Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskarutbildningskurser

Introduktionskurser - Utbildningsvetenskap och Idrottsvetenskap

 • Vetenskapsteori för området utbildningsvetenskap, 7,5 hp
 • Idrottsvetenskaplig introduktionskurs ,7,5 hp

Metodkurser

 • Kvalitativa metoder, 7,5 hp
 • Kvantitativa metoder, 7,5 hp
   

Kurser i forskarutbildningsämnen

 • Academic dialouges, 3 hp
 • Cultures, Spatialities and Temporalities, 3 hp
 • Disrupting good intentions of inclusion Part 1, 3 hp
 • Historia och historiedidaktik, 7,5 hp
 • Historia, syntes och kontext, 7,5 hp
 • Sport Sciences and scientific perspectives, (fd. Idrottsvetenskapliga klassiker) 7,5 hp
 • Trender och traditioner inom naturvetenskapernas och matematikens didaktik, 7,5 hp
 • Introduktion till forskning om svenska med didaktisk inriktning, 7,5 hp
 • Introduktionskurs: Perspektiv på lärande och pedagogisk forskning, 7,5 hp
 • Pedagogikens kärna, 7,5 hp
 • Pedagogiska relationer och profession i mångfaldens förskola, 7,5 hp
 • Perspektiv i pedagogisk forskning, 7,5 hp
 • Specialdidaktik och matematik, 7,5 hp
 • Specialdidaktik och språk-, skriv och läsutveckling, 7,5 hp
 • Språk- och litteraturdidaktiska fördjupningskurs 7,5 hp
 • Teorier i specialpedagogisk forskning, 7,5 hp (SET-forskarskolekurs)
 • Trajectories in contemporary gender research, 3 hp
   

Kurser som öppnas för anmälan för VT19

 • Historia, syntes och kontext, 7,5 hp
 • Introduktionskurs: Perspektiv på lärande och pedagogisk forskning, 7,5 hp
 • Kvalitativa metoder, 7,5 hp
 • Perspektiv i pedagogisk forskning, 7,5 hp
 • Specialdidaktik och matematik, 7,5 hp
 • Specialdidaktik och språk-, skriv och läsutveckling, 7,5 hp
 • Sport Sciences and scientific perspectives, 7,5 hp 

Kurser som öppnas för anmälan för HT19

 • Idrottsvetenskaplig introduktionskurs ,7,5 hp
 • Kvantitativa metoder, 7,5 hp
 • Vetenskapsteori för området utbildningsvetenskap, 7,5 hp

Introduktionskurser - Utbildningsvetenskap och Idrottsvetenskap

 

Vetenskapsteori för området utbildningsvetenskap, 7,5 hp
Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig kunskap om hur det utbildningsvetenskapliga området har vuxit fram och om positioner inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Kursen syftar vidare till att studenterna tillägnar sig vetenskapsteori med relevans för det utbildningsvetenskapliga fältet.
Kursplan - Vetenskapsteori för området utbildningsvetenskap
För mer information kontakta kursledare Johan Lundin.

Idrottsvetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp
Kursen syftar till att studenterna, med utgångspunkt i aktuell forskning och vetenskapsteoretiska överväganden, utvecklar en bred förståelse för det idrottsvetenskapliga forskningsområdet med fördjupning inom en avgränsad del. Dessutom syftar kursen till att utvveckla studenternas förmåga att bedöma och kritiskt granska idrottsvetenskaplig forskning.
Kursplan-Idrottsvetenskaplig introduktionskurs
För mer information kontakta Johan Norberg.

Metodkurser

 

Kvalitativa metoder, 7,5 hp
Kursen syftar till att studenternaska utveckla kunskaper i kvalitiativa metoder inom ämnesområdena Idrottsvetenskap och Utbildningsvetenskap. Med metod avses såväl metoder för insamling av empiriska data som analys av dessa empiriska data. Detta arbetssätt ska tillämpas både på egna arbeten och på andra forskares texter, det vill säga studenten kan både tillämpa och kritiskt granska olika metodval. Kursen syftar även till att utveckla studentens kreativitet och självständighet gällande metodologiska val.
Kursplan- Kvalitativa metoder
Kursledare: Mats Greiff och Malin Ideland

Kvantitativa metoder, 7,5 hp
Kursen har som målsättning att doktoranderna behärskar och problematiserar grunderna i statistisk databehandling och inferentiell statistik med tillämpningar via dataprogram.
Kursplan - Kvantitativa metoder
Kursledare: Lars Pålsson Syll

Kurser i forskarutbildningsämnen

 
Historia och historiedidaktik, 7,5 hp
Kursen ges i samarbete med Nationella forskarskolan i historia. För mer information kontakta studierektor Stefan Nyzell.

