Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Internationell migration och etniska relationer (IMER)

I en alltmer globaliserad värld där de urbana regionernas betydelse stadigt ökar utgör frågor kring olika typer av internationell migration och integrationsprocesser ett allt mera aktuellt och betydelsefullt forsknings- och studieområde. Ökad kunskap om den internationella migrationens ekonomiska, politiska, kulturella och sociala betingelser och effekter är en förutsättning för dialog och konstruktiv politik.

Ämnet IMER är ett brett forskningsämne på mång- och tvärvetenskaplig grund. Det handlar om migrationens konsekvenser för både ursprungs- och mottagarsamhället på olika nivåer; på den strukturella, den institutionella, grupp- och individnivån och om hur etniska relationer och etnisk mångfald blir betydelsefulla karaktäristika för samhället på grund av eller till följd av migration. Migration medför att nya relationer på etnisk grund uppstår, oftast i urbana miljöer, såväl mellan den infödda majoritetsbefolkningen och olika etniska grupper/minoriteter som inbördes mellan de senare.

Centrala anslutande forskningsområden rör medborgarskap, tillhörighet, diaspora och identitet liksom oönskade processer som marginalisering, utanförskap och främlingskap. Dessa frågor har bäring på och kan studeras på såväl lokal, nationell och regional som på internationell och global nivå. Vid Malmö högskola är inriktningen att behandla de delar av ämnet IMER som har betydelse för området Migration, urbanisering och samhällsomvandling.

Senast uppdaterad av Johanna Svensson