Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Uppdragsgivare utanför skolsamhället

Exempel på aktuella uppdrag:

Utbildning, handledning och kommunikation 7,5 hp; Kriminalvåren
Form: Poängskurs om 7,5hp

Målgrupp: Personalutbildare inom kriminalvården

Kursmål:

  • identifiera och analysera undervisningssituationer utifrån relevanta teorier om lärande och undervisning
  • redogöra för och utforma bedömnings- och utvärderingsmodeller i relation till olika utbildningsinnehåll
  • tillämpa relevanta handlednings- och kommunikationsstrategier med hänsyn till individuella behov

Utbildningen ges som distanskurs med fyra utbildningsträffar på Malmö universitet á två halvdagar/gång. I utbildningen deltar drygt 80 personer från olika enheter inom kriminalvården i hela landet. Mellan varje utbildningstillfälle genomför deltagarna uppgifter som prövas i den egna verksamheten. 

Satsningen har tagits fram i nära samarbete med utbildningsansvariga inom kriminalvården och Malmö universitet. Målet är att utbildare inom kriminalvården ska utveckla en gemensam kunskapssyn.

Kursen syftar till att deltagarna ska utveckla sin förmåga att planera och genomföra utbildning samt utvärdera resultatet. Kursen syftar även till att deltagarna ska utveckla sin förmåga att handleda och leda samtal med stöd av olika kommunikationsstrategier.

Kompetensutveckling för utbildare inom Räddningstjänsten Syd

Målgrupp: Personer med utbildningsuppdrag i sin tjänst inom Räddningstjänsten Syd, både nya mindre erfarna utbildare samt mer erfarna utbildare.

Form: Utbildningen är inte poänggivande. Omfattning tre halvdagar lärarledd undervisning samt uppgifter att arbeta med i den egna verksamheten. Viss litteraturläsning ingår.

Mål: Kompetensutveckling av pedagogisk förmedling av ett budskap. Hur man lär ut för att andra ska lära in.

Innehåll: Utbildningen inleds med föreläsning om hur man planerar och genomför olika utbildningar i förhållande till det innehåll som ska förmedlas, målgrupp, antal deltagare, tid för genomförande och utbildningsmiljö.

Deltagarna får teoretisk genomgång av olika tekniker och presentationsmetoder. Därefter får deltagarna i uppgift att träna sina färdigheter i samband med planering och genomförande av egna utbildningsinsatser. Uppföljning med konstruktiv feedback från utbildare sker i dialog vid följande träffar.

Syftet är att deltagarna ska bli medvetna om vilka faktorer som kan påverka utbildningssituationen och hur de som utbildare ska förhålla sig till dessa för att skapa en god lärsituation.

Utbildningens innehåll har en praktisk användbarhet och är direkt applicerbar i deltagarnas dagliga arbete. I utbildningen kopplas teoretiska perspektiv till erfarenheter och praktiska arbetssituationer.

Kompetensutveckling för vägledare vid Arbetsförmedlingskontor

Målgrupp: Personer med studie- och yrkesvägledarexamen eller annan adekvat utbildning samt erfarenhet av arbete med vägledning.

Form: Utbildningen är inte poänggivande. Omfattning sex dagar lärarledd undervisning samt uppgifter att arbeta med i den egna verksamheten. Viss litteraturläsning ingår.

Mål: Kompetensutveckling inom studie- och yrkesvägledning inom område som är relevant för det uppdraget deltagarna har i sin tjänst.

Innehåll: Utbildningen inleds med genomgång av en modell för professionella samtal. Deltagarna får teoretisk genomgång av och träning i olika typer av samtalsfärdigheter som sedan används och fördjupas under hela utbildningen.

Andra metoder och modeller som tas bearbetas under utbildningen är motiverande och coachande samtal. Målet är att deltagarna ska få kunskaper så att de genom motiverande samtal kan öka de arbetssökandes empowement (egenmakt) och aktivitet i sitt arbetssökande.

Snabbspår för lärare och förskollärare

Målgrupp
Snabbspår för lärare och förskollärare riktar till nyanlända som har varit i Sverige högst fyra år och som har lärar- eller förskollärarutbildning, alternativt akademiska ämnen för att undervisa och/eller arbetslivserfarenhet av att undervisa. Utbildningen är en introduktion till lärar- och förskolläraryrket i Sverige. Det gäller framförallt i naturorienterande ämnen, matematik och moderna språk, men också yrkeslärare.

Omfattning och innehåll
Utbildningen är 26 veckor lång och sker på både svenska och arabiska, men ger inga högskolepoäng, behörighet eller examen. Undervisning i svensk läroplansteori, kunskaper om svensk skola, värdegrund, jämställdhet, demokrati och didaktik varvas med praktik på skola eller förskola. I utbildningen ingår även språkundervisning i lärarprofessionssvenska.

Under utbildningen görs en bedömning av varje deltagare, som underlag för hur en individuell komplettering ska utformas. Vägen till lärar- eller förskollärarlegitimation kan variera stort beroende på den enskildas tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.

 

 

 

 

Senast uppdaterad av Sofia Lönnqvist