelastning och förutsättningar för att göra sitt arbete och meritera sig akademiskt. Dessa kartläggningar och analyser behöver göras löpande för att säkerställa likvärdiga arbetsförhållanden. Tidigare undersökningar vid lärosätet har visat att kvinnor inte upplevs ha samma möjligheter att meritera sig akademiskt som män upplevs ha.

Fördjupning

Fatta beslut och arbeta jämställt

Om beslutsfattare (chefer och akademiska ledare) saknar kunskap om hur kön/genus görs i akademin riskerar beslutsfattande att påverkas av de normer och ideal som av tradition gynnar män och missgynnar kvinnor i akademin.

Tidsplan för jämställdhetsintegreringsarbetet

Våren 2018

Fokus på insatser för:

  • professionsutbildningar
  • rekryteringsmålen för våra professorer
  • Kunskapshöjande dialoger: utbildning i jämställdhetsintegrering för programledare via Centrum för akademiskt lärarskap
  • Kunskapshöjande dialoger: om att jämställdhetsintegrera forskning i forskningsnämnderna

Hösten 2017

Låg fokus på kunskapshöjande insatser för:

  • anställningsnämnderna
  • utbildningsnämnderna
  • ekonomerna
  • (HR-specialister har utbildats) 

Behöver du stöd i ditt jämställdhetsintegreringsarbete, kontakta Cristina Liljeroth.