Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Dokument och blanketter

Dokument

Ramavtal om samverkan mellan kommunerna i Skåne, Malmö universitet, Lunds universitet och Högskolan Kristianstad

Vfu i de skolformer och undervisningsämnen som ingår i examensinriktningen

Riktlinjer för omtentamen av vfu fr o m ant ht 18

Blanketter

Underlag för trepartssamtal
Denna blankett används för dokumentation av trepartssamtal mellan student, handledare och vfu-lärare i samband med besök. Observera att detta inte är ett omdöme.

För student antagen 2015 eller senare

Trepartssamtal förskollärarutbildningen

Trepartssamtal lärarutbildningarna

För student antagen 2014 eller tidigare

Underlag för trepartssamtal 

Bedömningsunderlag

Vfu-lärare är betygsättare och ansvarig för betygsrapportering. Betyg sätts utifrån de lärandemål och betygskriterier som finns för vfu.

För student antagen 2015 eller senare

Bedömningsunderlag Förskollärarutbildningen

Bedömningsunderlag Lärarutbildningarna

För student antagen 2011-2014

Omdömesblankett

För student antagen 2010 eller tidigare

Omdömesblankett

Anmälan till omtentamen av vfu

Om du i en vfu-kurs har blivit underkänd av kvalitativa skäl och inför omtentamen önskar nyttja din rätt till ny vfu-lärare och/eller ny vfu-placering, så ska du anmäla detta genom att lämna in blanketten "Anmälan till omtentamen av vfu" nedan till vfu-handläggare en termin i förväg, senast åtta veckor före omtentatillfället. Och om du har en individuell studieplan ska denna bifogas tillsammans med blanketten. Besked om ny placering och/eller ny vfu-lärare lämnas till den e-postadress du uppgivit till Malmö universitet.

Anmälan till omtentamen av vfu

Underkänd vfu

Denna blankett är avsedd att användas då student ej uppnår godkänt resultat på vfu.

Dokumentation av studieresultat, vfu antagna fr.o.m. HT 2015

Dokumentation av studieresultat, vfu antagna fr.o.m. HT 2015 FSK

Senast uppdaterad av Anders Olsson