Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Blanketter och dokument

Blanketter och information alla behöver

VFU i de skolformer och undervisningsämnen som ingår i examensinriktningen

I dokumentet finns information om vad som gäller angående VFU i undervisningsämnena.

VFU i de skolformer och undervisningsämnen som ingår i examensinriktningen

Underlag för trepartssamtal

Denna blankett används för dokumentation av trepartssamtal mellan student, handledare och VFU-lärare i samband med besök. Observera att denna inte är ett omdöme.

Antagna från VT15

Trepartssamtal förskollärarutbildningen

Trepartssamtal lärarutbildningarna

Antagna till HT14

Underlag för 3-partssamtal 

Bedömningsunderlag

VFU-lärare är betygsättare och ansvarig för betygsrapportering. Betyg sätts utifrån de lärandemål och betygskriterier som finns för VFU.

Antagen från VT15

Bedömningsunderlag Förskollärarutbildningen

Bedömningsunderlag Lärarutbildningarna

Antagen från H11

Omdömesblankett

Antagen från H07 

Omdömesblankett

Ramavtal

Ramavtal om samverkan mellan kommunerna i Skåne, Malmö universitet, Lunds universitet och Högskolan Kristianstad. 

Läs mer om ramavtalet

Till studenter

Intyg till vecka 42 studenter antagna HT18

Fylls i av student och handledare under vecka 42. Klicka här

Reseersättning

Om du som student bor på studieorten Malmö/Lund eller i närområdet och placeras i ytterområdet kan viss ersättning för resor utgå. Läs mer i blanketten nedan.

Blankett för reseersättning

Speciella blanketter

VFU-placering av särskilda skäl

För studenter som börjar på en lärarutbildning finns möjligheter att inför placering på partnerområde ansöka om speciell VFU-placering av särskilda skäl. Om särskilda skäl uppstår under utbildningens gång finns möjlighet att ansöka om byte av partnerområde. Byten beviljas dock endast i samband med terminsskifte och alltid under förutsättning att vi får in en annan plats att erbjuda.

Samrådsgruppen för VFU-frågor har möte 2 gånger/termin. Ansökningarna ska vara Anki Ängeborn tillhanda senast tio arbetsdagar före mötet

Aktuella mötestider:

  • VT 2019: 23 januari och 12 juni
  • HT 2019: 4 augusti och 23 oktober
  • VT 2020: 22 januari och 10 juni 

Riktlinjer för VFU-placering och byte av särskilda skäl

Ansökan om placering och byte vid särskilda skäl

Ansökan om byte på grund av resväg

Anmälan till omtentamen av VFU

Om du i en VFU-kurs har blivit underkänd av kvalitativa skäl och inför omtentamen önskar nyttja din rätt till ny VFU-lärare och/eller ny VFU-placering, så ska du anmäla detta genom att lämna in blanketten "Anmälan till omtentamen av VFU" nedan till VFU-handläggare en termin i förväg, senast åtta veckor före omtentatillfället. Och om du har en individuell studieplan ska denna bifogas tillsammans med blanketten. Besked om ny placering och/eller ny VFU-lärare lämnas till den e-postadress du uppgivit till Malmö universitet.

Anmälan till omtentamen av VFU

Underkänd VFU

Denna blankett är avsedd att användas då student ej uppnår godkänt resultat på den verksamhetsförlagda tiden/utbildningen.

Dokumentation av studieresultat, VFU antagna fr.o.m. HT 2015

Dokumentation av studieresultat, VFU antagna fr.o.m. HT 2015 FSK

Dokumentation av studieresultat, VFU antagna HT 2014

Senast uppdaterad av Yvonne Aiello Davidsson