Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskning

Bettavvikelser är vanliga och förekommer hos cirka 60-75% av befolkningen av vilka 30% har sådana bettavvikelser att de bör rättas till. Obehandlade bettavvikelser kan leda till risker för oral hälsa och funktion. Detta tillsammans med djupgående missnöje vid påtagligt synliga bettavvikelser bedöms som viktiga behandlingsmotiverande faktorer.

Tandreglering eller ortodontisk behandling innebär att man med hjälp av fastsittande eller avtagbara tandställningar påverkar käkarna och deras tillväxt samt förflyttar tänder med avvikande läge så att tandraderna bättre överensstämmer med det ”normala” bettet.

Forskningsinriktning

Tandregleringsavdelningen i Malmö bedriver evidensbaserad patientcentrerad forskning. Forskningen ingår i fakultetens forskningsmiljö: Orofaciala funktionsstörningar och smärta. Orofacial funktionsstörning och smärta är en sammanfattning av ett flertal kliniska problem och sjukdomar som involverar bettet och käkarna, tuggmuskulatur och käkleder samt närliggande strukturer. Barn, ungdomar och vuxna drabbas och orsaken till problemen är oftast multifaktoriell. 

Tandregleringsavdelningen har för närvarande 8 forskningsprojekt på doktorsnivå. Projekten har fokus på evidensbaserad klinisk forskning. I den evidensbaserade utvärderingen finns tre hörnstenar: utvärdering av behandlingseffektivitet, kostnadseffektivitet och patientupplevelser av den utförda behandlingen.

I nästan alla forskningsprojekt utgör en systematisk litteraturöversikt inledning i de kommande avhandlingarna. Att utföra en systematisk litteraturöversikt är en viktig uppgift för att implementera kritiskt tänkande och reflektera över inhämtade kunskaper. Således ges åt forskarstudenten ypperliga tillfällen att lära sig forskningsområdet och att kritiskt granska litteraturen.

Aktuella forskningsprojekt och dess medarbetare

Randomiserade kliniska studier anses vara den säkraste grunden för medicinska beslut men trots detta har få randomiserade studier utförts. Genom randomiserade kontrollerade studier utvärderas behandlings- och kostnadseffektivitet samt patientupplevelser av olika ortodontiska behandlingsmetoder för att:

  • korrigera korsbett i växelbettet (jämförelser av behandling med Quadhelix, expansionsplåt, temporär komposituppbyggnad ocklusalt på molarerna för att häva låsning och därigenom möjliggöra spontankorrigering samt obehandlade fall som kontroller)
  • utnyttja ortodontisk förankring (jämförelser av osseointegrerade och konventionella ortodontiska förankringssystem)
  • skapa plats i tandbågen genom distalförflyttning av överkäksmolarer (jämförelser av extraoral och intraoral apparatur)
  • korrigera frontal invertering i växelbettet (jämförelser av behandling med avtagbar och fast apparatur)
  • utvärdera bettstabilitet och olika retentionsmetoder efter ortodontisk behandling

Medverkande i projekten ovan är: Sofia Petrén, Ingalill Feldmann, Ingela Karlsson, Anna-Paulina Wiedel, Gudrun Edman-Tynelius, Lars Bondemark, Eva Lilja-Karlander, Björn Söderfeldt.

Ytterligare ett viktigt forskningsprojekt pågår: “För tidigt födda barn - bettavvikelser och kraniofacial morfologi samt bettfysiologiskt status och funktion – en prospektiv, kontrollerad studie”.

Det finns en mindre mängd forskning, om än delvis motsägelsefull, som tyder på att för tidigt födda barn i jämförelse med normalfödda har högre frekvens av bett- och käkmorfologiska avvikelser. Ett av projektets viktiga ändamål är att få fram riktlinjer för att optimera det odontologiska omhändertagandet av de för tidigt födda barnen.

Medarbetare i detta projekt är: Liselotte Paulsson-Björnsson, Lars Bondemark, EwaCarin Ekberg, Maria Nilner, Bo Selander, Björn Söderfeldt

I ett annat projekt, ”Har personer med stora skelettala avvikelser sämre bettfunktion och högre förekomst av orofaciala funktionsstörningar och smärta än en normal population?”, studeras prospektivt och kontrollerat orofaciala funktionsstörningar på patienter med grava bett- och käkavvikelser före och efter kombinationsbehandling med tandreglering och käkkirurgi

I detta projekt medverkar: Cecilia Abrahamsson, Thor Henrikson, EwaCarin Ekberg, Maria Nilner, Bo Sunzel, Lars Bondemark. 

I en longitudinell prospektiv studie, ”Sugvanor och bettavvikelser i Örebro län”, analyseras förekomst av bettavvikelser och samband mellan sugvanor och bettavvikelser på barn från 3 år fram t o m  7 års ålder.

Medarbetare är: Lillemor Dimberg, Bertil Lennartsson, Björn Söderfeldt, Lars Bondemark. 

Samarbete och forskningsanslag

Avdelningen har samarbete med forskare från Odontologiska fakulteten i Malmö; Diagnostiskt Centrum UMAS, Malmö; Landstinget Gävleborg, Skåne och Örebro; Odontologiska Institutionen i Jönköping; Neonatalavdelningen, Universitetssjukhuset Lund; Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); Universiteten i Leipzig, Tyskland och Niigata, Japan. 

För närvarande uppgår de externa forskningsanslagen till 0.5 miljoner kronor.

Senast uppdaterad av Michael Gustafson