Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskning och samverkan

Här presenteras några aktuella forskningsprojekt på institutionen. 

Ridsportförbundet

Sport Open

Musseprojektet 

Socialt entreprenörskap

Bunkefloprojektet 2.0

En ridsport för alla?/Equestrian sport for all?

I följande projekt är syftet att undersöka hur Svenska Ridsportförbundet har arbetat med integration genom att studera rapporter om Handslaget och Idrottslyftet, kartlägga och analysera ansökningar samt återrapporter från de projekt som berört integration under åren 2013–2015 samt genom telefonintervjuer med personer som varit verksamma inom projekten. Närmare preciserat ska följande frågor besvaras: Hur förstås integration? Hur beskriver klubbar sitt arbete med integration (i idrottslyftsansökningarna)? Vad är behållningen och svårigheterna med integrationsarbetet? Vad händer efter idrottslyftspengarna tagit slut? 

En utgångspunkt för statens stöd till Riksidrottsförbundet (RF) är att idrotten ska vara öppen för alla. Det ska gälla oavsett ålder, kön, sexuell läggning, social, etnisk och kulturell bakgrund. Under 2015 tog regeringen beslutet att ge RF ökat stöd för att arbeta med integration. Anslaget till idrotten ökade med 32 miljoner under 2015 och från 2016 ska stödet för detta arbete vara 64 miljoner. Det är inte första gången som idrottens ansvar för frågor som är kopplade till migration, invandring och integration har lyfts. År 1981 inrättades för första gången på central nivå en tjänst som invandrarkonsulent på RF. Mer information finns på regeringens pressmeddelande

Det utarbetades även ett handlingsprogram som hette: Idrott för invandrare. I detta fastslogs att ”alla invandrare – oavsett ålder och förmåga – ska känna sig välkomna i den svenska idrotten”. Liknande formuleringar har sedan återkommit i RFs idéprogram (se exempelvis Idrotten vill från 1995). 

Sport Open 

Projektet Sport Open är ett samarbete mellan integrations- och idrottsforskare vid Malmö högskola och Skåneidrotten med syfte att utveckla en bärkraftig och hållbar metodik för hur idrottsföreningar med framgång kan möta nyanlända. Metoden har utvecklats genom kartläggning och analys av idrottsföreningars erfarenheter och lärdomar vid genomförda eller pågående integrationsprojekt under 2015-2016. Kunskapsinsamlingen har i stor utsträckning genomförts i samarbete med utbildningsprogram och studenter vid Malmö högskola. 

Metoden har publicerats på Sport Opens hemsida

En mötesplats för samverkan

En viktig lärdom av projektet Sport Open är att samverkan mellan aktörer är en viktig framgångsfaktor för integrationsinsatser i föreningslivet. Det handlar både om samarbeten inom föreningarna och genom att skapa nätverk mellan idrottsföreningar, kommuner och andra frivilligorganisationer. Den digitala plattform som vi för närvarande utvecklar är därmed inte enbart en samling råd och rekommendationer för att genomföra framgångsrika integrationsprojekt. Den ska även vara en mötesplats där olika aktörer kan utbyta erfarenheter och information samt utveckla nya samarbeten.

MUSSE (Malmö Youth Sport Study)

MUSSE är en longitudinell studie som följer elever på Malmö idrottsgrundskola. Två grundläggande frågor står i centrum för studien: dels om denna skolform i större utsträckning än andra skolformer bidrar till att fostra elitidrottare, dels om skolformen i större utsträckning än andra skolformer bidrar till att eleverna förblir mer fysiskt aktiva (i eller utanför organiserad idrott) högre upp i åldrarna.

Projektets syfte och bakgrund

Syftet med MUSSE är att besvara ovanstående frågor empiriskt samt att diskutera vilka faktorer (fysiologiska, psykologiska, sociala) som bäst förklarar de empiriska utfallen. Interventionsgruppen består av alla elever födda 2000 och 2001, n=156, 96 pojkar och 60 flickor. Eleverna utövar tolv olika specialidrotter. Forskare från Högskolan i Halmstad, Lunds universitet och Malmö högskola deltar i studien.

Bunkeflo 2.0

I en långsiktig strategisk satsning har Centrum för idrottsforskning beslutat att satsa på ett forskningsprogram kring hälsa och prestation med inriktning barn- och ungdomsidrott under åren 2014-2017. Det heter ”Could Daily School Physical Activity Lead to Improved School Performance and Better Skeleton, Neuromuscular Function and General Health in Adulthood?- A Long-Term Prospective Randomized Controlled Trial (RCT)”. Projektledare är professor Magnus Karlsson, Avdelningen för ortopedi, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus i Malmö. I praktiken är det en uppföljning av Bunkefloprojektet utifrån att eleverna nu är 25 år gamla. 

Socialt entreprenörskap inom idrotten

Idrottens betydelse för en levande landsbygd är påtaglig. Samtidigt minskar antalet barn och ungdomar som idrottar inom idrottsrörelsens regi, idrottsspecialiseringen sker allt tidigare och både forskning och media har visat att idrotten inte alltid är av godo. Socialt entreprenörskap med idrotten som bas skulle kunna främja både idrottsrörelsen och landsbygden. Det saknas dock både kunskap om vad socialt entreprenörskap med idrotten som bas kan vara och policys och uppföljningsverksamheter för vad det ska syfta till, vilket är särskilt viktigt i verksamheter som syftar till att fostra barn och unga. Projektet syftar till att undersöka fenomenet socialt entreprenörskap med idrotten som medel och där målet är social utveckling och en levande landsbygd – ur lokalt, regionalt och nationellt perspektiv, med fokus på verksamheter i Småland och Skåne. Forskare från Linnéuniversitetet och Malmö högskola deltar i projektet.

Mer information finns på projektets hemsida

Senast uppdaterad av Michael Gustafson