Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Alkohol, narkotika och dopning

Innehåll

Alkohol-, narkotika- och dopningspolicy

Riktlinjer för hantering av alkohol och annat missbruk – medarbetare

Riktlinjer för hantering av alkohol och annat missbruk – studenter

Förteckning över instanser för hjälp, stöd och behandling – medarbetare

Möjligheter till stöd och hjälp – studenter

Alkohol-, narkotika- och dopningspolicy

Malmö universitet kännetecknas av fyra kärnvärden: Mångfald, kreativitet, kvalitet och samhällsengagemang. Arbetsmiljön ska vara utformad på ett sätt som bidrar till att möjliggöra detta. Chefer, medarbetare och studenter har ett gemensamt ansvar för att verka för en arbetsmiljö där alla känner delaktighet, trygghet och tillit till varandra. Malmö universitet ska därför erbjuda en arbets- och studiemiljö som är fri från alkohol, narkotika och dopningsmedel samt ge stöd och hjälp i alkohol- och drogrelaterade frågor till studenter och medarbetare som behöver det.

 • Malmö universitet ska vara en arbetsplats fri från alkohol, narkotika och dopningsmedel, en säker plats för ledning, medarbetare, studenter och övriga.
 • Vid Malmö universitet är det inte tillåtet att skylta med eller på annat sätt marknadsföra alkoholhaltiga drycker (en dryck som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol) eller att servera alkohol under arbetstid 08:00–17:00.
 • Narkotikaklassade preparat för icke medicinskt bruk får ej förekomma i någon form på Malmö universitet. Så kallade e-cigaretter får inte användas i Malmö universitetets lokaler.
 • I samband med representation, konferenser, högtidsarrangemang eller andra särskilda tillfällen kan undantag från ovanstående regler göras vad gäller servering av alkoholhaltiga drycker (undantaget gäller vin och öl). Detta ska dock vara sanktionerat av närmaste chef. Alkoholfria drycker ska dock alltid finnas som alternativ och tydligt och lätt tillgängligt vid olika arrangemang. 
 • Vid tveksamheter utifrån arrangemang där alkoholhaltiga drycker förekommer ligger det på arbetsledningens ansvar att undersöka villkor och regelverk som ska följas.
 • Denna policy samt Malmö universitets "Riktlinjer för hantering av alkohol-, narkotika- och dopningsmedelsmissbruk – studenter" och "Riktlinjer för hantering av alkohol och annat missbruk – medarbetare" ska vara uppdaterade och välkända av medarbetare och studenter. Dokumentet kan till exempel avhandlas vid arbetsplatsträffar och vid introduktion av nya studenter och medarbetare. 
 • Malmö universitet ska som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet aktivt verka för en tidig upptäckt av riskabel alkoholkonsumtion och/eller upptäckt av annat missbruk och därmed möjliggöra tidiga stöd- och rehabiliteringsinsatser. 
 • Att lägga sig i är att bry sig om. Det är som medmänniska viktigt att reagera om man vet om eller misstänker att alkohol- eller annat drogmissbruk förekommer på arbetsplatsen.
 • För att kunna förebygga, identifiera, möta och hantera missbruksproblem ska utbildning erbjudas chefer med personalansvar, fackliga företrädare och arbetsmiljöombud samt studentarbetsmiljöombud. 

Riktlinjer för hantering av alkohol- och annat missbruk

Medarbetare på Malmö universitet

Missbruk av t ex alkohol eller narkotika kan ha många olika orsaker. Oavsett vilka, påverkar det den enskilde individen och omgivningen. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och vi har alla en vinst i att eftersträva och värna om en trivsam och säker miljö. Det är betydelsefullt att vi alla – både chefer, medarbetare och studenter – tar vårt ansvar i dessa svåra frågor.

