Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Global politik

Studiet av global politik är flervetenskapligt och inbegriper ansatser från såväl samhällsvetenskap som humaniora. Den vetenskapliga kärnan inom ämnet Global politik är transnationella och internationella former av politik, både i termer av kontinuitet och förändring, samverkan och konflikt, makt och motstånd. Inom global politik förstås aktörskap som pluralistiskt. Antalet aktörer på den politiska arenan har mångfaldigats. Dessa har i sin tur bidragit till att forma institutioner och praktiker som i olika former bedriver politik bortom den inhemska statens arenor. Ett centralt inslag inom forskningen är att söka vidga och fördjupa förståelsen och studiet av maktutövning på den globala nivån. Global politik inbegriper analyser av politiska, sociala, ekonomiska och kulturella relationer och nätverk över nationella gränser. Till ämnets centrala forskningsområden hör styrning, demokrati och rättvisa i globala sammanhang.

Senast uppdaterad av Susanne Lundborg