Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samverkan på Odontologiska fakulteten

samverkan på OD

För att kunna bedriva en framgångsrik forskning, utbildning eller tandvård är samverkan med externa samarbetspartners en förutsättning och dessutom föreskriven i högskolelagen.

För att kunna bidra till en förbättrad oral hälsa lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt är det viktigt att vår forskning bedrivs i nära samverkan med offentliga aktörer eller med aktörer från näringslivet. En sådan samverkan underlättar också överföringen av forskningsresultat till t ex nya behandlingsmetoder eller läkemedel men också utbildningen av nästa generations tandvårdspersonal.

Formerna för vår samverkan är närmast obegränsad och sker kopplat till såväl forskning, utbildning eller tandvård. Uppdragsutbildning, uppdragsforskning, examensarbeten och konferenser är exempel på aktiviteter som alla sker i samverkan med näringsliv, myndigheter och organisationer i vår omgivning.

Samarbete med landsting

Vid Odontologiska fakulteten i Malmö bedrivs klinisk forskning i nära samarbete med landsting runt om i Sverige. Ett exempel på detta är forskningsnätverket KOF-SYD som är en samverkan mellan Malmö universitet och Folktandvården för patientnära klinisk forskning. I detta samarbete ingår Folktandvården i Blekinge, Halland, Kalmar och Kronoberg och engagerar för närvarande fem forskningsprojekt.

Ett annat exempel på framgångsrik forskningssamverkan är kartläggningen av munhälsan hos den vuxna befolkning i Region Skåne som hittills resultaterat ett stort antal vetenskapliga publikationer. Därutöver bedrivs omfattande forskningsstudier i enskilda forskningsprojekt som t ex Granntanden tillsammans med Västra Götalandsregionen eller en epidemiologisk undersökning av den vuxna befolkningens orala hälsostatus och upplevda tandvårdsbehov tillsammans med Landstinget i Kalmar län.

Nationell klinisk forskarskola i odontologi.

För att utveckla samarbete inom tandvården och för att möta framtidens ökande behov av forskarutbildade tandläkare inom universitetet och hos tandvårdens övriga aktörer finansierar Vetenskapsrådet en Nationell klinisk forskarskola i odontologi. Första gruppen till denna forskarskola antas våren 2013. Ett nätverk med representanter för privat- och offentlig tandvård i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och de odontologiska institutionerna vid Karolinska Institutet, Göteborgs universitet, Umeå universitet och den Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet utgör en referensgrupp för forskarskolan.

Det internationella perspektivet lyser starkt genom samarbetet med Världshälsoorganisationen (WHO) via samarbetescentret WHO Collaborating Centre for Education, Training & Research in Oral Health. Som en del i detta samarbete ansvarar Odontologiska fakulteten för en global databas över världstandhälsan: WHO Oral Health Country/Area Profile Project som syftar till att presentera information om de orala sjukdomars epidemiologi samt att ge information om t ex tandvårdspersonal, utbildningsaspekter och riskfaktorer.

Senast uppdaterad av Magnus Jando