Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Uppdrag i nära samarbete med skolhuvudmän

Regionalt utvecklingscentrum arbetar med utveckling av lärande och pedagogik på uppdrag av skolor och kommuner. Tillsammans med uppdragsgivaren utgår vi från specifika behov och tar fram skräddarsydda utbildningar. Nedan ser ni exempel på nu aktuella utbildningar som tagits fram i direkt samarbete med huvudmän. 

Fritidshemmets uppdrag och roll

Seminarieserie, steg 1

Gemensam kompetensutveckling för all fritidspersonal i syfte att tydliggöra och definiera fritidshemmets uppdrag utifrån aktuella styrdokument. Syftet är också att ge verktyg för analys och reflektion utifrån ett teoretiskt perspektiv samt synliggöra faktorer som påverkar en verksamhetsutveckling i linje med fritidshemmets uppdrag. 

Långsiktig verksamhetsutveckling inom fritidshem,  seminarieserie steg 1

Sex tillfällen à tre timmar

Målgrupp: Personal verksam inom fritidshemmet.

Central frågeställningar som berörs; Vad innebär mitt uppdrag? Vad står det i styrdokumenten? Vad innebär det för oss i vårt gemensamma uppdrag? Behovsinventering – mitt uppdrag som fritidspedagog – styrkor och utvecklingsområden – avgränsningar och urval. Målformulering kopplat till skolans systematiska arbete. Erfarenhetsutbyte och verksamhetsbesök - analys/reflektion av verksamheten utifrån teoretiska perspektiv diskutera verksamhetsutveckling och målarbetet. 

Specialpedagogiks påbyggnadsutbildning - språkutveckling, 15 hp avancerad nivå.

Målgrupp: Specialpedagoger och speciallärare i Jönköpings län

Förkunskapskrav: Specialpedagog- eller en Speciallärarexamen om minst 60 hp,

Utbildningsinsatsen ges som distanskurs på uppdrag av Jönköpings län med fyra utbildningstillfällen i Värnamo à två dagar per tillfälle. Kursen utgörs av föreläsningar, seminarium, gruppdiskussioner  och individuella uppgifter som examineras muntligt och skriftligt i form av tre prov.

Kursen syftar till att deltagarna fördjupar sina kunskaper om barns och ungas språkutveckling, samt utvecklar kompetens att pedagogiskt kartlägga språklig förmåga och genomföra pedagogiska åtgärder för att förebygga språkliga svårigheter. Vidare syftar kursen till att deltagarna utvecklar sin förmåga att ge stöd och vägledning till kolleger i den pedagogiska verksamheten

Efter avslutad kurs förväntas deltagarna kunna.

  • Redogöra utförligt för barns språkutveckling avseende språklig form, innehåll och användning
  • Kartlägga variationer i barns och ungas språkutveckling och identifiera eventuella svårigheter i relation till verksamhetens mål
  • Föreslå pedagogiska åtgärder för att stödja barns och ungas språkutveckling i förskola och skola
  • Värdera möjligheter att använda kompensatoriska insatser för att stödja barn och ungas språkutveckling.

 

Språkutvecklande arbetssätt i skolan åk 7-9 samt gymnasiet

Syftet med satsningen är att  deltagarna ska utveckla teoretiska och praktiska kunskaper inom området språkutvecklande arbetssätt i skolan.  Deltagarna ges förutsättningar att utveckla kunskap om språkets roll  kunskapsutvecklingen samt kunna ge  exempel på faktorer som påverkar undervisningen i positivt riktning. 

 Skolans ledning ansvarar  för att pedagogerna  bearbetar  innehållsstoffet mellan föreläsningstillfällena samt att pedagogerna får möjlighet att prova i den egna verksamheten. Deltagarna  ska  kunna planera och följa upp språk- och kunskapsutvecklande undervisning  samt prova-på  att arbeta med cirkelmodellen som en språkutvecklande metod.

Värdegrund

En kommunförlagd utbildning som inleds med att skolan tillsammans med utbildare från Malmö universitet identifierar målområden som behövde fokuseras inom värdegrund och likabehandling.

Syftet med satsningen är att utveckla en samsyn och ett likvärdigt förhållningssätt kring värdegrund och likabehandling samt skapa en ökad kännedom om och praktiskt kunnande i olika vetenskapliga och pedagogiska metoder kring klassrumsklimat, relationellt ledarskap, betydelsen av tillhörighet och framgångsfaktorer i värdegrundsarbete.

 Utbildningen omfattar 10 träffat. All personal deltar vid nyckelföreläsningar för att säkerställa en minsta gemensam kunskap om värdegrund och likabehandling. Skolledningen samt de i skolans likabehandlingsgrupp deltar vid alla tio tillfällena och får fördjupade kunskaper om värdegrund och likabehandling och får pröva på olika metoder att använda i arbetet med värdegrund.

Ett av tillfällena innebär att utbildare från Malmö universitet medverkar vid möte med vårdnadshavare. 

 

 

 

 Senast uppdaterad av Monica Lotfinia