Medarbetare vid Malmö universitet är i enlighet med anställningsavtalet skyldiga att följa ordnings- och arbetsmiljöregler. Det är inte tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger under arbetstid. Att infinna sig berusad eller drogpåverkad på arbetsplatsen kan leda till disciplinpåföljd eller uppsägning. Vid missbruk som är att betrakta som sjukdom har arbetsgivaren dock ett omfattande ansvar för att stödja och hjälpa medarbetare till rehabilitering. Medarbetaren ska också aktivt medverka till sin egen rehabilitering.

Förebyggande insatser

 • Malmö universitet har för avsikt att aktivt verka för tidig upptäckt av riskabel alkoholkonsumtion eller någon form av missbruk och därmed möjliggöra tidig rådgivning och rehabiliteringsinsatser.
 • Företagshälsovården genomför förebyggande och hälsofrämjande arbete. All personal kan erbjudas möjlighet att testa sina alkoholvanor.
 • Chefer med personalansvar ska kontinuerligt erbjudas utbildning och vidareutbildning om alkohol- och annat missbruk på arbetsplatsen. Varje chef med personalansvar har också ansvaret att medvetandegöra nya medarbetare om universitetets policy, riktlinjer och rutiner omkring alkohol samt vid misstänkt missbruk. 

Riktlinjer vid misstanke om missbruk:

 • Chefer med personalansvar har ett ansvar för sin personal och ska ta initiativ till samtal och åtgärder. Varje medarbetare som gör iakttagelser bör påtala detta för närmaste chef. Ansvarig chef ska vara tydlig med vad som förväntas i fråga om arbetsprestationer och vilka villkor som gäller för anställningen. Detta bör dokumenteras skriftligt.
 • Facklig företrädare informeras om medarbetaren så önskar.
 • Medarbetare kan alltid utifrån egen upplevelse av missbruk kontakta eller konsultera sin närmaste chef eller HR-avdelningen som kan förmedla kontakt med företagshälsovården.
 • Dokumentera alltid samtal, överenskommelser, händelser samt tidpunkter och beslut.
 • Kontakter för rådgivande och stödjande instanser (se förteckning).

Riktlinjer vid akuta insatser:

 • När en medarbetare påträffas påverkad ska närmaste chef se till att personen avslutar sina arbetsuppgifter och lämnar arbetsplatsen samt eventuellt bistå med hjälp till bostaden. 
 • Om medarbetaren förnekar att hen är påverkad ska alkohol- eller drogtest erbjudas hos företagshälsovården (se förteckning). Avvisar medarbetaren detta erbjudande gäller bedömning av närmaste chef.
 • Närmaste chef ska avtala tid för ett samtal om händelsen, helst till dagen efter. Påminn medarbetaren om överenskommen tid och kontrollera att hen uppfattat den.
 • Arbetsmiljöombud och/eller facklig företrädare ska informeras.
 • Ledningen samt HR-specialist för fakulteten/motsvarande ska informeras.
 • Lön eller sjuklön utgår inte vid utebliven tjänstgöring.
 • Planera fortsatta lämpliga åtgärder samt följ upp dessa. 
 • Dokumentera alltid samtal, överenskommelser, händelser samt tidpunkter och beslut. 

Riktlinjer för rehabilitering:

 • Medarbetaren har en skyldighet att medverka i rehabilitering och ta ansvar för sitt eget tillfrisknande.
 • Stöd- och hjälpinsatser, t.ex. behandling, ska erbjudas på ett så tidigt stadium som möjligt. En plan för detta ska upprättas, där kontaktpersoner och tidsplaner anges.
 • De villkor som gäller för anställningen, krav på arbetsprestationer, regler på arbetsplatsen mm ska tydliggöras. Medarbetaren ska medvetandegöras om konsekvenser av att bryta mot sina skyldigheter enligt anställningsavtalet.
 • Uppföljning och utvärdering ska ske kontinuerligt mellan berörda parter.
 • Facklig företrädare ska informeras.
 • Dokumentera alltid samtal, överenskommelser, händelser samt tidpunkter och beslut.

