Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Studieprogram för forskarskolan Språk- och litteraturdidaktik i medielandskapet (SPLIT)

Allmänt om forskarskolans inriktning och innehåll 

Detta studieprogram redogör för det samarbete som finns kring forskarskolan SPLIT och preciserar de kurser som de ingående lärosätena enats kring.

Forskarskolan SPLIT har som utgångspunkt språk- och litteraturdidaktik i det nya medielandskapet. I dagens medialiserade, mångspråkiga och kulturellt heterogena samhälle genomgår villkoren och formerna för språkutveckling och litteraturläsning stora förändringar. Skrivandet tar sig en mängd nya former i skärmkulturen. Den tryckta bokens ställning är inte längre lika självklar. Litteraturläsning i och utanför skolans svenskämne behöver på ett annat sätt än tidigare legitimeras. Exempelvis ges barns och ungdomars försämrade resultat i läsförmåga i internationella mätningar som PISA stor tyngd i den utbildningspolitiska debatten. Samtidigt innebär det nya medielandskapet ökade möjligheter för barn och unga att vara språkligt aktiva konsumenter och producenter i ett brett spektrum av både nya och gamla medier. De förändrade villkoren för språkutveckling gäller barn och ungdomar oavsett ålder, men också vuxna. Detta nya läge ställer utbildningssystemet, och kanske särskilt skolans svenskämne, inför stora utmaningar som är i stort behov av att beforskas. Samtidigt behöver språk- och litteraturdidaktiken betraktas i ett historiskt perspektiv. Bruket av och undervisningen i språk och litteratur har alltid ägt rum i ett medielandskap, vars utseende, villkor och former skiftat över tid. Språk och litteratur kan inte betraktas som frikopplade från medier utan är i sig själva kraftfulla medieteknologier som har ingått och ingår i olika typer av relationer med andra medier.

Mot denna bakgrund tar sig SPLIT an de grundläggande kommunikativa praktikerna – tala, lyssna, läsa, skriva, gestalta – i medielandskapet. Dessa belyses som integrerade med både gamla och nya medielandskap, både i relation till de yngsta barnen och till de äldre, både i förhållande till skolans svenskämne och till andra kommunikativa miljöer i samhället.

Samarbetsformer och styrgrupp 
SPLIT är knutet till ett nätverk, som består av fem lärosäten: Malmö högskola, Linköpings universitet, Umeå universitet, Södertörns högskola och Luleå tekniska universitet. I nätverket ingår språk- och litteraturdidaktiker från respektive lärosäte.

SPLIT förutsätter att varje medverkande lärosäte går in med minst en och gärna två doktorander i samarbetet. På så vis erhålls en erforderlig kritisk massa, en grupp doktorander, som blir navet i forskarskolans verksamhet. Doktorander kan också komma att associeras till forskarskolan efter beslut i styrgruppen.

SPLIT leds av en styrgrupp som består av en ordinarie representant och en suppleant för varje ingående lärosäte. När doktorander har antagits ska också en doktorandrepresentant ingå. Vetenskaplig ledare för forskarskolan är professor Magnus Persson, Malmö högskola. Föreståndarskapet kan komma att skiftas i relation till lärosätenas ansvar för kurserna i forskarskolan.

Samarbetet inom SPLIT är informellt. Det bygger på att representanterna från varje lärosäte förpliktar sig till och förankrar samarbetet vid respektive lärosäte. SPLIT har ingen egen budget eller administration, utan de ingående representanterna/lärosätena förutsätts finansiera sitt deltagande själva vad gäller resor, arbetstid, doktorander etc. I den förpliktelse som görs innebär att ansvara för någon (del) av de kurser och seminarier som ingår (se nedan).

SPLIT:s studieprogram i relation till allmänna och individuella studieplaner 
SPLIT:s studieprogram har ingen juridisk status i sig självt och kan inte i sig användas för att anta doktorander eller ålägga doktorander vissa kurser. Forskarutbildningen för en doktorand regleras av en allmän studieplan (ASP) för det aktuella forskarutbildningsämnet. Allmänna studieplaner ser olika ut, inte minst vad gäller omfattningen av obligatoriska och valfria kurser, inom olika ämnen och vid olika lärosäten. En allmän studieplan fastställs av en fakultetsnämnd/motsvarande på ett lärosäte. På individnivå regleras och utvärderas doktorandens arbete i en individuell studieplan (ISP) och fastställs vanligen på institutionsnivå/motsvarande.

Det åligger de lärosäten som ingår i SPLIT att se till att det kursutbud som förtecknas i detta studieprogram kommer den aktuella doktoranden till del. Varje lärosäte gör detta på det sätt det finner lämpligt i relation till den ASP som gäller vid lärosätet och/eller den ISP som gäller för doktoranden.

Detta innebär att det för den utbildning som bedrivs inom forskarskolan gäller samma regler som för utbildningen på forskarnivå i allmänhet. De forskarstuderande är antagna av berörd dekan/prefekt eller motsvarande till respektive forskarutbildningsämne och har sin primära organisatoriska hemvist inom den institution/motsvarande som forskarutbildningsämnet hör till. En del av utbildningen förläggs till forskarskolan på det sätt som anges i detta studieprogram. Huvudhandledaren för den aktuella doktoranden kommer naturligt från det lärosäte och den institution som doktoranden antas vid och utses av prefekt/motsvarande. SPLIT eftersträvar att seniorforskare från övriga i forskarskolan ingående lärosäten involveras i avhandlingsarbetet, exempelvis som biträdande handledare.

Kurser och seminarier 
Utbildningen i forskarskolan är uppbyggd kring fyra obligatoriska svenskämnesdidaktiska kurser som är gemensamma för alla doktorander. Lärare och föreläsare på dessa kurser är i första hand forskare från de ingående lärosätena. Under förutsättning att doktorandernas allmänna studieplan så tillåter läses följande obligatoriska kurser:

Språk- och litteraturdidaktik som forskningsfält, 7,5 hp

Vetenskapliga metoder inom språk- och litteraturdidaktik, 7,5 hp

Medieekologiska teorier, 7,5 hp

Språk och litteraturdidaktisk fördjupningskurs (Seminarier), 7,5 hp

Kursernas innehåll och upplägg bereds i styrgruppen. För kursernas organisatoriska hemvist gäller ytterst att det lärosäte och den institution/motsvarande som ansvarar för kursen också formellt beslutar om dess inrättande med en kursplan som underlag.

Kursen ”Språk- och litteraturdidaktisk fördjupningskurs. (Seminarier), 7,5 hp, ska ses som ett sätt att formalisera den seminarieverksamhet som äger rum inom ramen för SPLIT. Liksom för övriga kurser gäller att ansvaret för seminarier delas av de i forskarskolan ingående lärosätena.

Övrigt 
I övrigt gäller vad som sägs om utbildning på forskarnivå i högskolelagen och högskoleförordningen, den allmänna studieplanen för respektive ämne samt övriga lokala regler.

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank