Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Urbana studier

Den intensiva urbaniseringen världen över har lett till att mer än hälften av jordens befolkning idag bor i städer och innebär att de urbana regionernas betydelse fortsätter att öka.

Ojämlika globala processer omvandlar infrastrukturer, ekonomier, institutioner och maktens hierarkier. Invanda makthierarkier utmanas av diasporagrupper, globala rörelser och internationella subkulturer, vilka problematiserar vedertagna föreställningar om sambanden mellan stat, nation, territorium och identitet. Städer är numera i mindre grad underordnade nationalstater, istället omstruktureras de senare ofta för att underlätta för sina städer i den globala konkurrensen.

Den ledande expertisen inom arkitektur, ingenjörskonst och fysisk planering har numera världen som sitt arbetsfält. Den globala ekonomin förändrar fortlöpande det sociala livets materiella bas, och de mest dramatiska förändringarna sker just i städer. Globala konflikter blir synliga i städernas offentliga rum och i invånarnas dagliga liv.

Forskarutbildningsämnet Urbana studier kan definieras som det vetenskapliga studiet av urbana områdens innehåll, form, planering och omvandling. Ämnet placerar sig i ett spänningsfält mellan å ena sidan sociala och kulturella praktiker och å den andra den materiella världen av bearbetade landskap, byggnader, infrastrukturer och vardagsföremål.

Urbana studier har således stor innehållsmässig bredd och behandlar ett flertal aspekter av urbana förhållanden, något som förutsätter att det är mång- och tvärvetenskapligt och pluralistiskt med avseende på forskningsmetoder. Detta gör det möjligt att överbrygga dikotomin mellan staden som social och kulturell praktik å ena sidan och staden som en rumslig och materiell ordning å den andra, samt att behandla den som en kontinuitet av nivåer från den enskilda fastigheten till komplexa relationer inom globala nätverk av städer.

Urbana studier vilar på mång- och tvärvetenskaplig grund med rötter i teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora.

Senast uppdaterad av Johanna Svensson