Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nyanlända, flerspråkighet och integration

orkanen 1

Malmö universitet genomför komptensutvecklingsinsatser för pedagoger i syfte att fördjupa kunskaper inom fältet nyanlända, flerspråkigheter och integration.

Skolverkets satsning "Nyanländas lärande" 

Det uppdrag som Skolverket har inom "Nyanländas lärande" är stort och omfattar nästan alla personalgrupper i skolan; Huvudmän, rektorer, studie- och yrkesvägledare, lärare, studiehandledare för modersmål och skolhälsopersonal. Inom ramen för uppdraget ryms fler olika utbildningar.

Nedan presenteras ett antal utbildningar som ges på uppdrag av Skolverket eller i samverkan med Skolverket.

Att leda och stödja regionala nätverk för samordnare
Målgrupp: Reginala samordnare utsedda av kommunen
Syftet med satsningen, som genomförs på uppdrag av Skolverket, är att stärka kvalitén i utbildningen för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska. Skolverket har erbjudit samtliga huvudmän i Sverige att utse en samordnare. I nuläget har 286 huvudmän tackat ja till erbjudandet.

Lärosätets huvudsakliga uppgift är att möjliggöra samverkan och erfarenhetsutbyte mellan samordnarna och fungera som ett stöd i utvecklingsarbetet kring nyanlända elever för huvudmän med samordnare i regionen.

Lärosätet stödjer samordnarna i deras uppdrag att, tillsammans med huvudman, systematiskt och kontinuerligt följa upp, analysera, planera och utveckla verksamheten gällande arbetet med nyanlända elevers lärande. 

Kontakt Kristin Andersson

Kompetensutveckling inom området studie- och yrkesvägledning

Migration, nyanlända och vägledning
Målgrupp: Studie- och yrkesvägledare i grund- och gymnasieskola
Utbildningen problematiserar vägledning av elever som inte är födda i Sverige/nyanlända elever om den skiljer sig från annan vägledning eller inte. Några av de teman som belyses är att förstå ”det svenska” i förhållande till andra system, kulturkompetens, föräldrasamverkan och självmedvetenhet. Utgångspunkt tas i det material som håller på att skrivas om nyanlända och vägledning.

Kontakt Kristin Andersson

Att vägleda vuxna nyanlända

Målgrupp: Lärare och studie- och yrkesvägledare
Dagarna kommer att på olika sätt belysa att arbeta med nyanlända vuxnas karriärplanering i klassrummet och individuellt. 

Alla vuxna har en karriär framför sig och många även bakom sig. Utmaningen är ofta att kunskapen om den svenska arbetsmarknaden och dess rekryteringsprocesser är liten och därför är det svårt att hitta vägar in. 

Kontakt Kristin Andersson

Kurs "Studiehandledning på modersmål" om 7,5hp

Målgrupp: Studiehandledare på modersmål.
Utveckla din kompetens i att erbjuda flerspråkiga och nyanlända elever studiehandledning av hög och likvärdig kvalitet.

Studiehandledning på modersmål

Kontakt Eva Morgan

Introduktionskurser i svenska som andraspråk om 7,5hp med start hösten 2017

Målgrupp: Lärare eller förskollärare som har en behörighetsgivande examen och är anställd inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola.

Det Globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk, inriktning åk 1-6
Det Globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk, inriktning åk 7-9
Det Globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk, inriktning för undervisning i kommunal vuxenutbildning

Kontakt Eva-Britt Elfman

Kurser i svenska som andraspråk inom Lärarlyftet II 

Behörighetsgivande kurser i Svenska som andraspråk.

Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6 (30hp) Lärarlyftet II
Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9 (45hp) Lärarlyftet II 
Information om Lärarlyftet II

Kontakt Sofia Lönnqvist

---------------------------------------------------------------------------------

Pilotprojekt studiehandledare på modersmål på initiativ av KoSS och med finansiering från Tillväxtverket

Malmö högskola genomför under perioden 2016-2017 ett pilotprojekt i form av en preparandutbildning för studiehandledare på modersmål. Deltagare är personer som är nya i Sverige, som har akademisk utbildning avsedd för arbete i skola från hemlandet och som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Projektet har två kursgrupper. En pilotkurs genomfördes ht 2016. Kursen som skulle genomförts ht 2017 startar inte på grund av för få deltagare som uppfyllde behörighetskraven. 

Kontakt Kristin Andersson

Senast uppdaterad av Kajsa Langer