Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Oral diagnostik med samhällsodontologi

Inom oral diagnostik sker patienternas första besök på Tandvårdshögskolan. Patientens anamnes tas upp, patienten undersöks, diagnos ställs och terapiplanering utförs. Ett holistiskt synsätt är av största betydelse för att kunna ställa diagnos, så väl som för att kunna upprätta en behandlings-/vårdplan.

En utförlig anamnes är grunden för att rätt diagnos ställs och uttrycket ”listen to the patient, he/she is giving you the diagnosis” är högst relevant. Anamnetiska uppgifter, kliniska fynd, röntgenologisk information samt ev. ytterligare diagnostiska provresultat ligger till grund för diagnostiken. För att efter det att diagnosen ställts, kunna göra en terapiplanering är helhetssynen på patienten återigen av största betydelse då såväl fysiologiska, psykologiska, sociala och kulturella aspekter kan påverka valet av behandling.

Patienterna omhändertas av tandläkare eller av student tillsammans med tandläkare. En patient med små till måttliga behandlingsbehov behandlas på studentklinik. De mer komplicerade terapiplaneringarna utförs på avdelningens lärarklinik. Efter diagnostik, terapiplanering och kostnadsförslag remitteras patienten till olika avdelningar beroende på patientens behandlingsbehov.

Tandhygienistutbildningen sorterar under avdelningen för oral diagnostik.

Samhällsodontologi, eller som en del kallar det, socialodontologi, är inte en ny företeelse som kunskapsområde. Redan 1914 genomfördes exempelvis en studie på svenska barns tandhälsa, vilket låg till grund för överväganden om skoltandvård. Folktandvården i Sverige inrättades 1938 efter intensiva debatter under 1920- och 30-talen - tandhälsan var dålig och det fanns ett stort behandlingsbehov.

Forskning

En stor del av forskningen vid avdelningen fokuserar på att kartlägga den skånska befolkningens munhälsa.

Läs mer om forskningen

Tandvård

Efter diagnostik, terapiplanering och kostnadsförslag remitteras patienten till olika avdelningar på Tandvårdshögskolan beroende på patientens behandlingsbehov.

Läs mer om tandvården

Senast uppdaterad av Johan Portland