Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samverkan på LS

bild samverkan
Låt oss samarbeta! Låt våra forskare,lärare,projektledare och studenter gå in och stödja din organisation. Vi löser utmaningar och utvecklingsbehov tillsammans.

Här är några exempel - men vi är också öppna för dina idéer! 

Regionalt utvecklingscentrum, RUC, utvecklar och genomför uppdrag för skolsamhället, idrottsorganisationer, kulturinstitutioner och näringsliv. RUC erbjuder kompetensutveckling, fortbildning, forskning,utredningar och uppföljningar. Stora uppdrag är  Lärarlyftet och Nyanländas lärande.

LS forskning är samhällsnära och sker i samverkan med omgivningen. LS är knutet till det nationella försöksprojektet ULF, utbildning, lärande och forskning, för att stimulera praktiknära forskning. Kontaktperson: Margareta Serder
Ett annat exempel är Skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet med Malmö stad  där LS arbetar med Pedagogisk Inspiration i Malmö. 

Partnersamarbetet/VFU är LS samarbete med kommunerna i Skåne för att fakultetens studenter ska kunna göra praktik på förskolor, skolor och idrottsorganisationer i regionen. Det handlar även om att föra in fältets frågor i den högre utbildningen.

LS på Malmö universitet deltar i försöksverksamhet kring övningsskolor, vilket är en utveckling av partnerskolsamarbetet. Syftet med övningsskolor och övningsförskolor är att stärka lärarutbildningens kvalitet och stärka studenternas professionsutveckling.

LS erbjuder utbytesmöjligheter på utländska universitet och högskolor för studenter, lärare och administrativ personal.

Senast uppdaterad av Helena Smitt