Historia, syntes och kontext, 7,5 hp
Kursen syftar till att de forskarstuderande ska tillägna sig fördjupade kunskaper om på vilket sätt historiesyn och teoretiska utgångspunkter formar hur historisk kontext framställs i historiska syntesarbeten.
Kursplan- Historia, syntes och kontext
Kursledare: Johan Lundin

Trender och traditioner inom naturvetenskapernas och matematikens didaktik, 7,5 hp
Kursen syftar till att introducera hur och varför naturvetenskapernas och matematikens didaktik har växt fram som forskningsfält och vad som skiljer och förenar forskningsfälten samt beskriva och problematisera nyckelbegrepp, teoretiska ramverk och metodologier som dominerat under olika perioder. Syftet är dessutom att beskriva och problematisera kunskapsfälten genom att sociologisk och historisk orientering inom fälten i form av organisationer, tidskrifter och konferenser. Denna diskussion sker utifrån en större utbildningspolitisk kontext. Didaktik kommer att belysas utifrån ett brett perspektiv (science education (research), mathematics education (research)).
Kursplan- Trender och traditioner inom  naturvetenskaperna och matematikens didaktik
Kursledare:Clas Olander

Introduktion till forskning om svenska med didaktisk inriktning, 7,5 hp
Kursen syftar till att studenterna ska få en översikt över forskningsfältet svenska med didaktisk inriktning både i ett historiskt och samtida perspektiv. Syftet är också att få kunskap om vilka nyckelbegrepp, teoretiska ramverk och metodologier som dominerat under olika perioder.
Kursplan- Introduktion till forskning om svenska med didaktisk inriktning
Kursledare:

Introduktionskurs: Perspektiv på lärande och pedagogisk forskning, 7,5 hp
Kursen ska ge fördjupad kunskap i några framträdande perspektiv på lärande inom pedagogisk forskning.  Kursen behandlar såväl klassiska traditioner som nyare teorier och lärandeperspektiv. Syftet är också att ge deltagarna möjlighet att relatera sina avhandlingsprojekt till olika perspektiv på lärande.
Kursplan - Introduktionskurs: Perspektiv på lärande och pedagogisk forskning
Kursledare: Sven Persson

Pedagogikens kärna, 7,5 hp
Kursen syftar till att uppnå en helthetsöverblick över och solid förståelse pedagogikens formerande teoritraditioner, centrala empiriska forskningsfält samt aktuella utmaningar. Fokus ligger på precisering av pedagogikens kunskapsprojekt, centrala begrepp samt metodologiska frågeställningar.
Kursplan - Pedagogikens kärna
Kursledare:

Pedagogiska relationer och profession i mångfaldens förskola, 7,5 hp
Kursen syftar till att studenterna ska få fördjupad kunskap om och förståelse för förhållandet mellan pedagogiska relationer och mångfald i förskolan. Studenterna ska kunna relatera detta till sina kommande avhandlingsarbeten
Kursplan- Pedagogiska relationer och profession i mångfaldens förskola
Kursledare:

Perspektiv i pedagogisk forskning, 7,5 hp
Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap i några framträdande perspektiv inom pedagogisk forskning samt att analysera dessa i relation till vetenskapsteoretiska antaganden och egna frågeställningar.
Kursplan- Perspektiv i pedagogisk forskning
Kursledare: Johan Dahlbeck

Specialdidaktik och matematik, 7,5 hp
Kursen syftar till att de studerande ska utveckla sin vetenskapliga förståelse för specialdidaktiska insatser i matematik för barn, unga och vuxna, samt beforskade former för kartläggning av elevers problematik och grundläggande kunnande i matematik. Därutöver syftar kursen till att utveckla de studerandes vetenskapliga förståelse för på vilka sätt kollaborativa professionsutvecklingsmodeller kan bidra till att skapa interventioner som är utvecklande för elevers lärande. Vidare behandlar kursen grundläggande principer för och tillämpning av forskningsetik.  
Kursplan - Specialdidaktik och matematik
Kursledare: Mona Holmqvist

