Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Anställningen

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs vanligtvis att du samtidigt anställs som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden är fyra år heltid (två år för licentiatexamen). I samband med antagning anställs den forskarstuderande i ett år. Därefter förlängs anställningen med ett eller två år i taget.

Hoppa direkt till avsnittet om:
Institutionstjänstgöring
Studieuppehåll
Lönesättning
Introduktion för nyanställda 

Din anställningstid kan förlängas om du gör uppehåll i studierna, som är lagstadgade enligt högskoleförordningen, eller har institutionstjänstgöring. Den sammanlagda anställningstiden för en doktorand får inte överskrida åtta år (fyra år för licentiatexamen). Dock får anställningstiden aldrig vara längre än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid i fyra år (2 år för licentiatexamen). Anställning av doktorand regleras i Högskoleförordningen 5 kap §7.

Institutionstjänstgöring

Alla forskarstuderande som har anställning vid Malmö universitet placeras vid en institution. Institutionen ordnar arbetsplats med tillgång till dator och andra nödvändiga arbetsredskap. Den forskarstuderande förväntas närvara i och bidra till forskningsmiljön. 

Forskarutbildningen ges på heltid i fyra år där maximalt 20 % av tiden kan avsättas till institutionstjänstgöring. Då förlängs forskarutbildningen i motsvarande mån, vid 20% institutionstjänstgöring förlängs doktorandanställningen till fem år.

Institutionstjänstgöringens omfattning bör utformas i dialog mellan den enskilde doktoranden och institutionsledningen (prefekt eller motsvarande). Det bör lämpligtvis ske redan vid introduktionen till arbetsplatsen.

Inom ramen för sin institutionstjänstgöring är doktoranderna berättigade att tillgodoräkna sig 10 timmar/termin för arbetsplatsmöten. Det slutliga antalet timmar som faktiskt avsätts utgår från doktorandens faktiska deltagande i arbetsplatsmöten.

Forskarstuderandes genomförande av högskolepedagogiska kurser utgör del av den kompetensutveckling de behöver för att kunna fungera som lärare vid sin institution. Läs beslutet

Studieuppehåll

Vid uppehåll i studierna på grund av sjukdom, föräldraledighet eller annan orsak som är reglerad i Högskoleförordningen 6 kap 29 § anmäls frånvaron i universitetets lön- och personalsystem Primula. Sådan tjänstledighet är lagstadgad och beviljas regelmässigt av prefekt. Det är trots det viktigt att informera handledarna om sådan ledighet så att den kan tas med i planeringen. Vid längre studieuppehåll på grund av sjukdom ska läkarintyg uppvisas. Forskarstuderande som inte kan styrka orsaken till studieuppehållet erhåller inte förlängd studietid.

Utöver detta beviljas tjänstledighet med stor restriktivitet. Vid tjänstledighet av andra orsaker än de ovan nämnda ansöker doktorand, handledare och prefekt om detta hos dekan. Det kan exempelvis röra sig om tjänstledighet av skäl som kan anses främja avhandlingsprojektet på något sätt. Stor återhållsamhet ska iakttas i beviljandet av sådan tjänstledighet och får endast göras för kortare perioder.

 

Det är också viktigt att doktoranderna ges rätt att utöva inflytande över forskarutbildningen genom att vara representerade i beredande och beslutande organ som har betydelse för utbildningen. Dessa förtroendeuppdrag ingår inte i utbildningens avhandlings- eller kursdel och därför skall studietiden förlängas. Se Beslut om förlängning av utbildningstid för doktorand på grund av förtroendeuppdrag på Fakulteten för kultur och samhälle.

Lönesättning

Doktorandernas löner följer en lönetrappa. Utöver årliga löneförändringar begär den forskarstuderande lönepåslag enligt en så kallad lönetrappa. När 50% av fordringarna för doktorsexamen avklarats höjs lönen enligt lönetrappan. När 75% avklarats höjs lönen ytterligare. Ny lön utgår från månaden närmast efter det att kraven uppnåtts. 

När doktoranden har uppnått 50% eller 75% av sina forskarstudier ska huvudhandledaren och examinator signera ett intyg om detta som inlämnas till fakultetens forskningshandläggare som vidarebefordrar till personalavdelningen.

Introduktion för nyanställda

Information till dig som nyanställd på Malmö universitet

På Kultur och samhälle är närmaste chef för den institution du tillhör ansvarig för din introduktion.

Det finns en separat introduktion till forskarutbildningen (se under Hur blir du forskarstuderande?).

Mer information hittar du på För medarbetare på Kultur och samhälle

Senast uppdaterad av Susanne Lundborg