Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Antibiotikaprofylax

Projektets titel
Effekten av antibiotikaprofylax i samband med tandimplantatkirurgi en multicenter placebokontrollerad randomiserad klinisk studie

Syfte och mål
Det övergripande syftet med studien är att undersöka om rutinmässig administrering av antibiotikaprofylax 1 timme före implantatoperation kan förebygga postoperativ infektion och implantatförlust hos friska eller väsentligen friska patienter (ASA klass 1 och klass 2). 

Bakgrund
Ersättning av förlorade tänder med käkbensförankrade implantat är en väl etablerad metod. Ända sedan metoden introducerades för mer än 40 år sedan har det varit praxis att ge antibiotikaprofylax i samband med att implantat opereras in i käkbenet. Ett vetenskapligt underlag för nyttan av antibiotikaprofylax har aldrig funnits men man har ansett att antibiotika borde kunna skydda mot postoperativ infektion som i sin tur skulle kunna medföra att osseointegrering av implantatet uteblir. En förutsättning för att behandling med käkbensförankrad protetik ska lyckas är att implantaten som placeras i käkbenet läker in. Frågan är om risken för utebliven osseointegration ökar vid frånvaro av antibiotikaprofylax och, om så skulle vara fallet, hur stor en sådan riskökning är. Hittills utförda studier har inte kunnat besvara frågan eftersom patientmaterialet inte varit tillräckligt stort. 

Projektbeskrivning
Prövningsläkemedel
Amoxicillin och placebo.

Design  
Klinisk multicenterstudie, randomiserad och dubbelblind, genomfört enligt en standardiserad metod (CONSORT). 

Primär effektvariabel

  • Tidig implantatförlust: Implantatmobilitet och/eller infektion, vid tidpunkt när implantatet förväntas vara inläkt, som medför att implantatet måste avlägsnas. Sekundära effektvariabler
  • Postoperativ infektion: Komplikation i form av varbildning, abscess eller fistel inom 14 dagar från operationstillfället.
  • Marginal benförlust (= benförlust som inte beror på normal benremodellering): Implantat där röntgenkontroll kan säkerställa att implantatet inte är helt omgivet av ben.

Studiepopulation
1000 patienter som behandlas med tandimplantatkirurgi.

Betydelse
Om det skulle visa sig att antibiotikaprofylax medför en mycket liten absolut riskreduktion (vilket är vår hypotes) kan studien utgöra underlag för nationella riktlinjer som avråder från antibiotikaprofylax vid tandimplantatoperation. Detta skulle medföra en minskad antibiotikaanvändning inom tandvården.

Medverkande
Bengt Götrick (ansvarig), docent, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola
Kerstin Knutsson, professor, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola
Gunnar Tobin, professor, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Rolf Liedholm, docent, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Medverkande kliniker
Folktandvården Käkkirurgen, Växjö. Ansvarig:
Folktandvården Parodontologi, Växjö.
Specialisttandvården Oral kirurgi, Kalmar.
Specialisttandvården Parodontologi, Kalmar.
Specialisttandvården, Karlskrona Folktandvården. 
Folktandvården Västra Vall, Varberg, Region Halland.
Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.

Senast uppdaterad av Magnus Jando