Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kvalitativa metoder med fokus på etnografi, diskursanalys och narration

Kursen inleds med en överblick på vad som kan menas med kvalitativa metoder, såväl datainsamling som analys, och vikten av ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt. Etiska frågor tas upp. Därefter fördjupas kunskaperna i etnografi och i hur olika datainsamlingsmetoder kan kombineras. Detta följs av fördjupade kursmoment om diskursanalys och narration, inbegripande datainsamling, analys och frågor om etik. Kreativa skrivandeprocesser relateras till analysarbete. Doktoranderna relaterar kontinuerligt under kursen till sina egna avhandlingsprojekt.

Syftet med kursen är att både bredda och fördjupa doktorandens färdigheter i och medvetenhet om kvalitativa metoder, samt hur kvalitativa metoder innefattar en rad möjligheter när det gäller att studera och analysera människor och deras miljöer. Hela forskningsprocessen tas i beaktande, från problemformulering, genom urval och datainsamling och till färdig text. 

Preliminärt schema

Kursplan

Start- och slutdatum

Kursen startar den 20 november 2018 och avslutas med ett seminarium den 27 februari 2019.

Ansökan

Begränsat antal platser. Ansök till kursen senast 13 november 2018. Fyll i blanketten och skicka till Jonna Ausfelt: jonna.ausfelt@mau.se

Kursansvarig

Philip Lalander

Senast uppdaterad av Janni Karlsson