Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Målet är att utveckla elevers historiemedvetande

Kursplanen i historia i Lgr 11 har det övergripande målet att utveckla elevernas historiemedvetande genom tre samverkande förmågor.- kunskap om historia, kunskap om hur historia skapas och kunskap om hur historia används. För att göra detta betonas även en fjärde förmåga – att använda historiska begrepp.

Historiemedvetande innebär att vi försöker orientera oss i och förstå nuet med hjälp av tolkningar av det förflutna, för att kunna förhålla oss till och ha en handlingsberedskap inför framtiden. Våra behov av orientering bestämmer vilka frågor vi ställer till det förflutna för att kunna förstå nuet. Det innebär att de förmågor som kursplanen vill utveckla hos elever på olika sätt utvecklar deras historiemedvetande. Ämnesproven i historia utgår från de kunskapskrav som ska ge möjlighet att bedöma hur dessa kursplanens förmågor utvecklats.

Kunskap om historia liksom kunskap om hur historia skapas ger eleven större möjligheter att göra kvalificerade tolkningar av det förflutna. Vad var det som hände? Hur påverkar det oss idag? Hur vet vi det? Finns det andra sätt att se det på? Den typen av uppgifter är kopplade till kunskap om historia och hur den skapas. Men lika viktigt är det att förstå varför vi vänder oss till det förflutna. Vad i nuet är det som vi vill förstå genom att försöka tolka det förflutna? Varför vill vi förstå det nu? Vad kommer olika tolkningar av det förflutna att få för konsekvenser i nuet och för framtiden? Det innebär kunskap om hur historia används, av individer och i samhället och uppgifter för att pröva den förmågan. För att utveckla dessa tre förmågor behöver elever använda historiska begrepp. Att kunna använda begrepp som källor och tolkning, kontinuitet och förändring, orsaker och konsekvenser, det är den fjärde förmågan som proven kommer att göra det möjligt att bedöma.

Senast uppdaterad av Magnus Jando