Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hur blir du forskarstuderande?

Hoppa direkt till avsnittet om:

Antagningsordning
Antagning med anställning
Antagning utan anställning
Introduktion av nya doktorander

Antagningsordning - behörighet, finansiering och antagningsprocess

Antagning av doktorander och licentiander styrs av Malmö universitets antagningsordning (Dnr LED 1.4-2018/478), som innehåller

  • förutsättningar för antagning vad gäller bl.a. behörighet och finansiering
  • antagningsprocess för doktorand med doktorandanställning och doktorand med anställning hos annan arbetsgivare
  • övergång till nyinrättat forskarutbildningsämne utan ny antagning
  • byte av ämne eller allmän studieplan

Behörighetskraven för att bli antagen till utbildning på forskarnivå, vilka utgår från Malmö universitets antagningsordning och högskoleförordningen, återfinns i den allmänna studieplanen för aktuellt forskarutbildningsämne (mer information om allmänna studieplaner under Utbildningen) .

Utifrån  Malmö universitets antagningsprocess har fakulteten en ordning för antagning som beskrivs nedan.

 

Antagning av doktorand med doktorandanställning

Utlysning och annonsering

Utlysningsförfarandet initieras av prefekt i samråd med handledarkollegiet. Utlysningstexten bereds i handledarkollegiet och FFN och beslutas av dekan. Annonsen publiceras minst två veckor på universitetets hemsida,men i regel är annonseringen bredare och ansökningstiden längre. Om inte särskilda skäl föreligger ska annonsen skrivas på engelska.

Ansökan 

Ansökan sker på särskilt formulär och i enlighet med instruktioner i utlysningen. 

Bedömning av behörighet och urval 

Handledarkollegiet utser en granskningsgrupp som granskar inkomna ansökningar samt kallar till intervjuer. Doktorand vid institutionen erbjuds att vara med vid intervjuerna. 

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet lediga utbildningsplatser, ska ett urval ske baserat på de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. I den allmänna studieplanen för aktuellt ämne anges vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövning av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen.

Därtill kan specifika kriterier användas beroende på den aktuella utbildningsplatsens inriktning. 

Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får inte vid urval ge sökanden företräde framför andra sökande (HF, 7 kap. 41 §).

Jämställdhetsaspekten beaktas genom att underrepresenterat kön ska ges förtur vid likvärdig förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Beslut om antagning och anställning

Efter granskning av ansökningarna skriver granskningsgruppen ett beslutsunderlag som beskriver urvalsprocessen och presenterar resultatet av urvalsprocessen med motiveringar och förslag om antagning. Efter att beslutsunderlaget från granskningsgruppen har beretts i handledarkollegiet och FFN går det till dekan för beslut.

Prefekt för ansvarig institution kontaktar den föreslagna doktoranden.Dekan beslutar om både antagning och anställning. Antagning sker normalt två gånger per år: 1 februari och 1 september

Samtliga sökande ska inom sju arbetsdagar efter beslut om antagning meddelas detta. Alla sökande ska få ta del av beslutsunderlaget. Enligt HF, kap 12, 2§ får beslut om anställning som doktorand inte överklagas.

 

Antagning av doktorand med anställning hos annan arbetsgivare

Förfrågan om antagning från extern arbetsgivare

Vid intresseförfrågan från extern arbetsgivare om antagning av en externanställd doktorand undersöker dekan om det berörda forskarskarutbildningsämnet kan erbjuda handledning och godtagbara studievillkor i övrigt. (se Förutsättningar för antagning i Antagningsordningen) 

Avtal

Finansieringen och formerna för genomförandet av utbildningen ska överenskommas i ett avtal mellan universitetet och den externa arbetsgivaren. Avtalet ska gälla under hela utbildningstiden fram till avsedd examen. Doktorandens studiefinansiering ska bäras av den externa arbetsgivaren. Avtalet kan innehålla skyldigheter för den externa arbetsgivaren att bära även kostnader för hela eller delar av utbildningsinnehållet, handledning och kringkostnader. 

Utlysning

Ingen utlysning av utbildningsplatsen görs

Ansökan

Den sökande inkommer med ifylld blankett: Ansökan om antagning samt underlag som visar att han eller hon uppfyller behörighetskraven och har förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Bedömning av behörighet 

Den sökandes behörighet och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms av en sakkunnig vetenskapligt kompetent person som utses av handledarkollegiet. 

Vid bedömningen beaktas: behörighet, förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, att den sökandes kvalifikationer är i nivå med andra antagna i ämnet samt tillgång till handledning.

Beslut om antagning

Efter granskning av ansökan skriver sakkunnig ett utlåtande. Efter att utlåtandet och samtliga handlingar i ansökan bereds i handledarkollegiet och FFN går det till dekan för beslut.

 

Introduktion av nya doktorander

Introduktionen av nya doktorander inom Malmö universitet sker två gånger om året. Förutom den universitetsgemensamma introduktionen ordnas en fakultetsintroduktion, där doktoranderna får höra om de regler och förhållande som råder inom fakulteten. 

Senast uppdaterad av Susanne Lundborg