Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Skolutveckling och ledarskap (SOL)

Att ha fokus på skolan - som helhet

Vi på institutionen för Skolutveckling och ledarskap arbetar med helhetsperspektiv på frågor om lärande, skola, bildning, utbildning och skolutveckling.

Institutionen erbjuder bland annat:

  • Specialpedagogiska utbildningar och forskning
  • Lärarutbildning för dem som redan har akademiska poäng eller yrkesutbildning
  • Kurser inom området utbildningsledarskap och skolutveckling
  • Forskning inom ramen för skolutveckling och ledarskap 

Forskning på SOL


På institutionen Skolutveckling och ledarskap bedriver vi forskning om skolan som organisation i samhället. Vi fokuserar främst på lärande och skolutveckling samt på ledarskapet som profession.

Forskningsprojektet En inkluderande grundskola

Alla elever ska ges möjlighet till liknande kunskaper samtidigt som skolan ska ta hänsyn till elevers olikheter. En stor andel elever lämnar grundskolan utan fullständiga betyg och ökade krav på resultat är en aktuell utmaning.

Ett treårigt forskningsprojekt vid SOL handlar om lärmiljön i grundskolan och utgår från hur alla elever ska kunna inbegripas, lära i gemenskap och vara delaktiga. Det handlar bland annat om den hänsyn som tas till social och kulturell olikhet i det enskilda klassrummet, på skolan och i kommunen. I ett första steg kartläggs förvaltnings- och lokal skolnivå samt klassrumsnivåer där ledare, lärare, specialpedagoger, elever med flera kommer till tals, vilket följs upp med djupgående analyser av strategiska fall. Cirka 35 skolor i storstad och glesbygd engageras. Såväl seniora forskare, adjunkter som doktorander på SOL medverkar och projektet sker i samarbete med det oberoende forskningsinstitutet Ifous samt med 12 av landets kommuner.

Senast uppdaterad av Daniel Toom