Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMDI) är ett forskarutbildningsämne vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet (Mau). NMDI är en del av forskningsmiljön Studies in Science, Environmental and Mathematics education (SISEME) vid institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS). SISEME har nära anknytning till olika lärarutbildningar.


Forskarskolan FontD söker nu en doktorand i naturvetenskapernas didaktik förlagd till SISEME-miljön – välkommen att söka senast 20 mars!

Inom forskarskolan FontD kommer vi att anta en doktorand inom naturvetenskapernas didaktik, med fokus på förskola, grundskola, gymnasium och/eller lärarutbildning.


Sista ansökningsdag är 20 mars.
Nedan finns information om förutsättningar och behörighetskrav. Information om ansökningsförfarandet finns via FontD:s ansökningssida.


Behörighet

Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet (HF 7 kap 39 §) för antagning har den som har:

  1. avlagt en examen på avancerad nivå,
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.


Särskild behörighet

Särskild behörighet har den som med godkänt resultat ventilerat ett självständigt arbete inom naturvetenskapernas och/eller matematikens didaktik om minst 15 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper som av Malmö universitet bedöms vara likvärdiga. Dessutom krävs att den sökande kan bedriva undervisning på skandinaviska inom lärarutbildningen vid NMS.


Forskningsplan och bedömningsgrunder

Sökande ska skriva en forskningsplan enligt instruktionerna i ansökningsblanketten. I den anges ett antal övergripande forskningsområden i naturvetenskapernas didaktik, såsom exempelvis undervisning för och om vetenskap, samhälle, miljö och hälsa. Mer specifika forskningsområden och -intressen inom naturvetenskapernas didaktik vid Mau framgår av SISEME-miljöns hemsida och de enskilda forskarnas hemsidor.

Grunden för urval bland behöriga sökande är graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen och nå dess mål. Vid bedömning av forskningsplanen kommer hänsyn tas till den vetenskapliga kvaliteten och relevansen för forskarskolans tematik. Forskningsplanen och meriter vägs samman i bedömningen av de sökande. Meriterande är lärarexamen och  erfarenhet av arbete som lärare i naturvetenskapliga ämnen.


Kontaktpersoner

Jesper Sjöström (forskningsledare och ledamot i FontD:s styrgrupp), jesper.sjostrom@mau.se, tel. 040-665 80 50

Clas Olander (studierektor för NMDI), clas.olander@mau.se, tel. 040-665 86 55

 

Om NMDI

Naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMDI) är ett forskarutbildningsämne vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet. Forskarutbildningen syftar till att öka kunskaperna om undervisning och lärande i naturvetenskapliga ämnen och matematik, från förskola till vuxenutbildning. Intresset inriktas framförallt mot olika former av kultur- och samhällsperspektiv på undervisning och lärande i naturvetenskapliga ämnen och matematik. Ett övergripande forskningsområde är hur kunskaper i och om naturvetenskapliga ämnen och matematik fungerar som redskap i demokratiska praktiker och hur sådana kunskaper kan utvecklas genom didaktisk modellering.

NMDI är en del av forskningsmiljön Studies in Science, Environmental and Mathematics education (SISEME).

Läs mer om forskningsmiljön SISEME.

 

 

 

Senast uppdaterad av Peter Bengtsson