Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Institutet för studier i Malmös historia (IMH)

p7kbxhq0RTNzD8q7NxcE

Mellan Malmö stad och Malmö universitet – Institutet för studier i Malmös historia

Institutet ska initiera historisk forskning om Malmö, samtal mellan universitetet och invånarna Malmö stad samt verka som en länk för att göra samtalet dubbelriktat och ömsesidigt. Malmö universitets uttalade ambition är att bli en viktig del av samtalet i Malmö och perspektiv av medborgerlig bildning utgör en naturlig utgångspunkt. Institutet verkar för att vidga samtalet mellan universitetet och stadens medborgare så att alla inkluderas, både forskare och malmöbor.

För att förstå Malmös utveckling måste man koppla utvecklingen i staden till globala utvecklingsprocesser och den betydelse influenserna utifrån haft för utvecklingen i Malmö. Att föra hem detta globala samtal till Malmö genom att knyta och befästa kontakter med forskningsarkiv och forskningsmiljöer är av stor betydelse för forskningen på Malmö universitet. Genom inbjudningar och genom att underlätta ett utbyte – professionellt och för en intresserad allmänhet – görs samtalet i Malmö också till ett samtal om Europa för att få ett historiskt perspektiv på vår egen framtid.

I enlighet med Malmös målsättning att ta en aktiv plats i det globala samhället passar således ett akademiskt forskningsinstitut synnerligen bra in och kopplar i sin verksamhet an till Malmö stad, Malmö stadsarkiv, Malmö museer, Malmö stadsbibliotek, Arbetarrörelsens arkiv och en rad institutioner även inom den privata sektorn. Den breda akademiska kompetens som finns vid Malmö universitet skapar förutsättningar för en konstruktiv utveckling och hög kvalitet.

Malmö universitet har som del i sitt uppdrag att arbeta med det omgivande samhället. Vid sidan om undervisningen har högskolan som uppgift att skapa ny kunskap genom forskning, och att vara en del av samhällsdebatten. Institutet kan också ses som en del i Malmö stads högt ställda ambitioner att vara en del i det globala samhället, genom att tillföra ytterligare en aktivitet till den redan breda uppsättningen av verksamheter där globalt samarbete står i fokus.

Malmö – mellan Europa och Sverige

Malmö stads moderna historia är intimt förknippad med det industriella genombrottet nationellt såväl som regionalt. I den utveckling som tog fart i Malmö på 1870-talet och som fick stadens befolkning att nästan fördubblas vart tjugonde år finns också förklaringarna och möjligheterna att förstå den utveckling som i dag pågår i det nutida Malmö – och kanske än mer kittlande – i framtidsstaden Malmö.

Malmö tillhör även i ett europeiskt perspektiv de städer där förändringens vindar vid flera tillfällen känts tidigast och starkast. Industrialiseringen genomfördes i ett högt tempo och skapade på kort tid ett nytt Malmö. På samma sätt avvecklades ’industrimalmö’ snabbt och konsekvent och den nya staden, baserad på IT, handel, tjänster och kunskap tog form inom loppet av ett decennium.

Historien går inte i repris, men historien kan ge oss viktig kunskap som kan vara oss till hjälp när det gäller att hantera dagens problem, och framförallt förhindra oss att upprepa gamla misstag. I sammanhanget måste dessutom framhävas att historiska kunskaper är en tillgång i sig, samtidigt som breda insikter i stadens specifika historia kan verka som en integrerande kraft för Malmös blandade befolkning. Samtal kring stadens historia kan bli en viktig mötesplats i mötet mot framtiden. Dialogen mellan historia och framtid skulle kunna utgöra ett viktigt rum för samtal om Malmö.

Det är i skärningspunkten mellan industriell och idémässig utveckling som det moderna Malmö växer fram och får sin unika betydelse också på ett nationellt plan. Hjalmar Gullberg uttrycker detta på målande prosa när han skriver:

”I sin barndom var den som skriver dessa rader granne omväxlande till hammarslagen från Kockums verkstäder och till fabriksvisslorna från Carl Lunds och Mazettis. Vardagens strävsamma olåt ringde i hans öron, hårt och effektivt. Hans uppväxtår kom att sammanfalla med fädernestadens häftiga övergång från ett sista småborgerligt århundrade till den maskinella tidsåldern; idyllens mjölktänder föll av för båda på en gång. Ute i sundet kunde mistluren spela dag och natt i höstdimmorna…”

Här för också Gullberg in en viktig dimension för att förstå staden – kopplingen till Sundet och till Europa. Malmö blev genom sitt geografiska läge också Sveriges port till Världen. Flera av Malmös viktigaste företagare såsom Emil (Mazetti) Nissen och August Schmitz - kom till staden över sundet. På samma sätt kom också den nya tidens idéer samma väg. Kopplingen till Europa har hela tiden varit stark och utgjort en viktig förklaring för alla som försökt att förstå och förklara utvecklingen i staden.

Partners

collage-2013b
Malmö muséer

Lollopardbilden+svartvit+spaltbred
Malmö stadsbibliotek

AA-Logotype_utskuren3
Arbetarrörelsens arkiv i Skåne

Senast uppdaterad av Michael Gustafson