Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samverkan med specifika skolhuvudmän

Regionalt utvecklingscentrum arbetar med utveckling av lärande och pedagogik på uppdrag av skolor och kommuner. Tillsammans med uppdragsgivaren utgår vi från specifika behov och tar fram skräddarsydda utbildningar. Nedan ser ni exempel på nu aktuella utbildningar som tagits fram i samarbete med specifika huvudmän. 

Samproduktion Malmö stad

I samarbete med Pedagogisk inspiration har Malmö universitet genomfört en utbildning för pedagoger anställda i Malmö stad. Utbildningen är en 7,5 hp - kurs Svenska som andraspråk för lärare: Migration, språk och kultur i ett utbildningsperspektiv. Syftet är att deltagarna ska vidareutveckla sina kunskaper kring elever som har svenska som andraspråk.

Utbildningen startades i november 2016 och avslutades i maj 2017. En fortsättningskurs om 7,5hp kommer att starta hösten 2017.

Malmö stad har ansvarat för antagning av deltagare och för kursens två undervisande lärare medan Malmö universitet har ansvarat för framtagande av kursplan, handledning av undervisande lärare samt examinationer. 

Fritidshemmets uppdrag och roll

Seminarieserie, steg 1

Gemensam kompetensutveckling för all fritidspersonal i syfte att tydliggöra och definiera fritidshemmets uppdrag utifrån aktuella styrdokument. Syftet är också att ge verktyg för analys och reflektion utifrån ett teoretiskt perspektiv samt synliggöra faktorer som påverkar en verksamhetsutveckling i linje med fritidshemmets uppdrag. 

Långsiktig verksamhetsutveckling inom fritidshem,  seminarieserie steg 1

Sex tillfällen à tre timmar

Målgrupp: Personal verksam inom fritidshemmet.

Central frågeställningar som berörs; Vad innebär mitt uppdrag? Vad står det i styrdokumenten? Vad innebär det för oss i vårt gemensamma uppdrag? Behovsinventering – mitt uppdrag som fritidspedagog – styrkor och utvecklingsområden – avgränsningar och urval. Målformulering kopplat till skolans systematiska arbete. Erfarenhetsutbyte och verksamhetsbesök - analys/reflektion av verksamheten utifrån teoretiska perspektiv diskutera verksamhetsutveckling och målarbetet. 

Poängkurs; Tidig läs- och skrivutveckling  7,5 hp

Målgrupp: Förskollärare verksamma i förskoleklass.

Kursen ges som distanskurs med fyra utbildningstillfällen à fyra timmar/gång. Mellan varje utbildningstillfälle genomför deltagarna uppgifter som prövas i den egna verksamheten. 

Kursen syftar till att deltagarna ska utveckla och fördjupa sina kunskaper i den tidiga läs- och skrivutvecklingens grundläggande teorier och metoder. Kursen syftar också till att deltagarna ska utveckla och stärka sina kunskaper om, och sin beredskap för att möta varje barns individuella behov gällande läs- och skrivutveckling. Deltagarna får också praktisera och utvärdera bedömning stöd inom läs- och skrivutveckling.

Efter avslutad kurs förväntas deltagarna kunna:

 • värdera, analysera och diskutera teorier och metoder gällande den tidiga läs- och skrivutvecklingen samt kunna göra metodval utifrån det enskilda barnets behov
 • praktisera och utvärdera teorier och metoder gällande tidig läs- och skriv inlärning
 • kunna praktisera och utvärdera bedömningsstöd för barn i förskoleklass 

Teckenspråk med inslag av tecken som stöd, 7,5 hp

Under våren 2017 gavs kursen Teckenspråk med inslag av tecken som stöd, 7,5hp för pedagoger anställda i Svalövs kommun.

Kursen är en grundläggande baskurs i teckenspråk och syftar till att deltagarna utvecklar grundläggande färdigheter i att kommunicera om ämnen som är relevanta för den egna verksamheten. Den syftar även till att deltagarna orienterar sig om teckenspråkets betydelse samt teckenanvändning i det svenska samhället. I kursen behandlas bland annat områden som exempelvis likheter och skillnader mellan teckenspråk och svenska samt mellan teckenspråk och tecken som alternativ kommunikation samt analys av en kommunikationssituation som genomförts i deltagarnas egna verksamheter.

Bedömning för lärande i grundsärskolan

Lunds kommun arbetar med att utveckla Bedömning för Lärande (BFL) på alla skolor och förskolor i kommunen.                   

En skola har startat ett utvecklingsprojekt i samarbete med Malmö universitet och Högskolan i Kristianstad som syftar till att utveckla elevernas pedagogiska vardag genom BFL.

Genom samarbete med högskolan/universitetet vill skolan skapa möjlighet att i forskningssyfte studera hur BFL-arbete kan se ut på en grundsärskola och yfta det BFL-arbete som pågått i Lunds kommun sedan 2013 till en ny nivå inom grundsärskolan. Syfte att förbättra elevernas lärmiljö och öka måluppfyllnaden.

Mål:

 • Öka kompetensen kring BFL 
 • Synliggöra fungerande lärandesituaioner med fokus på BFL
 • Bidra till spridande av inspirationsmaterial inom BFL med anknytning till grundsärskolan
 • Skapa verksamhetsnära forskningsmöjligheter i samverkan med universitetet.
 •  

  Språkutvecklande arbetssätt i skolan åk 1-6

  Syftet med satsningen är att  deltagarna ska utveckla teoretiska och praktiska kunskaper inom området språkutvecklande arbetssätt i skolan.  Deltagarna ges förutsättningar att utveckla kunskap om språkets roll  kunskapsutvecklingen samt kunna ge  exempel på faktorer som påverkar undervisningen i positivt riktning. 

   Skolans ledning ansvarar  för att pedagogerna  bearbetar  innehållsstoffet mellan föreläsningstillfällena samt att pedagogerna får möjlighet att prova i den egna verksamheten. Deltagarna  ska  kunna planera och följa upp språk- och kunskapsutvecklande undervisning  samt prova-på  att arbeta med cirkelmodellen som en språkutvecklande metod.

  Värdegrund

  En kommunförlagd utbildning som inleds med att skolan tillsammans med utbildare från Malmö universitet identifierar målområden som behövde fokuseras inom värdegrund och likabehandling.

  Syftet med satsningen är att utveckla en samsyn och ett likvärdigt förhållningssätt kring värdegrund och likabehandling samt skapa en ökad kännedom om och praktiskt kunnande i olika vetenskapliga och pedagogiska metoder kring klassrumsklimat, relationellt ledarskap, betydelsen av tillhörighet och framgångsfaktorer i värdegrundsarbete.

   Utbildningen omfattar 10 träffat. All personal deltar vid nyckelföreläsningar för att säkerställa en minsta gemensam kunskap om värdegrund och likabehandling. Skolledningen samt de i skolans likabehandlingsgrupp deltar vid alla tio tillfällena och får fördjupade kunskaper om värdegrund och likabehandling och får pröva på olika metoder att använda i arbetet med värdegrund.

  Ett av tillfällena innebär att utbildare från Malmö universitet medverkar vid möte med vårdnadshavare.   

   

   

   

     Senast uppdaterad av Michael Gustafson