Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nationell påbyggnadsutbildning för LSS-handläggare

Är du LSS-handläggare i Region Norr och intresserad av att gå en ny nationell påbyggnadsutbildning som ges på uppdrag av Socialstyrelsen? Då kan du anmäla dig här. Malmö universitet har hand om utbildningen för Region Norr. Detta är en helt ny utbildning som inte gått tidigare.


Våren 2017 startar en ny högskoleutbildning på magisternivå för dig som är handläggare inom LSS. Sammanlagt planeras kursen att ges fyra gånger till och med 2018. Socialstyrelsen betalar kurskostnader och den litteratur som ingår. För några år sedan gavs en utbildning för LSS-handläggare på grundnivå på uppdrag av Socialstyrelsen. Detta är en ny utbildning på avancerad nivå.
Mer information 

Målgrupp

Kursen 7.5 hp är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå och ges på uppdrag av Socialstyrelsen.
Målgrupp för kursen är anställda handläggare som handlägger ärenden om LSS-insatser inom kommunerna. Detta är ett led i Socialstyrelsens satsning på kompetensutveckling för den här gruppen.

Kursinnehåll

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna 

1. tillämpa rättsregler på de social- och förvaltningsrättsliga områdena som har särskild betydelse för en rättssäker handläggning av LSS-ärenden, kunna redogöra för och reflektera över gränsdragningen mellan LSS och närliggande lagstiftning samt hur de i övrigt relaterar till varandra, 

2. redogöra för mänskliga rättighetsvärden, särskilt principen om människors lika värde och rättigheternas påverkan på olika insatsers effekter samt kunna analysera hur insatserna implementeras och genomförs i praktiskt arbete inom LSS-området, 

3. beskriva och reflektera över den nationella och internationella utvecklingen av och målen för funktionshinderpolitiken realiserat främst i LSS i termer av självbestämmande, inflytande, integritet, delaktighet, tillgänglighet, jämlika levnadsvillkor, att leva som andra, goda levnadsvillkor samt även genom begreppen rättssäkerhet och maktutövning, 

4. reflektera över hur anhörigvårdares behov kan beaktas i ett familjeorienterat arbetssätt med särskilt fokus på barnen, 

5. beskriva fysiska, psykiska, intellektuella, kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inklusive flerhandikapp och dess konsekvenser i vardagen för vuxna, barn och närstående särskilt i relation till kontakter med myndigheter, och 

6. beskriva och reflektera över hur miljö, information, kommunikation (AKK) och kommunikationshjälpmedel kan användas och anpassas utifrån den enskildes behov i syfte att upprätthålla självbestämmande, integritet och känsla av sammanhang under handläggningsprocessen.

Genomförande

Kursen är nätbaserad och går på kvartsfart (25 %). 

Kursdagar

Nu kan du anmäla dig till utbildningsomgången hösten 2018.
Vi hoppas få in tillräckligt många anmälningar så att vi kan köra en omgång till hösten.

Kursintroduktion och examination sker på plats i Umeå. Vilka dagar det blir är ännu inte bestämt.

Pris

Kursen är kostnadsfri och betalas av Socialstyrelsen. 

Senast uppdaterad av Mikael Matteson