Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Pedagogik

Utbildningen på forskarnivå i pedagogik är en del av området Utbildningsvetenskap vid Malmö högskola.

Pedagogik utgör ett utbildningsvetenskapligt forskningsfält som bidrar till vetenskapligt baserad kunskap och teori om lärande och meningsskapande processer och hur dessa är relaterade till och formade av institutionella, ekonomiska, politiska, kulturella och sociala sammanhang i vilka de ingår. Pedagogik vid Malmö högskola tar sin utgångspunkt i analyser av samhällsförändringar och dess betydelse för barn och ungdom, utbildning, lärande och professioner. Forskningen fokuserar fostrans-, undervisnings- och bildningsprocesser i såväl förskola, skola och högskola som i icke-institutionaliserade kontexter. Kunskapsbildning och meningsskapande vardagsliv och utbildning ses som relationella och sammanvävda processer. Pedagogikämnet präglas av praxisnärhet och professionsanknytning med utgångspunkt i värdegrundsperspektiv som demokrati, mångfald och inkludering.

Syftet med forskarutbildning i pedagogik är att ge fördjupade kunskaper i pedagogik och att utbilda självständiga och kritiska forskare med bred teoretisk samhällsvetenskaplig kunskap, metodologisk skicklighet och urskiljningsförmåga samt förmåga att genomföra forskningsprojekt. Syftet är att ge en förståelse av förhållandet mellan samhälle, sociala relationer och individer å ena sidan och pedagogiskt innehåll i lärande, undervisning och utbildning å andra sidan.

Nationella forskarskolor i pedagogik

Kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande (FoRFa)

Forskarskolan för ämnesdidaktik i mångfaldens förskola (FoBaSm)

Senast uppdaterad av Ingrid Knutsdotter Thulin