Arbetet bedrivs med hänsyn till enskilds integritet.

Förteckning över instanser för hjälp, stöd och behandling – medarbetare

HR-avdelningen

HR-specialist vid respektive fakultet/motsvarande inom Malmö universitet.

Previa

Företagshälsovård för Malmö universitets medarbetare.

Masttorget 6
211 77 Malmö
Tel 0771-23 00 00 
malmo@previa.se
http://www.previa.se/

ALNA

Expert på skadligt bruk i arbetslivet, ägs av arbetsmarknadens parter.

Kontakta AlnaDirekt

Alla medarbetare, såväl chefer som andra medarbetare, har tillgång till rådgivningstjänsten AlnaDirekt på tel 0771-575 810.

c/o Svenskt Näringsliv, Box 186, 201 21 Malmö
Besök: Jörgen Kocksgatan 1B
Tel: 0771-290 800
http://www.alna.se/

Beroendecentrum

Beroendecentrum i Malmö är en del av region Skånes öppenvård. Beroendecenter diagnostiserar, avgiftar och behandlar personer med beroende av alkohol, narkotika och/eller läkemedel.

Skånes Universitetssjukhus SUS 
Telefon: 040- 33 15 91, 040-33 16 00

http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=274528 

Efter konsultation av företagshälsovård och efter överenskommelse med arbetsgivare:

AB Nämndemansgården      

All behandling på Nämndemansgården grundar sig på Minnesotamodellen.
Telefon: 046-20 75 00
E-post: info@namndemansgarden.se
http://www.namndemansgarden.se/

Attendo

Behandlingsenhet vars behandlingsfilosofi är en kombination av tolvstegsprogrammet och teorier om beroendepersonligheten.
http://www.attendo.se/missbruk-och-beroende 

Provita AB   

Öppenvårdsbehandling enligt Minnesotamodellen                    
www.provita.se

Riktlinjer för hantering av alkohol- narkotika och dopningsmissbruk – studenter

Studenter på Malmö universitet

Missbruk av alkohol, narkotika och dopning kan ha många olika orsaker. Oavsett vilka, påverkar det den enskilde individen och omgivningen. Det är av yttersta vikt att vi alla – både chefer, medarbetare och studenter – tar vårt ansvar i dessa svåra frågor. 

Förebyggande insatser

 • Malmö universitet har för avsikt att aktivt verka för tidig upptäckt av riskabel alkoholkonsumtion eller drogmissbruk och därmed möjliggöra tidig rådgivning eller vidarehänvisning vid behov.
 • Studenthälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande, både på övergripande och individuell nivå.
 • Studenthälsan ger information, stöd och råd till studenter, enskilt och i grupp, i frågor om alkohol och andra droger.
 • Studenthälsan skickar regelbundet ut en inbjudan till studenterna att göra en webbaserad alkoholfeedback. Detta är ett verktyg för en ökad reflektion över alkoholvanor hos den enskilda studenten.

Riktlinjer och åtgärder vid misstanke om alkohol- och/eller drogmissbruk

 • Prefekter och andra chefer på Malmö universitet har ansvar för att arbetsmiljön för studenter är trygg och fri från alkohol, narkotika och dopning.
 • Kursansvarig, föreläsare eller medstudent som får kännedom om att en student har misstänkt riskbruk eller missbruk, kan föreslå studenten att själv söka sig till Studenthälsan för råd och stöd eller vid behov vidare hänvisning till lämplig hälso- eller sjukvårdsinrättning.
 • Kursansvarig, föreläsare eller medstudent som får kännedom om att en student har misstänkt riskbruk eller missbruk, kan vända sig till Studenthälsan för konsultation.
 • Studenten kan alltid utifrån egen upplevelse av riskbruk eller missbruk kontakta eller konsultera Studenthälsan, som kan erbjuda stödsamtal eller hänvisa vidare till lämplig stödinsats.
 • Enligt 10 kap 1 § 2 pkt högskoleförordningen får disciplinära åtgärder vidtas mot en student som stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen. En student som är påverkad av alkohol eller droger och stör verksamheten kan således bli avstängd från universitetets under en period eller meddelas varning.
 • Om en student missbrukar alkohol eller narkotika och det föreligger påtaglig risk att studenten kan komma att skada annan person eller värdefull egendom under utbildningen kan universiteten med stöd av högskolelagen 4 kap 6§ tills vidare avskilja studenten från utbildningen.

