Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Per-Anders Tengland Fil Dr. Professor i hälsa och samhälle

Per Anders TenglandForskningsfält

Hälsofilosofi, teorier om hälsa, psykisk hälsa och sjukdom, empowerment, mätning av hälsa, psykoterapins mål, folkhälsovetenskapens filosofi och teori, arbetsförmåga, mätning av arbetsförmåga och överskuldsättning.

 

Forskning

Jag är filosof med inriktning mot hälsofilosofi. Min avhandling skrev jag om ”begreppet psykisk hälsa” (Mental health: A philosophical analysis). I den utreder jag olika betydelser av begreppet, vilka villkor en diskussion av ett sådant begrepp måste uppfylla och presenterar en slutligen begreppslig teori om psykisk hälsa. Med utgångspunkt i avhandlingen har jag arbetat vidare med flera närliggande problem.

 

Jag har intresserat mig för psykoterapins grundläggande filosofiska antaganden. Jag har i två olika artiklar diskuterat begrepp som ”kongruens” och ”empati”. Jag har också arbetat med att utreda vad psykoterapi är, dvs. hur psykoterapi skall avgränsas från andra likande verksamheter, och vilka psykoterapins mål är. I sambande med detta har jag också intresserat mig för mätproblematik, inte minst när det gäller psykisk hälsa. Jag försöker besvara frågan ”Hur skall man bäst konstruera ett instrument som mäter psykisk hälsa?”.

 

Jag har också ägnat mig åt begreppet ”empowerment”. Begreppet används flitigt inom olika fält som folkhälsovetenskap, omvårdnad, socialt arbete och pedagogik. Eftersom begreppet används på en mängd olika sätt har jag försökt klarlägga olika betydelser av det och hur det lämpligen kan användas inom olika områden. Jag utreder också vilka etiska implikationer arbete med empowerment har relaterat till andra typer av mål och arbetssätt inom folkhälsoarbetet.

 

Jag diskuterar även begreppet "arbetsförmåga" och dess relevans dels i relation till lagstiftning gällande sjukförsäkring, dels i relation till rehabilitering. Jag diskuterar också hur man bäst skall utvärdera om en person har arbetsförmåga, dvs. jag försöker konstruera ett "instrument" för detta ändamål.  

 

Vidare forskar jag även kring folkhälsovetenskapens begreppsliga och etiska grunder. Jag försöker bl.a. besvara vilka folkhälsoarbetets specifika mål är. I samband med detta har också diskuterat distinktionen mellan hälsofrämjande och sjukdomsprevention. Men framför allt har jag senare år utrett de moraliska skillnaderna mellan att arbeta för "beteendeförändring" och för empowerment, dels vad gäller dessa mål, dels vad gäller medlen för att uppfyllan dem.

 

Jag har också deltagit i ett projekt rörande existentiell ensamhet, där uppgiften bland annat var att analysera begreppet. 

I pågående forskning fokuserar jag på begreppet "makt" och dess olika användingar, och försöker kartlägga på vilka olika sätt makten kan ta sig uttryck. I detta arbete undersöker jag även vilken sorts makt empowerment (egenmak) utgör.

 

Annan pågånde forskning rör fenomenet överskuldsättning, hur det har uppstått och vilka moraliska och politisk-filosofiska aspekter fenomenet väcker. 

 

Adress

Hälsa och samhälle

Malmö högskola

205 06 Malmö

 

Telefon

040 665 74 04

 

E-post

per-anders.tengland@mah.se

 

Aktuell forskning

Se ovan. 

 

Publikationer

 

Böcker

Vilhelmsson, A och Tengland, P.-A (2016). Global folkhälsa: Om livsvillkor, sjukdom och social rättvisa. Lund: Studentlitteratur.

Brülde, B. och Tengland, P-A. (2003). Hälsa och sjukdom: En begreppslig utredning. Lund: Studentlitteratur.

 

Tengland, P-A. (2001). Mental Health: A Philosophical Analysis, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

 

Artiklar i internationella tidskrifter 

Tengland, P-A. (2019). Health and Capabilties: A conceptual clarification. Accepterad av Medicine, Health Care and Philosophy.

Tengland, P-A (2016). Venkatapuram’s Capability Theory of Health: A Critical Discussion. Bioethics,30(1):8-18.

Tengland, P.-A. (2016). Behavior Change or Empowerment: On the Ethics of Health-Promotion Goals. Health Care Analysis, 24(1): 24-46. Online first 2013. 

Tengland, P-A (2015). Does amphetamine enhance your health? On the distinction between health and “health-like” enhancements. The Journal of Medicine and Philosophy, 40(5):484-510.

Tengland, P-A (2012) A Qualitative approach to evaluating work ability. Work, 44:4. Först publicerad elektroniskt DOI10.3233/WOR-2012-1361

Tengland, P-A (2012). Behavior Change or Empowerment: On the Ethics of Health-Promotion Strategies. Public Health Ethics, Vol. 5, No. 2, 140-153.

Tengland, P-A (2012): Health and Morality: Two Conceptually Distinct Categories? Health Care Analysis. Health Care Analysis. Vol. 20:1, 2012. Först publicerad elektroniskt 2011: DOI 10.1007/s10728-011-0172-1

Tengland, P-A (2011). The Concept of Work Ability. Journal of Occupational Rehabilitation, Vol. 21, Issue 2, 275-285.

Tengland, P-A (2010). Health promotion and disease prevention. Logically different conceptions? Health Care Analysis. Springer förlag, Vol 18, No 4 (2010), 323-341.