Specialdidaktik och språk-, skriv och läsutveckling 7,5 hp
Kursen syftar till att studenterna ska utveckla sin vetenskapliga förståelse av specialdidaktiska insatser  för barns, ungas och vuxnas läs- och skrivlärande, samt beforskade former för kartläggning av elevers problematik och grundläggande läs- och skrivkunnande. Därutöver syftar kursen till att utveckla studenternas vetenskapliga förståelse av på vilka sätt klassrumsdata kan analyseras för att bidra till ny kunskap om samband mellan undervisning och elevers lärande.   
Kursplan - Specialdidaktik och språk-, skriv och läsutveckling
Kursledare: Mona Holmqvist

Språk- och litteraturdidaktiska fördjupningskurs 7,5 hp
Kursen syftar till att studenterna ska inhämta en fördjupad kunskap om en avgränsad del av det samtida språk- och litteraturdidaktiska forskningsfältet.
Kursplan- Språk- och litteraturdidaktiska fördjupningskurs
Kursledare: Magnus Persson

Sport Sciences and scientific perspectives, 7,5
The aim of the course is for the students to develop in-depth knowledge of scientific perspectives and traditions in the field of sport sciences, and to analyse these perspectives and traditions in relation to their theoretical foundations and the students’ own PhD-projects.
Kursplan - Sport Sciences and scientific perspectives
kursledare: Kutte Jönsson

Teorier i specialpedagogisk forskning, 7,5 hp
Kursen syftar till att studenterna ska utveckla sin förståelse av specialpedagogik som forskningsfält i nationella och internationella perspektiv. Vidare behandlar den forskningsetiska frågor avseende specialpedagogisk forskning samt grundläggande principer och analysmodeller av översiktsartiklar.
Kursplan - Teorier i specialpedagogisk forskning
Kursledare: Mona Holmqvist

Teoretiska kurser


Academic dialogues, 3 hp
The aim is to prepare the doctoral student for participation in academic dialogues inside and outside of the scientific community.  
Kursplan - Academic dialogues, 3 hp
Kursledare: Doktorandens huvudhandledare

Cultures, Spatialities and Temporalities, 3 hp
The aim of this course is to problematize how aspects of spatiality and temporality contribute towards reconfiguring subjectivities as affective histories of past, present and future with the help of critical cultural theory. On the one hand, we wish to explore exemplars of how power imbued within specific spaces and times may serve to construct the subject at the intersections of gender, race and class ontic-epistemic cultures. And, on the other hand, we want to explore how lived, imagined and even utopian spatiotemporal events (i.e. as in geolocative place, community, family, church, museum, school, body, text or, even, artefacts, screens and interfaces or scientific and artistic practices) hybridise and queer assumed borders of cultures and support us to perform new subjectivities or disturb prevailing ones. Further, the purpose is to use the theoretical frameworks introduced in the course to consider spatiality and temporality in a broader spectrum of empirical studies as analytical concepts imbued with social power.
Kursplan - Cultures, Spatialities and Temporalities, 3 hp 
Kursledare: Anna Chronaki, Stefan Nyzell och Malin Ideland

Disrupting good intentions of inclusion Part 1, 3 hp
The aim of the course is to interrogate how normalcy and Otherness are constructed through intentions and practices of inclusion in educational and other settings. The course problematizes the notion of inclusion and how it simultaneously involves a double gesture of exclusion.
Kursplan - Disrupting good intentions of inclusion Part 1, 3 hp
Kursledare: Malin Ideland och Kelly Knez

Trajectories in contemporary gender research, 3 hp
The aim of the course is to problematize how gender theory can be challenged and developed with the help of postcolonial and intersectional feminist theory. Further, the aim is to use the theoretical and analytical tools introduced during the course in empirical studies of power.
Kursplan-Trajectories in contemporary gender research
Kursledare: Kristin Järvstad

Senast uppdaterad av Catarina Christiansson