Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Idrottsvetenskapligt program

Idrottsvetenskap vid Malmö högskola är ett flervetenskapligt utbildnings- och forskningsområde som studerar idrott som ett mångfacetterat fenomen. Med begreppet idrott avses all den verksamhet som bedrivs inom elit-, motions- och upplevelseidrott till rörelseaktiviteter och fysisk rekreation. Idrott utgör även en viktig del i den växande medialiserade underhållnings- och evenemangsindustrin. Idrottsvetenskapligt program möter idrottens ökade behov av kunskap och handlingskompetens och medverkar därmed till utveckling av idrottsrelaterad verksamhet i såväl privat, offentlig som ideell regi. 

Idrottsvetenskapligt program omfattar sex terminer och leder till kandidatexamen. Programmet består av huvudområdet Idrottsvetenskap och två inriktningar, vilka motsvarar olika kunskaps- och utvecklingsbehov i svensk och internationell idrott. Inriktningarna är Sport Management och Fysisk aktivitet och hälsa. Den gemensamma delen och inriktningarna löper parallellt under fem terminer. Programmet erbjuder möjlighet till utlandsstudier under termin fem. Den avslutande terminen är gemensam och innehåller ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Examensarbetet ska vara relevant för vald inriktning. 

Programmets gemensamma del 
Programmets gemensamma del innehåller en introduktion till idrottsvetenskap som kunskapsfält i en större samhällskontext. I denna del ingår också kurser med syfte att utveckla ett analytiskt och vetenskapligt förhållningssätt. Dessutom ingår kurser som utvecklar mera praktiska färdigheter, förmågor och handlingskompetenser för personer som vill verka i det breda idrottsfältet. 

Inriktning Fysisk aktivitet och hälsa 
Inriktningen Fysisk aktivitet och hälsa syftar till att leda och utveckla verksamheter, individer och grupper med fokus på fysisk aktivitet. I inriktningen jobbar man både utifrån ett livsstilsperspektiv och med fysisk aktivitet med avseende på motion och prestation. Det finns ett stort intresse för hälsa och fysisk aktivitet i dagens samhälle, men även att motverka och behandla ohälsa. I inriktningen utvecklar studenten sin förmåga att omsätta ämnesteoretiska kunskaper om fysisk aktivitet och hälsa till praktik utifrån olika exempel, praktikfall och sammanhang. Studenten får kompetens att möta, motivera och tillgodose individers behov och önskemål i relation till hälsa och fysisk aktivitet oavsett ålder, kön och bakgrund. 

Inriktning Sport Management 
Inriktningen Sport Management fokuserar på det strategiska ledarskapet och dess arbete med ekonomiska, juridiska och samhällsvetenskapliga analyser av idrotten. Studenten använder samhällsteorier, managementmodeller och verktyg samt förhåller sig till juridiska regelverk i sin förståelse av idrotten och dess verksamheter. Idrottens professionalisering, kommersialisering, globalisering och medialisering är viktiga inslag liksom kunskap och förståelse om idrottens rum och arenor. Studenten ska självständigt och i samverkan kunna analysera, planera, organisera, presentera och styra idrottsrelaterad verksamhet utifrån förutsättningar om affärsmässighet och hållbar utveckling. 

Utbildning i samverkan med praktiken 
Idrottsvetenskapligt program är utvecklat och bedrivs i samarbete med det omgivande samhället. Denna samverkan är att betrakta som ett ömsesidigt åtagande med studentens lärande i fokus. Samverkan integreras i programmets olika kurser och utvecklas i nära samarbete med idrottsrelaterade organisationer på lokal och regional nivå. Från ett utbildningsperspektiv avser samverkan att främja fördjupning och reflektion. För studenten innebär det även en möjlighet att få idéer och impulser till framtida yrkesval samt utveckla ett kontaktnät med organisationer inom idrotten.

Kontakt och mer information om utbildningen

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Lärande och samhälle.

Paola Mendoza Frödin , studieadministratör

Telefon: 040-66 58225

E-post: paola.mendoza.frodin@mah.se 

Torbjörn Andersson, programansvarig

Telefon: 040-66 58126

E-post: torbjorn.andersson@mah.se

Studievägledning LS,

E-post: lsvagledning@mah.se

 

Senast uppdaterad av Anders Olsson