Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lärarprogrammet Idrott och lärande

Lärarprogrammet Idrott och lärande

Idrott och lärande är ett professionsämne vid institutionen Idrottsvetenskap som är riktat mot skolämnet idrott och hälsa, där kunskaper inom idrott och lärande integreras med frågor som rör lärandet och lärandets villkor. Studenterna ska i sin professionsutbildning till lärare i ämnet idrott och hälsa ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper och förmågor som gör det möjligt att stödja barn och unga i deras utveckling till kompetenta och goda aktörer i samhällets idrotts- och kroppsövningskultur.


Professionsämnet Idrott och lärande

Fysisk aktivitet, och idrott i vid bemärkelse, är en viktig del av många människors vardag och liv. Att vara aktiv är en förutsättning för hälsa och välbefinnande. Det ställs idag höga krav på lärare att leva upp till de grundläggande värderingar som samhället bygger på samtidigt som det blir allt viktigare att ge våra barn och unga en bra fysisk bildning under deras skoltid. Att skapa förståelse för fysisk aktivitet i alla dess former är grundläggande. Detta innefattar perspektiv på såväl elitidrott och breddidrott, hälsoaktiviteter och upplevelseaktiviteter, som den fria leken.

Skolämnet Idrott och hälsa är ett flervetenskapligt kunskapsområde med en kärna som utgår från kroppslig kompetens och upplevelsen av fysisk aktivitet, vilket är det specifika med ämnet i skolan. Samtidigt ska ämnet utveckla ett kunnande hos eleven i att ta ansvar för och genomföra samt värdera sin egen fysiska aktivitet och den egna livsstilens betydelse för hälsan. Utbildningen i skolan syftar vidare till att barn och unga utvecklar en hälso- och miljömedvetenhet, en förmåga att aktivt ta del i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och samhälle, samt utvecklar det som krävs för att kunna vara fysiskt aktiv hela livet.

Läraren är ledare för barns och ungas utveckling, kunskapande och välbefinnande. Det är lärarens huvuduppgift att bilda barn och unga fysiskt, d.v.s. att vägleda barn och unga, samtidigt som hen har ett ansvar för att ur ett "här och nu" perspektiv hjälpa eleverna till fysisk aktivitet under och efter skolan. Läraren i idrott och hälsa undervisar barns och unga i "fysisk bildning".

Inom lärarutbildningsämnet bearbetas områden som ger en bred bas för att utvecklas till en kompetent lärare. Ämnesstudier, utbildningsvetenskap och verksamhetsanknytning varvas för att ge djup kunskap inom utbildningsfältet. Den professionelle läraren skall ha förmåga att se hela individens behov och förutsättningar och arbeta med ett demokratiskt ledarskap.

Lärarutbildningsämnets mål

Efter genomgångna professionsstudier ska den studerande, förutom målen för lärarexamen, ha:

  • utvecklat en professionell pedagogisk kompetens att arbeta som lärare i en skola för alla med inriktningen idrott och lärande.
  • utvecklat en kompetens att utifrån fysiska aktiviteter med olika karaktär kunna; generalisera och se principer för likheter och skillnader, värdera olika former av rörelse och idrott, konstruera innehållet tillsammans med barn och unga och skapa goda utvecklingsmiljöer för idrott och lärande i hela skolans arbete
  • utvecklat en handlingskompetens att arbeta med idrott och lärande för barn och unga
  • utvecklat en djupare insikt om ämnet idrott och hälsas betydelse för såväl skola som samhällsliv.

Några viktiga ramar är att

  • de didaktiska perspektiven ligger som grund för kurserna
  • de studerande ska ha inflytande över det faktiska innehållet i och genomförandet av kurserna, och strukturen på kurserna utgår från ett tematiserat arbetssätt som bygger på flervetenskaplighet
  • vissa delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan integreras i ämnesstudierna

Ämneslärarexamen inriktning idrott och lärande

  • Inriktningen idrott och lärande mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 270 hp kan studeras som förstaämne. Inom förstaämnet, idrott och lärande, skriver du två självständiga arbeten varav ett är ditt examensarbete. I ämneslärarutbildningen mot årskurs 7-9 läser du även ytterligare två ämnen.
  • Inriktningen idrott och lärande mot arbete i gymnasieskolan, 300/330 hp kan studeras som första- eller andraämne. Inom förstaämnet skriver du två självständiga arbeten varav ett är ditt examensarbete.
  • I båda inriktningarna ingår verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng och utbildningsvetenskaplig kärna om sammanlagt 60 högskolepoäng. Vissa delar integreras med ämnesstudierna medan andra läses i separata kurser.

Professionsämnets innehåll

Professionsämnets innehåll utgår från den fysiska aktiviteten som exempel. Idrott och lärande innehåller olika sätt att förklara och fördjupa kunnandet om fysisk aktivitet, d.v.s. olika förklaringsmodeller till fysisk aktivitet och idrott ur ett kroppsligt perspektiv; humanbiologi, medicin, mm ur ett individuellt perspektiv; psykologiska faktorer, mm och i ett samhällsperspektiv; kön, etnicitet, klass, mm. med samhällsvetenskapliga perspektiv.

Idrott och lärande innehåller olika perspektiv på lärande och undervisning, socialisation, kulturfrågor och samhälle, yrkesverksamhetens samhällsuppdrag, demokrati och värdegrund, människans frågor inför livet, förhållandet mellan människa och omgivning, människans verksamhet och villkor i såväl nuet som i ett historiskt perspektiv

Behörighet

edu.mah.se/LALAM

Senast uppdaterad av ae5660