Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samverkan med det omgivande samhället

Equalizer - ett redskap för jämställda och inkluderande aktivitetsplatser

Projektet, som finansieras av Vinnova, syftar till att utveckla existerande allmänna aktivitetsplatser i Malmö till att bli mera inkluderande och jämställda ur ett hållbarhetsperspektiv. I projektet samverkar Malmö Stad, Malmö universitet, Nyréns arkitekter och kommuninvånare som använder dessa allmänna aktivitetsplatser. Samtidigt som det bidrar till en förändring i vardagen för malmöborna, bidrar det till forksning och en bredare förståelse för hur offentliga plaser används ur ett genusperspektiv

Projektet är unikt och nytänkande på grund av följande:

 • Samverkan mellan forskare, arkitekter från privata sektor, fritidsförvaltningen och kommuninvånarna.
 • Projektet utgår från befintliga platser som i nuläget domineras av män.
 • De åtgärder som ska genomföras ska vara små, billiga, enkla insatser och lätta att underhålla för att skapa hållbarhet övertid.

Kontakt: Karin Book

 

Samverkan för att professionalisera tränaryrket utifrån ideella och anställda

Tränaryrket är ett yrkesfält där både ideellt arbetande och anställda blandas, oavsett idrott. Som ett led i att utveckla Svensk Idrott samverkar Svenska Tennisförbundet, Simförbundet, Friidrottsförbundet och Innebandyförbundet med Malmö universitet och Linnéuniversitetet för att öka möjligheterna till att professionalisera delar av tränaryrket inom respektive idrott.

Samarbetet innebär att:

 • Förbund inrättar licenser eller certifiering för tränare
 • Föreningar stöttar tränare att genomföra utbildningarna
 • Malmö universitet erbjuder drottstränarkurs för att höja den kompetensen

Detta möjliggör två saker för tränaren: dels att kunna arbeta i andra länder runt om i världen och dels att kunna studera vidare i ett livslångt lärande.

 

Kollektivtrafikens roll och plats i resenärens vardagsliv - idag och i framtiden

Syftet med projektet är att studera och förstå pendlares erfarenheter och syn på kollektivtrafiken utifrån olika perspektiv. Behovet av att utveckla kollektivtrafiken och dess användande i framtiden kommer förbättra hållbarheten i samhället utifrån miljö-, ekonomiska-, sociala- och häslomässiga perspektiv. Projektet utgår Odenplan i Stockholm, Triangeln området i Malmö och södra Uddevalla. I Uddevalla pågår en ömsesidig skapar och lärandeprocess för att initierar, genomför och utvärderar olika åtgärder för att öka resandet med kollektivtrafiken. Här samverkar forskare, myndigheter, företag och tillsammans med allmänheten för förändringar.

Projektet är initierat av K2: Nationellt Kunskapscentrum för Kollektivtrafik 

Kontakt: Karin Book

 

Samverkan med Skånes fotbollsförbund – för barnets bästa

Barn slutar spela fotboll i allt för tidig ålder, i många fall innan tio års ålder. På långsikt påverkar detta utvecklingen av duktiga fotbollsspelare över tid. 30% av de fotbollsspelande barnen mår inte bra. Skånes fotbollsförbund har bestämt sig för att förbättra barns situationen och upplevelse av fotboll i klubbar, genom att förstärka förståelsen för barnets perspektiv på fotboll i tränarutbildningar.

 • Idrottsvetenskapen på Malmö universitet bidrar med expertkompetens om barns utveckling, pedagogik, idrott och fysisk aktivitet för barn och sammanställer material för analys.
 • Skånes Fotbollsförbund tillhandahåller utbildningsmaterial, tillträde till utbildningar, utvärderingar av utbildningar, samtal med tränarutbildare, personal och förtroendevalda.
 • Tillsammans sker olika typer av analyser och slutligen fattar fotbollsförbundet sina egna strategiska beslut om förändring av verksamheten

Slutmålet är att flera barn ska fortsätta spela fotboll längre upp i åldrarna

Kontakt: Lars Lagergren

 

NihFU - Nätverk inom idrott och hälsa - för forskning och utveckling

Nätverk för förstelärare/lektorer i idrott och hälsa i Skåne som verkar för utveckling av (ämnet) idrott och hälsa i förskola/skola/lärarutbildning/i omvärlden. Nätverket är en sammanslutning av representanter från olika kommuner och Malmö universitet, som diskuterar utvecklingsfrågor vilka sedan kan få vidare spridning i tex respektive kommun. Det kan handla om samverkan runt VFU, fortbildning, utvecklingsarbeten, forskning, konferenser mm.

Kontakt: Jan-Eric Ekberg

 

Mer handboll till flera barn i Skåne

Skånes handbollsförbund har konstaterat att antalet aktiva inom distriktet ökar. Detta är unikt inom sporten handboll och svensk lagidrott i stort. Tillsammans med Malmö universitet vill de identifiera och förstå sambanden mellan de faktorer som bidrar till denna positiva utveckling. Utifrån denna förståelse kan man i framtiden arbeta än mer fokuserat för att ytterligare bredda handbollen och engagera flera barn och ungdomar i idrott.

 • I projektet samverkar Skånes Handbollsförbund, flertalet föreningar i distriktet med forskare på Malmö Universitet
 • Förbund och föreningar är tillgängliga för forskarna för att samla in material och data som ligger till grund för en analys
 • Tillsammans diskuteras strategier och åtgärder för att bredda handbollen utifrån ett barn och ungdomsperspektiv

Kontakt: Lars Lagergren

Projektet är finansierat av Svenska Handbollsförbundet

Senast uppdaterad av Magnus Jando