Riktlinjer vid akuta insatser

 • När en student visar tecken på alkohol- eller drogpåverkan, bör detta påtalas och studenten uppmanas att lämna universitetets lokaler. Om studenten förnekar att hen är påverkad gäller prefekts eller annan chefs bedömning.
 • Om studenten utgör en säkerhetsrisk för sig själv och omgivningen, ska hen erbjudas hjälp att ta sig till bostaden eller berörd vårdinrättning under betryggande former.
 • Om en situation uppfattas som hotfull eller obehaglig kan väktare tillkallas för assistans. Vid tillbudsanmälan ska lokala säkerhetsrutiner följas.
 • Studenten ska, om möjligt, uppmanas att återkomma nästföljande dag för ett samtal med kursansvarig eller den person som enligt lokala föreskrifter ansvarar för kursen.
 • Studenten ska erbjudas möjligheten att ta med sig företrädare till detta möte, om studenten så önskar.
 • Samtalet, inklusive eventuella överenskommelser, händelser samt tidpunkter och beslut ska alltid dokumenteras.

Möjlighet till stöd och service

Studenthälsan

Studenthälsan på Malmö universitet kan erbjuda stödsamtal och/eller hänvisa vidare till berörd instans inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst.

Studentcentrum
Norra Neptuniplan 7, 205 06 Malmö

Tidbokning: Telefon: 040-665 71 70 (mån-tors kl. 9-11)
E-post: studenthalsan@mah.se
Webformulär: www.mah.se/studenthalsan

Universitetskyrkan

Universitetskyrkan på Malmö universitet kan erbjuda stödsamtal och/eller hänvisa vidare till berörd instans inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst.

Studentcentrum

Norra Neptuniplan 7, 205 06 Malmö universitet
Drop-in Studentcentrum: Mån-tors, kl 11.30-12.30
Telefon: 0721-57 12 09, 0733-29 67 13, 0703-45 48 10
Hemsida: unprastmalmo.wordpress.com

Maria Malmö

Maria Malmö är ett kostnadsfritt behandlingscentrum för personer under 25 år som har problem med alkohol/droger. 

Maria Malmö
Grönegatan 9
Telefon: 040-33 71 70 

Öppenvårdshuset Gustav

Öppenvårdshuset Gustav har en bred kompetens att möta alla typer av missbruk och beroende, t ex alkohol, narkotika, receptbelagda mediciner och överdrivet spelande. Öppenvårdshuset Gustav ger information, rådgivning, stödsamtal och behandling. Även anhöriga till personer med missbruk kan ta kontakt. 

Stora Nygatan 55, Malmö
Telefon: 040-34 91 90
www.malmo.se/oppenvardshuset

Beroendecentrum

Beroendecentrum i Malmö är en del av region Skånes öppenvård. Beroendecenter diagnostiserar, avgiftar och behandlar personer med beroende av alkohol, narkotika och/eller läkemedel.

Skånes Universitetssjukhus SUS 
Telefon: 040-33 16 01

E-post: cbcm.psyk@skane.se
webbplats

Viktiga telefonnummer

112  nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö

1177  sjukvårdsrådgivning på telefon

11414 – Polisens nummer vid icke akuta händelser

040-665 70 97 - Leif Wulff, säkerhetsansvarig Malmö universitet

Till toppen av sidan