Tengland, P-A (2010). Health promotion and disease prevention. A real difference for public health practice? Health Care Analysis. Springer förlag, Vol 18, No.3, 203-221.

Tengland, P-A (2009): The goals of psychotherapy. PCEP: Person-Centered and Experiential Psychotherapies, vol 8, no 2, 127-142.

Tengland, P-A (2008): Empowerment: A Conceptual Discussion. Health Care Analysis, vol 16, No 2, 77-96.

Tengland, P-A (2007): A Two-Dimensional Theory of Health. Theoretical Medicine and Bioethics, Vol. 28, No 4, 257-284.

Tengland, P-A (2007): Empowerment: A Goal or a Means for Health Promotion? Medicine, Health Care and Philosophy, Vol. 10, No 2, 197-207.

Tengland, P-A (2006). Goals of Health Work: Quality of Life, Health and Welfare, i Philosophy, Medicine and Health Care, 9:155-167.

 

Artiklar i internationella tidskrifter (ej som första författare) 

Bolmsjo, I, Tengland, P-A, &   Rämgård (2017). Existential loneliness: An attempt at an analysis of the concept and the phenomenon. Nursing Ethics. Accepterad för publikation.

Chiapperino, L & Tengland, P.-A (2015). Empowerment in healthcare policy-making: three domains of substantive controversy. Health Promotion Journal of Australia. DOI: 10.1071/HE15035

Weiber, I., Eklund, M. & Tengland, P.-A (2015). The characteristics of local support systems, and the roles of professionals, in supporting families where a mother has an intellectual disability - interviews with social and health care professionals. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. DOI: 10.1111/jar.12169

Weiber I, Tengland, P.-A, Berglund, J. & Eklund, M (2013). Social and health care professionals’ experiences of giving support to families where the mother has an intellectual disability: Focusing on the children. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities,11, 4, 293-301.

Weiber, I, Berglund, J., Tengland, P-A och Eklund (2011). Children born to women with intellectual disabilities – five-year-incidence in a Swedish county. Journal of Intellectual Disability Research. 55, 1078-1085.

Artiklar i svenska tidskrifter

Tengland, P-A (2010). Mot en hållbar hälsa: Hälsobegreppet i teori och praktik. Education & Sustainability Sverige. Årgång 1, nor 4 - Hälsa, 4-7.

 

Tengland, P-A. (2000). Vad säger psykiatrin om psykisk hälsa: En filosofisk betraktelse, Psykisk Hälsa, 2, 2000.

Tengland, P-A. (1999). Psykisk hälsa: Vad är det?, Insikten, Nr 3, juni 1999, årg. 8.

 

Antologibidrag

Tengland, P-A (2014). Att bedöma arbetsförmåga: Ett kvalitativt tillvägagångssätt. I K. Ekberg red. Arbetsförmåga och Anställningsbarhet. Lund: Studentlitteratur.

Tengland, P-A (2014). Problem med att mäta arbetsförmåga: En kritisk genomgång av några befintliga instrument. I K. Ekberg red. Arbetsförmåga och Anställningsbarhet. Lund: Studentlitteratur.

Tengland, P-A (2012) Foucault. I Nordenfelt, L. (red.), Medicin och filosofi: Från Platon till Foucault. Thales, 232-257.

 

Tengland, P-A (2011). Empowerment och etik i folkhälsoarbete. I: Brülde, B. (red.) Folkhälsoarbetets etik. Lund: Studentlitteratur, 227-259.

 

Tengland, P-A. (2005). Teorier om hälsa, sjukdom och livskvalitet (m.m.), i Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan?, T Faresjö och I Åkerlind (red.). Lund: Studentlitteratur.

 

Tengland, P-A. (2004). Social hälsa, vad för slags hälsa är det?, i Kolfjord I och Widding-Hedin L (red.), Hälsans sociala villkor, Lund: Bokbox Förlag.

 

Tengland, P-A. (2004). Empowerment: mål eller medel för hälsovetenskaper”, i Nordin, I. (red.), Rapporter från hälsans provinser. En jubileumsantologi. Linköping: Linköpings universitet, Tema H:s serie SHS, nr 32.

 

Tengland, P-A. (2003). A conceptual approach to measuring psychiatric and psychotherapeutic treatment, i Nordenfelt L. och Liss. P-E., (red), Dimensions of Health and Health Promotion, Rodopi press: Value Inquiry Book Series, Amsterdam – New York.

 

Tengland, P-A. (2001). Empathy: Its meaning and its place in a theory of therapy, i Haugh, S. and Merry, T. red., Rogers’ Therapeutic Conditions: Volume 2 Empathy, PCCS Books, Ross-on-Wye.

 

Tengland, P-A. (2001). A Conceptual Exploration of Incongruence and Mental Health, i Wyatt G. red, Rogers’ Therapeutic Conditions: Volume 1 Congruence, PCCS Books, Ross-on-Wye.

Forskningsrapporter

Berglund, S., Andersson, O., Kihlsten, I,. Tengland, P.-A. och Wemme, M. (2011).  Delaktighet och hälsa - med ungdomar i Simrishamn mot hållbara strategier för ökad egenmakt, livskvalitet och jämlikhet i hälsa. FoU Rapport 2011:1: Malmö högkola.

Tengland, P-A (2006). Begreppet arbetsförmåga. Forskningsrapport. Linköpings universitet. 

Senast uppdaterad av Per-Anders Tengland