Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nya medier, offentligheter och gestaltningsformer (NMOG)

Stadsfabula är ett forskningsprojekt på K3, institutionen för konst, kultur och kommunikation.

Vid Malmö universitet finns ett forskarutbildningsområde som heter Nya medier, offentligheter och gestaltningsformer, NMOG. Inom området arbetar vi med att utforska de nya medierna och deras användning genom en kombination av gestaltande och analytisk forskning, ofta i samarbete med aktörer utanför universitetet. Sedan 2010 har Malmö universitet rätt att utfärda doktorsexamen i forskarutbildningsområdet.

Nya medier, offentligheter och gestaltningsformer

Marshall McLuhans påstående att "mediet är budskapet" framstår efter ett halvsekel som mer insiktsfullt än någonsin. Mediernas betydelse i samhället fortsätter att öka, och speciellt gäller det de nya medierna: webb, bloggar, mobila tjänster, digitala fora, virtuella världar med mera. Detta ökade inflytande samspelar i betydande grad med den tekniska utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik.

Ett utmärkande drag för nya medier är att de bildar plattformar där traditionella medier som böcker, tidningar, radio, TV och film smälter samman oberoende av tekniker och genrer. Nya medier skapar därmed förutsättningar för nya gestaltningsformer. TV-program har hemsidor på Internet, filmer leder till datorspel och "virtuella gemenskaper", tidningar har digitala och interaktiva editioner, och nyheterna kommer direkt i mobilen.

Inte bara professionella medieaktörer utnyttjar de nya gestaltningsformerna. Även privatpersoner skapar hemsidor, skriver bloggar, filmar, remixar och lägger ut sina alster på Internet. Relationerna mellan producenter och konsumenter, mellan professionella och amatörer, genomgår därigenom drastiska förändringar.

De nya mediernas potential är emellertid inte begränsad till att transformera de traditionella medierna, utan möjliggör i många fall helt nya kommunikationspraktiker. De samtal och samspel som äger rum i Facebook och World of Warcraft hade inte bara varit ogörliga utan faktiskt också otänkbara innan Internet.

Den kreativa verksamhet som bedrivs med hjälp av nya medier och nya gestaltningsformer har bidragit till en samhällsutveckling där vi har gått från ett fåtal till många nya offentligheter, som kan vara transnationella lika väl som nationella. På Internet kan i stort sett alla sprida filmsekvenser och därmed inte bara förändra videoestetiken utan också göra sina röster hörda på jämbördiga villkor med andra aktörer. Nätet har blivit en politisk arena för diasporagrupper, intresseorganisationer och terroristnätverk. Efter Napster är villkoren för upphovsrätt och kreativ praktik radikalt nya. Projekt som Google Earth förändrar vår bild av planeten och Wikipedia vår bild av kunskap, kunskapsbildare och relationen mellan kunskap och politik.

Det är självfallet också så att nya medier och gestaltningsformer spelar centrala roller för samhällsutvecklingen i en rad professionella och publika sammanhang utanför de traditionellt "mediala." Det rör sig om allt från att effektivisera samarbete, främja lärande och ge stöd i beslutsfattande till att katalysera ekonomisk och social förändring på global nivå.

Karakterisering av forskningsområdet

Nya medier, offentligheter och gestaltningsformer (NMOG) vid Malmö universitet vill utveckla kunskap om nya medier, nya gestaltningformer och nya offentligheter genom att kombinera gestaltande och analytiskt arbete.

NMOG handlar om studier av digitalt understödd medierad kommunikation och de särdrag den har, med användning av samhällsvetenskapliga, kulturvetenskapliga och medievetenskapliga perspektiv som huvudsakliga analytiska raster. Det handlar vidare om designvetenskapliga experiment med nya digitalt understödda kommunikationspraktiker – experiment som kan bygga på analytiska insikter och som i sin tur kan skapa stoff för vidare studier och reflektion.

Forskningsfält

Vårt arbete rör sig inom fält som medie- och kommunikationsvetenskap, Communication for Development, kulturvetenskap, sociologi och pedagogik; interaktionsdesign, tjänstedesign och social innovation; film, litteratur och dataspel; informationsteknologi och datavetenskap – fält som vart och ett har sin akademiska och professionella praktik, men som också vart och ett bidrar till den flervetenskapliga syntes som utgör profilen. Begreppet "nya" kan synas naivt, men det används medvetet här för att understryka vikten av att behandla fenomen som de ovan nämnda i relation till etablerade medier, offentligheter och gestaltningsformer.

Kunskapsintressen och forskningsfrågor

Följande frågor kan ge en bild av de kunskapsintressen som driver forskningen inom NMOG. De är mer generellt hållna än de "forskningsfrågor" som normalt driver enskilda projekt, men tjänar ändå till att förtydliga bilden av profilens karaktär och inriktning. Det följer av definitionen ovan att var och en av frågorna kan, och bör, behandlas genom såväl analytiska studier som designexperiment.

  • Hur kan vi förstå begreppen integritet och identitet i en tid när det privata blir offentligt? Hur kan vi gestalta förståelsen av begreppen i nya kommunikationspraktiker? Hur kan informationsteknologiska spjutspetstekniker påverka och främja sådana praktiker?
  • Vilka krafter är det som motiverar kreativt skapande i heterogena grupper, och hur kan man främja de krafterna?
  • Hur kan man stödja informell kommunikation och gemensamt meningsskapande och lärande i de offentliga och professionella rummen?
  • Hur kan de nya medierna sättas i spel för att stödja och katalysera sociala och professionella innovationsprocesser?
  • Vilka nya tjänster krävs för att göra den ständigt ökande mängden publicerat medieinnehåll tillgänglig och meningsfull i publika och professionella sammanhang?
  • Vilka roller är de mest fruktbara för etablerade medie- och informationsproducenter i ett medielandskap där produktionsmedlen och distributionskanalerna är tillgängliga för alla?
  • Vilka ekonomiska modeller och distributionstekniker är utvecklingsbara när det går att framställa och sprida hur många kopior som helst med samma kvalitet som originalet?
  • Vad menas med ett författarskap i en tid där gränsen mellan författare och läsare inte längre går att identifiera, och vilka sätt finns att "berätta" en historia i flera mediekanaler över tid och rum där åhörarna blir deltagare?
  • Vad kännetecknar de nya mediernas politik? Hur fördelas makt, inflytande och medbestämmande i de nya offentligheterna?

Mer information

Aktuella forskningsprojekt

Doktorsavhandlingar

Delar av arbetet inom forskarutbildningsområdet genomförs inom ramen för forskningslabbet Medea

Relevant är också den forskning som bedrivs inom ramen för forskningscentrat The Internet of Things and People

Senast uppdaterad av Amanda Malmquist