Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Flerstämmig didaktisk modellering?: Undervisning och sambedömning i förskola

Kontaktperson: Catrin Stensson
Ansvarig: Ann-Christine Vallberg Roth
Medarbetare: Jesper Sjöström, Jan-Eric Ekberg, Ylva Holmberg och Sverker Aasa
Samarbetspartner: Ifous, Eslövs kommun, Enskede/Årsta/Vantörs SDF, Jönköpings kommun, Katrineholms kommun, Skurups kommun, Staffanstorps kommun, Vallentuna kommun och Örebro kommun.
Finansiär: Malmö universitet och Ifous
Tidsram: 2018-07-01 -- 2021-06-30
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle

FoU-programmet Flerstämmig undervisning i förskola genomförs i samverkan mellan det fristående institutet för Innovation, Forskning och Utveckling i Skola och förskola (Ifous), åtta kommuner och Malmö universitet (Mau). FoU-programmet tar avstamp i utmaningar, behov och förändrade förutsättningar som dagens förskola står inför genom ambitions­höjning i förskolans uppdrag. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Undervisning i förskola ska utgöras av målstyrda processer som leder till utveckling och lärande hos varje enskilt barn.

 

Vi i forskningsprojektet

Fotografi av medarbetarna i forskningsprojektet 

Fr. v. Catrin Stensson, Sverker Aasa, Ann-Christine Vallberg Roth, Jan-Eric Ekberg, Ylva Holmberg och Jesper Sjöström. Bild: Håkan Röjder.

Utifrån dialog med deltagare från kommunerna kan önskemål spåras som tar upp behov av redskap för undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vidare uttrycks behov av kunskap för programmering och digital tekniktråd. Sambedömning är ett begrepp som prövas som stöd för beprövad erfarenhet med strävan efter vetenskapligt grundat förhållningssätt i förskolors pedagogiska processer. Detta kan ske både i och mellan förskolor från olika delar av kommuner och mellan kommuner i projektet. 

Forskningsprojektet syftar till att, i samverkan mellan verksamma förskollärare, förskole­chefer, förvaltningsrepresentanter och forskare, vidareutveckla kunskap om vad som kan känneteckna undervisning och sambedömning med dess relation till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i 45 förskolor och/eller avdelningar belägna i åtta kommuner i Sverige, mellan 2018 och 2021. Vidare syftar projektet specifikt till att utpröva begreppet "flerstämmig didaktisk modellering".

 

I projektet studeras övergripande dels vad som kan känneteckna undervisning och sambedömning i professionellas texter, dels vad som kan känneteckna samhandlingar i undervisning och sambedömning utifrån teori-informerade upplägg. Vidare belyses vilka spår  av didaktiska nivåer och didaktiska frågor som kan uttolkas, i relation till undervisning och sambedömning, i professionellas texter och dokumenterade samhandlingar.

Mer specifikt studeras dels vad som kan känneteckna undervisning med musik, motorik-rörelse, matematik, naturvetenskap, teknik och värden i fokus. Dels belyses vad som kan känneteckna ledarskap och organisation, samt bedömning och sambedömning i relation till undervisning i förskola. 

Med professionella avses förskollärare, förskolechefer och förvaltningsrepresentanter. Professionellas texter avser samplaneringar, samvärderingar och skriftliga beskrivningar av vad som kan känneteckna undervisning och sambedömning. Begreppet ”samhandling” avser handling mellan minst två aktörer, som exempelvis handling mellan barn-lärare, eller barn-lärare-material, eller lärare-chef-dokument. Handling avser något som utförs och innebär aktion. Att handla inbegriper aktivering – att vara aktiv. Vidare belyser vi återkoppling och gensvar i samhandlingar som framträder i filmad undervisning.

I projektet kan alla involverade – barn, lärare, chefer och forskare med sina mångskiftande och flerspråkiga bakgrunder och erfaren­heter – ses som kunskapsbärare, kunskaps­brukare och potentiella kunskaps­­­­utvecklare.

Forskningsetiskt följer projektet Vetenskapsrådets riktlinjer. Forskningsprojektet har godkänts av regionala etikprövningsnämnden i Lund (2018-01-10).

 

 

Description in English

Malmö University (Mau) cooperates with the independent Institute for Innovation, Research and Development in School and Preschool (Ifous) in a research and development program of Multivocal teaching in preschool. The program interacts with municipalities, preschools and researchers. The research project runs from the fall semester of 2018 to the spring semester of 2021.

The research aims to develop the knowledge of what may characterize teaching and co-assessment in preschool related to scientific foundation and proven experience. Teaching and co-assessment can be seen as tools in the desire for a more equitable and sustainable education for all children. We are focusing on what may characterize the teaching of mathematics, motricity/movement, music, science, and technology in preschool. The research entails teaching and co-assessment that includes preschool teachers, preschool directors and management representatives in eight municipalities and about 45 preschools/departments in Sweden.

Furthermore, the research project aims specifically to reconsider the alternative concept of “multivocal didactic modelling” [flerstämmig didaktisk modellering]. The term “multi-vocal” refers to several voices in many keys, which can be translated here as multiple angles and a variety of approaches.

Publikationer inom projektet

Referensmaterial i FoU-program

Vallberg Roth, Ann-Christine (2018). Undervisning och sambedömning i förskola: Flerstämmig didaktisk modellering?. Referensmaterial för deltagare i FoU-programmet. Stockholm/Malmö: Ifous och Malmö universitet.

I anslutning till vårt systerprojekt UndiF (Undervisning i förskolan  https://www.mah.se/forskning/sok-pagaende-forskning/flerstammig-undervisning-och-sambedomning-i-forskola/ ) har vi följande publikationer:

Refereegranskade artiklar

Vallberg Roth, Ann-Christine (2017). (Meta)Theoretical gateways in studies on assessment and documentation in preschool – a research review with a Scandinavian focus. Journal of Nordic Early Childhood Education Research, 14(3), 1-20.

Vallberg Roth, Ann-Christine (2018). What may characterise teaching in preschool? The written descriptions of Swedish preschool teachers and managers in 2016. Scandinavian Journal of Educational Research, Accepted 2018-03-11

Palla, Linda & Vallberg Roth, Ann-Christine (2018). Characteristics of preschool teaching in language, communication and multilingualism: Expressions from ten Swedish municipalities. Problems of Education in the 21st Century, Accepted 2018-03-20.

Kunskapsöversikt

Vallberg Roth, A.-C. & Tallberg Broman, I. (2018). Undervisning i förskola – med koppling till ett samverkansprojekt (ss. 62-80). I S. Sheridan och P. Williams (red.) Undervisning i förskolan: En kunskapsöversikt. Stockholm: Skolverket.

Antologikapitel

Vallberg Roth, A.-C. (2017). Att undervisa. I L. Rubinstein Reich, I. Tallberg Broman och A.-C. Vallberg Roth, Professionell yrkesutövning i förskola – kontinuitet och förändring (ss. 149-172). Lund: Studentlitteratur. (in print)

Vallberg Roth, A.-C. (2017). Undervisning i läroplans­historiskt perspektiv. I L. Rubinstein Reich, I. Tallberg Broman och A.-C. Vallberg Roth, Professionell yrkesutövning i förskola – kontinuitet och förändring (ss. 173-188). Lund: Studentlitteratur.

Vallberg Roth, A.-C. (2017). Undervisning i utvecklingspedagogiskt och variationsteoretiskt perspektiv. I L. Rubinstein Reich, I. Tallberg Broman och A.-C. Vallberg Roth, Professionell yrkesutövning i förskola – kontinuitet och förändring (ss. 190-197). Lund: Studentlitteratur.

Vallberg Roth, A.-C. (2017). Undervisning i pragma­tiskt perspektiv. I L. Rubinstein Reich, I. Tallberg Broman och A.-C. Vallberg Roth, Professionell yrkesutövning i förskola – kontinuitet och förändring (ss. 199-203). Lund: Studentlitteratur.

Vallberg Roth, A.-C. (2017). Undervisning utifrån poststrukturell grund. I L. Rubinstein Reich, I. Tallberg Broman och A.-C. Vallberg Roth, Professionell yrkesutövning i förskola – kontinuitet och förändring (ss. 205-209). Lund: Studentlitteratur.

Vallberg Roth, A.-C. (2017). Sammanflätning av kapitel om att undervisa. I L. Rubinstein Reich, I. Tallberg Broman och A.-C. Vallberg Roth, Professionell yrkesutövning i förskola – kontinuitet och förändring (ss. 211-2015). Lund: Studentlitteratur.

Vallberg Roth, A.-C. (2017). Att dokumentera. I L. Rubinstein Reich, I. Tallberg Broman och A.-C. Vallberg Roth, Professionell yrkesutövning i förskola – kontinuitet och förändring (ss. 217-226). Lund: Studentlitteratur.

Vallberg Roth, A.-C. (2017). Att sambedöma. I L. Rubinstein Reich, I. Tallberg Broman och A.-C. Vallberg Roth, Professionell yrkesutövning i förskola – kontinuitet och förändring (ss. 227-239). Lund: Studentlitteratur.

Vallberg Roth, A.-C. (2017). Att flerstämmigt undervisa och sambedöma. I L. Rubinstein Reich, I. Tallberg Broman och A.-C. Vallberg Roth, Professionell yrkesutövning i förskola – kontinuitet och förändring (ss. 241-256). Lund: Studentlitteratur.

Vallberg Roth, Ann-Christine (2017). Bedömning, utvärdering och uppföljning – utmaningar för förskolan. I Lindgren, Anne-Li, Pramling, Niklas & Säljö, Roger (red.), Förskolan och barns utveckling: Grundbok för förskollärare (ss. 261-278). Malmö: Gleerup.

Vetenskapliga rapporter och uppsatser

Stensson, Catrin (2018). Vad kännetecknar matematikundervisning i förskola? Textanalys av förskollärares och chefers skriftliga tankar år 2016. Malmö: Malmö universitet.

Vallberg Roth, A.-C. (red.), Holmberg, Y., Palla, L., Stensson, C. & Tallberg Broman, I. (2018). Undervisning och sambedömning i förskola: Förskollärares och chefers skriftliga beskrivningar år 2016. Malmö: Malmö universitet.

 

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando